מיוחדים

תורה קרדום לחפור בה – שיטת הרמב"ם

דפים מיוחדים, תשפ"ד

עדכון אחרון: 22/05/2024

מסכת אבות פרק ד משנה ה – מקור הביטוי

רבי ישמעאל בנו אומר: הלומד על מנת ללמד מספיקין בידו ללמוד וללמד, והלומד על מנת לעשות מספיקין בידו ללמוד וללמד לשמור ולעשות.1 רבי צדוק אומר: אל תעשם עטרה להתגדל בהם ולא קרדום לחפור בהם. וכך היה הלל אומר: ודישתמש בתגא חלף – הא למדת כל הנהנה מדברי תורה נוטל חייו מן העולם:2

פירוש הרמב"ם למשנה זו3

כבר רציתי לא לדבר בזה הציווי, לפי שהוא מבואר, וליוֹדְעִי גם כן שדברי בו לא יאותו לרוב הגדולים בתורה, ואולי לכולם; אבל אומר ולא אחוש, מבלי לשאת פנים למי שקדם ולא למי שנמצא.4

דע, כי זה כבר אמר: אל תעשה התורה קרדום לחפור בה, כלומר: אל תחשבָהּ כלי לפרנסה, ובאר ואמר שכל מי שיהנה בזה העולם בכבוד תורה שהוא כורת נפשו מחיי העולם הבא. והעלימו בני אדם עיניהם מזו הלשון הגלויה, והשליכוה אחרי גוום, ונתלו בפשטי מאמרים שלא הבינום – אני אבארם – והטילו להם חוקים על היחידים ועל הקהילות, ועשו את המינויים התוריים לחוק מְכָסִים,5 והביאו בני אדם לסבור שטות גמורה, שזה צריך ומחוייב, לעזור לחכמים ולתלמידים ולאנשים העוסקים בתורה ותורתן אומנותן.6

וכל זה טעות, אין בתורה מה שיאמת אותו, ולא רגל שישען עליה בשום פנים. לפי שאנו אם נעיין בתולדות החכמים, זכרם לברכה, לא נמצא אצלם לא הטלת חובות על בני אדם, ולא קיבוץ ממון לישיבות המרוממות הנכבדות, ולא לראשי גלויות ולא לדיינין7 ולא למרבצי תורה ולא לאחד מן הממונים ולא לשאר האנשים.8 אלא נמצא קהילותיהם כולן יש בהם עני בתכלית, ועשיר רב הממון בתכלית, וחלילה לה' שאומר שהם לא היו גומלי חסד ונותני צדקה.9 אלא זה העני אילו פשט ידו לקחת, היו ממלאים ביתו זהב ומרגליות. אבל הוא לא היה עושה כן, אלא מסתפק במלאכה שיתפרנס ממנה, בין ברווח בין בדוחק, ובז למה שבידי בני אדם, הואיל והתורה מנעתו מזה.10

וכבר ידעת כי הלל הזקן היה חוטב, והיה חוטב עצים ולומד לפני שמעיה ואבטליון, והוא בתכלית העניות.11 ומעלתו – עד כי תלמידיו הם אשר הושוו למשה ויהושע, וקטן תלמידיו רבן יוחנן בן זכאי.12 ולא יסופק לבר דעת שאילו היה מסכים לקבל מבני דורו, לא היו מניחים אותו לחטוב עצים.13 וחנינה בן דוסא, אשר קול קורא עליו: "כל העולם כולו אינו ניזון אלא בשביל חנניה בני וחנניה בני דיו קב חרובין מערב שבת לערב שבת",14 ולא ביקש מבני אדם. וקרנא דיין בכל ארץ ישראל, והוא היה משקה שדות, וכשהיו באים בעלי הדין, היה אומר: או שתתנו לי מי שישקה במקומי כשאני מתעסק עמכם, או שתתנו לי שעור מה שאבטל מעבודתי, ואדון לכם.15 ולא היו ישראל בני דורם של אלו וזולתם לא אכזרים ולא שאינם גומלי חסדים, ולא מצאנו חכם מן החכמים שהיה מצבם דחוק שיגנה אנשי דורו שאינם מרחיבים לו, חלילה לה', אלא הם בעצמם היו חסידים, מאמינים באמת לעצמה, מאמינים בה' ובתורת משה, אשר בה הזכיה בעולם הבא, ולא יתירו לעצמם זה, ויסברו שהוא חלול השם אצל ההמון, לפי שהם יחשבו התורה למלאכה מן המלאכות אשר מתפרנסים בהן, ותתבזה אצלם, ויהיה עושה זה "דבר ה' בזה" (במדבר טו לא).16

ואמנם טעות אלו המתגברים כנגד האמת והלשונות המפורשים, בלקיחת ממון בני אדם ברצונם או על כורחם – הן המעשיות אשר ימצאו בתלמוד באנשים בעלי מומים בגופותיהם, או זקנים באו בימים עד שלא יוכלו לעשות מלאכה, שאין תחבולה להם אלא לקחת, ואם לא – מה יעשו, הימותו?17 זה לא ציוותו התורה. ואתה תמצא המעשה אשר הביאו בו ראיה באומרו: "היתה כאניות סוחר ממרחק תביא לחמה" (משלי טו לא) – בבעל מום, לא יוכל לעשות מלאכה. אבל עם היכולת,18 לא המציאה התורה בזה דרך.19

רב יוסף, עליו השלום, היה נושא עצים, ואומר: "גדולה מלאכה שמחממת את בעליה", רצונו לומר, שבעת יגיעת איבריו – יכובד משכבם – במשא העץ הכבד, היה מתחמם גופו בלא ספק, והיה משבח זה ושמח בו, והיה לבו טוב במתנת בחלקו, בגלל מה שהיה אצלו ממעלת ההסתפקות.20

וכבר שמעתים, הניפתים,21 נתלים באומרם: "הרוצה להנות יהנה כאלישע, ושלא להנות אל יהנה כשמואל הרמתי".22 וזה אינו דומה לזה כלל, ואמנם זה אצלי סילוף ממי שמביא ראיה ממנו, הואיל והוא מבואר ואין בו מקום לטעות. כי אלישע לא היה מקבל ממון מבני אדם, כל שכן שלא היה מטיל עליהם ומחייבם בחוקים, חלילה לה' מזה! ואמנם היה מקבל הכיבוד בלבד, כגון שיארחו איש אחד, והוא בדרך, נוסע, וילון אצלו ויאכל אצלו בלילה ההוא או ביום, וילך לעסקיו.23 ושמואל לא היה נכנס בבית איש, ולא אוכל ממזונו. ובכגון זה אמרו החכמים, שתלמיד חכמים, אם רצה להדמות לזה, עד שלא יכנס אצל איש – יש לו לעשות כן, וכמו כן אם רצה להתארח אצל איש בהכרח נסיעה או כיוצא בה – יש לו לעשות כן. לפי שכבר הזהירו מן האכילה ללא הכרח,24 ואמרו: "כל תלמיד חכמים המרבה סעודותיו בכל מקום" וכו', ואמרו: "כל סעודה שאינה שלמצוה אסור לתלמיד חכמים להנות ממנה".

ולמה אאריך בזה הענין, אני אזכור המעשה אשר התבאר בתלמוד, והמתעקש יעשה כרצונו:25

היה איש שהיה לו כרם, והיו באים בו גנבים, וכל אשר היה פוקדו בכל יום, היה מוצא ענביו מתמעטים וחסרים, ולא היה לו ספק שאיש מן הגנבים שמהו מטרה. והיה מצטער מזה תמיד כל ימי הענבים, עד שבצר ממנו מה שבצר, ושטחו עד אשר יבש, ואסף הצמוקים. ומדרך בני אדם, שכאשר יאספו הפירות המיובשים, יפלו גרגרים מן התאנים והצמוקים, ומותר לאוכלם, מפני שהם הפקר, וכבר הניחום בעליהם למיעוטם.26 ובא ר' טרפון במקרה יום אחד לזה הכרם, וישב, והיה מלקט מן הצמוקים הנופלים ואוכלם. ובא בעל הכרם, וחשב שזה הוא אשר היה גונב ממנו כל השנה, ולא היה מכירו, אבל שמע שמו. ומיהר אליו ותפשו, והתגבר עליו, ושמהו בשק, ורץ עמו על גבו להשליכו בנהר. וכאשר ראה ר' טרפון עצמו אובד, צעק: "אוי לו לטרפון שזה הורגו". וכאשר שמע זה בעל הכרם, הניחו וברח, ליודעו כי חטא חטא גדול. והיה ר' טרפון בשארית ימיו מאותו היום דואב ומיליל על מה שארע לו, בהצילו נפשו בכבוד התורה. והוא היה בעל ממון, והיה יכול לומר לו: הניחני, ואני אשלם לך כך וכך דינרים, וישלם לו, ולא יודיעהו שהוא טרפון, ויציל נפשו בממונו לא בתורה.27 אמרו: "כל ימיו שלאותו צדיק היה מצטער על דבר זה ואומר: אוי לי שנשתמשתי בכתרה שלתורה, שכל המשתמש בכתרה שלתורה נעקר מן העולם". ואמרו בזה: "משום דר' טרפון עשיר גדול הוה, והוה ליה לפיוסיה בדמים".28

ופתח רבנו הקדוש, עליו השלום, אוצרות חיטה בשנת רעבון, ואמר: כל מי שרוצה לקחת פרנסתו יבוא ויקח פרנסתו, ובתנאי שיהיה תלמיד חכמים. ובא ר' יונתן בן עמרם ועמד לפניו, והוא אינו מכירו, ואמר לו: פרנסני, ואמר לו: באיזו גדר אתה מבחינת הלימוד? ואמר לו: פרנסני ככלב וכעורב, רצונו לומר: אפילו אין לי חכמה, וכמו שיפרנס ה' חיה טמאה ועוף טמא פרנסני, שאין עם הארץ פחות מהם. ונתן לו. שוב התחרט אחר כך על שפיתהו בדבריו, ואמר: "אוי לי שנהנה עם הארץ מנכסי". ואמרו לו אותם אשר הודיעם מה שארע: אולי יונתן בן עמרם תלמידך הוא, אשר אינו רוצה להנות בכבוד תורה, כל שאפשר לו זה, ואפילו בתחבולה? וחקר ומצא הדבר כן. ושני אלה המעשים ישתיקו כל חולק בזה הענין.29

ואמנם הדבר אשר התירתו התורה לתלמידי חכמים הוא, שיתנו ממון לאדם, יעשה להם סחורה בו בבחירתו, אם ירצה – ועושה זה יש לו שכר על כך. וזה הוא מטיל מלאי לכיס תלמידי חכמים – ושתימכר סחורתם תחילה למה שיימכר, ותיתפס להם ראשית השוק דוקא. אלו חוקים שקבע ה' להם, כמו שקבע המתנות לכהן והמעשרות ללוי, לפי מה שבאה בו הקבלה. כי שתי הפעולות האלה יש שיעשו אותן הסוחרים קצתם עם קצתם על דרך הכבוד, ואפילו לא היתה שם חכמה, ולכל הפחות יהיה תלמיד חכמים כמו עם ארץ מכובד.30 וכן פטרה התורה את כל תלמידי החכמים מחובות השלטון כולן, מן המיסים, והאכסניות, ומיסי הנפש, והם אשר יקראו כסף גולגלתא, יפרעום בעבורם הקהל, ובנין החומות וכיוצא בהן. ואפילו היה תלמיד החכמים בעל ממון רב לא יחוייב בדבר מזה.31 וכבר הורה בזה רבנא יוסף הלוי זצ"ל לאיש באנדלוס, שהיו לו גנות וכרמים שהיה מחוייב עבורם אלף דינרים, והורה לפוטרו מהמס, להיותו תלמיד חכמים, אף על פי שהיה משלם המס ההוא אפילו העני שביהודים. וזה דין תורה, כמו שפטרה התורה הכהנים ממחצית השקל, כמו שבארנו במקומו, ומה שדומה לזה.32

רמב"ם הלכות תלמוד תורה פרק ג הלכה י – יא

כל המשים על לבו שיעסוק בתורה ולא יעשה מלאכה ויתפרנס מן הצדקה, הרי זה חלל את השם ובזה את התורה וכבה מאור הדת וגרם רעה לעצמו ונטל חייו מן העולם הבא, לפי שאסור ליהנות מדברי תורה בעולם הזה. אמרו חכמים: כל הנהנה מדברי תורה, נטל חייו מן העולם. ועוד צוו ואמרו: אל תעשם עטרה להתגדל בהן ולא קרדום לחפור בהן. ועוד צוו ואמרו: אהוב את המלאכה ושנא את הרבנות וכל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטילה וגוררת עון, וסוף אדם זה שיהא מלסטם את הבריות.33

מעלה גדולה היא למי שהוא מתפרנס ממעשה ידיו, ומדת חסידים הראשונים היא, ובזה זוכה לכל כבוד וטובה שבעולם הזה ולעולם הבא, שנאמר: "יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך – אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא שכולו טוב'.34

 

מחלקי המים

מים אחרונים: נושא קבלת שכר בגין לימוד תורה (לימוד עצמי או מלמד לאחרים) הוא מורכב ורגיש וחלו בו תמורות מרחיקות לכת במרוצת הדורות. רבים וטובים נחלקו ידוע על הרמב"ם, ראש לכולם הוא אולי פירוש כסף משנה על הרמב"ם (ר' יוסף קארו מחבר בית יוסף ושולחן ערוך 35) בקטע הנ"ל בהלכות תלמוד תורה.36 ולא באנו אלא להתבשם מדברי הנשר הגדול שמייצגים אידיאל שהוא עצמו וגדולי ישראל אחרים קיימו בעצמם.37

ובתולדות הרמב"ם עצמו היו מספר שנים בהם התפרנס מהשקעות עסקיות עם אחיו דוד שהיה סוחר. ראו הקטע מתוך ויקיפדיה: "במשך שנים התפרנס הרמב"ם מהשקעת כספיו בידי אחיו, דוד מיימונדיס, שהיה בעל ספינה וסחר באבנים יקרות; אך לאחר שנספה האח בטביעת ספינתו בשנת 1177  לערך, דבר שגרם לרמב"ם לאבל כבד וכתוצאה מכך נפל למשכב במשך שנה שלמה, נאלץ הרמב"ם להתפרנס מיגיע כפיו, והפך לאחד מטובי הרופאים בקהיר." ומתוך אגרת הרמב"ם לרבי יפת הדיין (באגרות הרמב"ם י' שילת, אגרת י"א): "האסון הנורא ביותר שאירע לי בחיי… היה מותו של הקדוש, זכרו לברכה שטבע בים הודו. הוא נסע עמו כסף וסחורות שנועדו לי, לעצמו ולאחרים … הוא סחר בשווקים והרוויח ונשא ונתן ואני יכולתי לשבת לבטח בביתי"…

הערות שוליים

 1. במחלוקת הגדולה בין ר' טרפון ור' עקיבא אם המעשה גדול או התלמוד, לכאורה ר' ישמעאל (שהוא בן פלוגתא ידוע של ר' עקיבא) מצטרף לדעתו של ר' טרפון. ראו דברינו תלמוד ומעשה בפרשת ואתחנן. מה שחשוב לנו כאן הוא שנשמט לגמרי המקרה של הלומד על מנת ללמוד! האם השמטה זו מכוונת? למה הרמב"ם לא נתפס לה? האם יש קשר בין דרשת ר' ישמעאל שבחלק הראשון של המשנה לדרשות ר' צדוק והלל בחצי השני של המשנה?
 2. נראה שזה מקור הביטוי 'תורה קרדום לחפור בה' ומשם התגלגל לגמרא נדרים שנראה להלן ולמקורות שונים, כגון מסכת כלה רבתי ד ו: "עשה דבריך לשם פעלם, אל תעשם עטרה להתגדל בהם, ולא קרדום לחתוך בו, למוד להיות מקבל עליך כל דברי תורה בצער". ובלשון דומה, במסכת דרך ארץ א כג: "עשה דברים לשם פעלם, לדבר בהם בשמה, ואל תעשם כעטרה להתעטר בהם, וכקרדם לבקע בו. למוד לקבל עליך דברי תורה בצער, ואל תבקש עלבונך, חשבון יפה, ופרע יפה, יש הבטחה, ויש אמת". עוד, במדרש תהלים (שוחר טוב; בובר) מזמור לא: "אמר ר' אחא בר אדא: ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע (מלאכי ג יח), בין המאמין ולמי שאינו מאמין, בין עובד אלהים (שם) - לצורך אלהים, לאשר לא עבדו - שלא לצורך אלהים. שלא יעשה אדם דברי תורה קרדום לחתוך ולהשתמש בהן, ולא עטרה לעטר בהן". (אבל בגמרא מגילה כח ע"ב "אשתמש בתגא" בא במשמעות אחרת של שימוש בתלמיד חכם, ראו שם על ריש לקיש שהעביר אותו אדם אחד את הנהר). ואנחנו נתמקד בפירוש המשנה לרמב"ם על המקור במסכת אבות.
 3. ולהלן גם דבריו בהלכות תלמוד תורה.
 4. נראה שכבר בזמנו של הרמב"ם היו רבנים שהתפרנסו מהרבנות והוא היה ער לכך שיש מי שלא יסכימו איתו. בה בעת, הציווי של חז"ל שלא לעשות את התורה קרדום לחפור בה הוא דבר פשוט וידוע, והרי לנו שתי סיבות טובות למה לשתוק ולא לומר דברים בנדון. אך הרמב"ם מחליט בכל זאת לא להירתע ולומר דברים ברורים על משנה זו (ונזכור שזה חיבורו הגדול הראשון, לצד ספר המצוות, משנה תורה ומורה נבוכים, שכתב בצעירותו). בפשטות, נראה שאמירה דו-צדדית זו משקפת את הלך הרוחות בעולם הלמדני-רבני בתקופתו של הרמב"ם בנושא הנדון, אך בה בעת אפשר שיש כאן עקיצה לכל אלה שהתירו להתפרנס מהתורה. הלוא דבר פשוט הוא שאין לכך שום היתר. אלא שאם הדבר כה פשוט ואיסורו כה חמור, מדוע הוא נזכר רק במסכת אבות כשאר עניינים של דרך ארץ והנהגה נאה?
 5. מלשון מכס, היינו מס על הציבור. המינויים לתפקידים תורניים הם מס על הציבור.
 6. אם נתעלם לרגע מהאזכור בגמרא בשבת יא ע"א על רבי שמעון בן יוחאי וחבריו (בני עליה) "שתורתם אומנותם" ולכן, למשל, הם פטורים מהתפילה, נראה שהיסטורית, הרמב"ם הוא בין הראשונים שמזכיר את הביטוי "תורתם אומנותם" במובן של מי שאינו עוסק כלל לפרנסתו ומצפה שאחרים יפרנסוהו. ראו בגמרא בבא בתרא דף ח שתלמידי חכמים פטורים ממסים ופירוש הרא"ש שם: "ונראה שתלמיד חכם שיש לו אומנות או קצת משא ומתן להתפרנס כדי חייו ולא להתעשר ובכל שעה שהוא פנוי מעסקו מחזר על דברי תורה ולומד דברי תורה, הוא הנקרא תורתו אומנותו". תורתו היא עיסוקו העיקרי (אומנותו) וכשבחם של דורות הראשונים שעשו "תורתן קבע ומלאכתן עראי והתקיימה בידם" (גמרא ברכות לה ע"ב). וכבר הרחיבו וחרשו בנושא גדולים וטובים.
 7. נושא 'שכר דיינים' הוא עניין מורכב וסבוך ועלה כבר בימי התלמוד. לעומת הקביעה החדה במשנה בכורות ד ו: "הנוטל שכרו לדון, דיניו בטלים", ראו בגמרא כתובות קה ע"א שדיינים לקחו שכר בטלה. שהרי מישהו צריך לשבת בדין ולהתפנות ממלאכתו. ראו סקירה של נושא זה באתר דעת – אנציקלופדיה יהודית. ולהלן יתייחס רמב"ם עוד לנושא מיוחד זה.
 8. יש הערכה רבה בחז"ל למי שתומך בתלמידי חכמים עניים כמו "המטיל מלאי כיס של תלמידי חכמים" (פסחים נג ע"ב),, דרשות על הפסוק "עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר" (בראשית רבה צט ט), שותפות יששכר וזבולון (במדבר רבה יג יז), דרשות על הפסוק בקהלת ז יב "כי בצל החכמה בצל הכסף" (ויקרא רבה כה א), חכמים שיצאו למגבת צדקה ממנה נהנו מן הסתם גם תלמידי חכמים עניים (ויקרא רבה ה ד, אסתר רבה ב ג) וכו'. אבל כל זה ברצון של מי שנותן, בדומה או אפילו בשילוב מצוות צדקה לעניים. רמב"ם יוצא חוצץ כנגד עיגון ומיסוד תמיכה זו כמס על חברי הקהילה וכנגד הציפייה לכתחילה של מי שיושב ולומד תורה ואינו דואג לפרסתו ופרנסת בני ביתו ומתכוון שיפרנסוהו בשל כך. במצוות צדקה, אגב, יש כן מעין מיסוי "ממשכנים על הצדקה", ראו גמרא בבא בתרא ח ע"ב, רמב"ם הלכות מתנות עניים ז י, שולחן ערוך יורה דעה הלכות צדקה רמז, ועוד.
 9. למה היו בקהילות אלה אנשים (בני תורה יש לומר) עניים (לצד עשירים)? והרי אין לחשוב שהקהילות לא קיימו מצוות צדקה וחסד! התשובה, בהמשך הדברים. אפשרות אחרת להבין משפט אחרון זה הוא שוודאי שהיו בקהילות ישראל אנשים שעשו גמילות חסדים והיו מוכנים מרצונם לתמוך בתלמידי חכמים, ראו הערה קודמת, אבל לומדי התורה לא ציפו לכך ולא תלו את תורתם בפרנסה מאחרים, כפי שהוא ממשיך במשפט הבא.
 10. איפה מנעה זאת התורה? איפה כתוב בתורה שאסור להתפרנס ממנה? תאמר שזו המשנה בה פתחנו. "התורה" היא דברי חז"ל הנ"ל. תאמר שמקור האיסור הוא בדרשה "מה אני בחינם - אף אתם בחינם". ראו דרשה זו בגמרא נדרים לז ע"א, בכורות כט ע"א וירושלמי נדרים ד ג, אך שם מדובר בלימוד לאחרים – אדם שמקדיש מזמנו ללמד אחרים. ומשעה שיהושע בן גמלא (בבא בתרא כא א), ושמעון בן שטח (ירושלמי כתובות ח א) הושיבו מלמדי תינוקות וייסדו בתי ספר בישראל (האידיאל שהאב ילמד את בנו לא תמיד צלח), נראה שנפרץ מעט הסכר ורבנים שהם גם מלמדים ומורים, יכולים לקבל שכר. וגם על מנת לדון אפשר בתנאים מסוימים לקבל שכר, הגם שלכתחילה גם זה היה פסול (בכורות פרק ד משנה ו, גמרא כתובות קה ע"א). אבל שכר על זה שאדם לומד לעצמו, לעסוק בתורה ולהישען לכתחילה על הציבור (שיש לו הוצאות רבות אחרות) - זה עניין אחר לגמרי.
 11. ראו הסיפור כיצד היה קבור בשלג בגמרא יומא לה ע"ב.
 12. על רבן יוחנן בן זכאי שהיה קטן תלמידיו של הלל, ראו בגמרא בבא בתרא קלד ע"א, אבות דרבי נתן נוסח א פרק יד, אך שם לא נזכרו משה או יהושע. אולי כוונתו לדרשה בויקרא רבה ב א על הפסוק בשיר השירים: "חדשים גם ישנים דודי צפנתי לך ... חבורתו של משה וחבורתו של יהושע וחבורתו של דוד ושל חזקיה ישנים, חבורתו של עזרא ושל הלל ושל רבי יוחנן בן זכאי ושל רבי מאיר וחבריו חדשים ועליהם הוא אומר חדשים גם ישנים". ראו דברינו חדשים גם ישנים – אחרונים גם ראשונים בשיר השירים. ועכ"פ, מגדולת התלמידים אתה למד את גדולתו של הרב.
 13. לא מצאנו המקור על הלל כחוטב עצים, אולי גם פרט זה לקוח מגמרא יומא לה ע"ב.
 14. בנוסח שבידינו בגמרא תענית כה ע"א: "חנינא", ושם הסיפור על נס התנור שהתמלא לחם ורגל השולחן מזהב שירד מהשמים ואשתו של ר' חנינה דרשה ממנו להחזיר אותה. ראו גם הסיפור על תלמידיו של ר' שמעון בר יוחאי שהתקנאו בתלמיד יצא לחו"ל וחזר עשיר, ורשב"י ממלא להם את הבקעה בדינרי זהב ( שמות רבה נב ג, ירושלמי ברכות ט ב, בראשית רבה  לה ב).
 15. ראו דברינו ששת ימים תעשה מלאכה בפרשת אמור שם מנינו רשימה ארוכה של תלמידי חכמים שעסקו במלאכות שונות.
 16. ראו דבריו בהלכות תלמוד תורה פרק א הלכה ט: "גדולי חכמי ישראל היו מהן חוטבי עצים ומהן שואבי מים ומהן סומים ואף על פי כן היו עוסקין בתלמוד תורה ביום ובלילה והם מכלל מעתיקי השמועה איש מפי איש מפי משה רבינו".
 17. נראה שנימוק זה קצת קיצוני ומיותר, שהרי במקרים כאלה חלה מצוות צדקה, כפי שהוא כתב לעיל, ומה שיקבלו מהציבור לא יהיה בגין תורתם, אלא בגין עונינם.
 18. למי שיש את היכולת לעבוד ולהתפרנס ואיננו נכה או זקן או חולה.
 19. לא מצאנו את המקרים להם מתייחס הרמב"ם כאן וכל היודע דבר בנושא זה, אנא יחיש שמועתו הטובה אלינו במהרה. מצאנו אמנם דרשות על הפסוק "ממרחק תביא לחמה" אך הן בכיוונים אחרים כגון "דברי עניים במקום אחד ועשירים במקום אחר" (ירושלמי ראש השנה ג ה), הצורך לגלות למקום תורה וללמוד ממספר רבנים (אבות דרבי נתן נוסח ב פרק יח, מדרש משלי על הפסוק, דברינו ללמוד מרב אחד או מרבים) ועוד. ומצאנו עוד את פירוש משיבת נפש (ר' יוחנן ב"ר אהרון לוריא, מאה 15 צרפת-גרמניה) בראשית יז א בשבח המידה האמצעית: " ... ודווקא שיהיו המדות במיצוע שלא לנטות שום מדה לקצוויה, אף כי נמצא הסיפור בתורה ובתלמוד ביחידים שהיו חסידים ונטו לקצוות לבזבז ממונם יותר מהראוי לצדקה, או ביותר מן הראוי מדות בסיגופים ובתענית או שלא עסקו בדרך ארץ וסמכו על השם יתברך, כמו שנאמר במשלי היתה כאניות סוחר ממרחק תביא לחמה, ועלתה בידם, לא בא הסיפור להיות הכלל נוהג אחריו. כי על הרוב לא תצלח כי אם להחזיק במיצוע כמו שהעירנו התורה הקדושה ודי לנו בזה. והיחידים אשר הנהיגו כמו שזכרתי באולי טעם וסיבה יחידית היה להם שאין ברוב בני אדם".
 20. כוונתו לגמרא גיטין סז ע"ב ושם, בנוסח שבידינו, רב יוסף עוסק בריחיים (טוחן) ואילו רב ששת היה נושא עצים. ושניהם, יש להדגיש היו עוורים! ועפ"י מה שכתב רמב"ם בקטע הקודם, יכלו בקלות להיפטר מהמלאכה וליפול על כתפי הציבור. ראו גם בגמרא נדרים דף מט עמוד ב: "ר' יהודה כד אזיל לבי מדרשא שקיל גולפא על כתפיה, אמר: גדולה מלאכה שמכבדת את בעליה. רבי שמעון שקיל צנא על כתפיה, אמר: גדולה מלאכה שמכבדת את בעליה". היינו, בדרך לבית המדרש עסקו במלאכה! אפשר שהיה זה פחיתות כבוד למי שהלך סתם ברחובה של עיר ללא עיסוק ועשייה כל שהם (עם ידיים בכיסים או עם טלפון ביד ...). וכבר הרחבנו לדון במעלת המלאכה וגדולתה בדברינו ששת ימי תעשה מלאכה בפרשת אמור.
 21. המתפתים.
 22. ראו בגמרא ברכות דף י עמוד ב: "נעשה - נא עלית קיר קטנה ... ונשים לו שם מטה ושלחן וכסא ומנורה (מלכים ב ד י). אמר אביי ואיתימא רבי יצחק: הרוצה להנות - יהנה כאלישע, ושאינו רוצה להנות אל יהנה כשמואל הרמתי, שנאמר: ותשובתו הרמתה כי שם ביתו. ואמר רבי יוחנן: שכל מקום שהלך שם - ביתו עמו".
 23. כמו שקיבל אלישע מהשונמית (מלכים ב פרק ד, הפטרת פרשת וירא), אבל סרב במפגיע לקבל כל טובת הנאה מנעמן שר צבא ארם (מלכים ב ה יח).
 24. היינו אכילה שלא לצורך קיומי.
 25. נראה רמז נוסף שכבר בזמנו של הרמב"ם היו מי שהתפרנסו מהרבנות והוא היה ער לכך שלא כולם יסכימו איתו. (הערה 3 לעיל).
 26. כוונתו לסוגיה בנדרים סב ע"א בדיון מאימתי מותר לכל אדם לאסוף את הפירות שנשרו מהעץ בגמר הבציר או המסיק ונראה על פניו שבעל הבית שוב לא יחזור ללוקטם והם הפקר. ראו שם הביטוי "עד שיקפילו המקצועות", היינו שכלי הקטיף (הסכינים) הוחזרו למקומם הקבוע. ראו שם: "הוקפלו המקצועות – מותרות משום גזל ופטורות מן המעשרות". וההמשך שם בסיפור על ר' טרפון שלקט מפירות מותרים אלה והתנפל עליו השומר שלא הכירו. כפי שרמב"ם ממשיך ומספר.
 27. ראו בהמשך הסוגיה שם דברי רבי אליעזר בר ר' צדוק: "עשה דברים לשם פעלם, ודבר בהם לשמם, אל תעשם עטרה להתגדל בהם, ואל תעשם קורדום להיות עודר בו".
 28. ראו נוסח סיפור זה במסכת כלה (א כא, ב יד) שם משמע שר' טרפון היה בעל הפרדס והאריס שלו לא הכירו. ועכ"פ, נראה שזו הדוגמא הבולטת (אם לא היחידה) בחז"ל של שימוש בביטוי "משתמש בכתרה של תורה" ולפיכך מאריך רמב"ם בסיפור זה.
 29. ראו סיפור זה בגמרא בבא בתרא דף ח עמוד א: "רבי פתח אוצרות בשני בצורת, אמר: יכנסו בעלי מקרא, בעלי משנה, בעלי גמרא, בעלי הלכה, בעלי הגדה, אבל עמי הארץ אל יכנסו. דחק רבי יונתן בן עמרם ונכנס, אמר לו: רבי, פרנסני! אמר לו: בני, קרית? אמר לו: לאו. שנית? א"ל: לאו. אם כן, במה אפרנסך? א"ל: פרנסני ככלב וכעורב. פרנסיה. בתר דנפק, יתיב רבי וקא מצטער ואמר: אוי לי שנתתי פתי לעם הארץ! אמר לפניו ר' שמעון בר רבי: שמא יונתן בן עמרם תלמידך הוא, שאינו רוצה ליהנות מכבוד תורה מימיו? בדקו ואשכח, אמר רבי: יכנסו הכל".
 30. ראו מקור עניין זה בגמרא כתובות קיא ע"ב: "כיוצא בדבר אתה אומר: לאהבה את ה' אלהיך ולדבקה בו - וכי אפשר לאדם לידבק בשכינה? אלא, כל המשיא בתו לתלמיד חכם, והעושה פרקמטיא לתלמידי חכמים, והמהנה תלמידי חכמים מנכסיו, מעלה עליו הכתוב כאילו מדבק בשכינה". ראו גם בגמרא בבא בתרא כב ע"א הסיפור (שלא נגמר טוב) על רב דימי שביקש למכור ראשון בשוק מתוקף היותו תלמיד חכם. ולהלכה, ראו ברמב"ם הלכות דעות ו ב וכן הלכות תלמוד תורה ו י. האם בכוונה משמיט רמב"ם בשני מקורות אלה את "ליהנות מנכסיו"? כך או כך, נראה שיש כאן סדק צר שהורחב במרוצת הדורות והגיע (שוב) עד שותפות יששכר וזבולון. ושנים לא מעטות התפרנס הרמב"ם מאחיו דוד שהיה סוחר עשיר. ראו מאמר מסכם של מכון כת"ר בנושא מסחר עבור תלמידי חכמים כאן.
 31. מקור הדין הוא הגמרא בבא בתרא דף ח, שכבר הזכרנו לעיל, שתלמידי חכמים פטורים ממסי שמירה על העיר. ונחזור שוב על דברי הרא"ש שם: "ונראה שתלמיד חכם שיש לו אומנות או קצת משא ומתן להתפרנס כדי חייו ולא להתעשר ובכל שעה שהוא פנוי מעסקו מחזר על דברי תורה ולומד דברי תורה, הוא הנקרא תורתו אומנותו". תורתו היא עיסוקו העיקרי (אומנותו) וכשבחם של דורות הראשונים שעשו "תורתן קבע ומלאכתן עראי והתקיימה בידם" (גמרא ברכות לה ע"ב). אך המשמעות להלכה הוא פשוט ממסים (בתנאים רגילים) ולא שמישהו יפרנס אותם.
 32. נראה שלא בכדי מסיים הרמב"ם את פירושו הארוך על "תורה קדום לחפור בה", בפטור ממסים של תלמידי חכמים. ללמדך, שבזה יש למי שעוסק בתורה מעמד מיוחד. אין הוא להפריש מכספו למיסי העיר. ברור שבכך הוא נופל חלקית על הציבור, ודי לנו בכך. פטור זה גם אומר שיש לו כסף. ומנין? ממלאכתו ומעבודתו. עוד על נושא פטור תלמידי חכמים ממסים, ראו באתר ישיבה. וראו גם סיכום הדברים בפירוש ברטנורא למשנה הנ"ל שמתמצת את פירוש הרמב"ם, אך מציין עוד שני פטורים: "ואם תלמיד חכם חולה הוא ומדוכא ביסורין ומרבין העם להביא מנות גדולות מפני כבוד תורתו, מצוה עליו שיטול, ואין זה בכלל נאות מדברי תורה, הואיל ואי אפשר לו להתפרנס בדרך אחרת. וכן תלמיד חכם שמינו אותו הצבור עליהם פרנס או ראש הסדר ומתעסק בצרכי ציבור, מותר לו ליקח מהם פרס ואפילו שכר הרבה יותר מכדי פרנסתו, כדי שיהיו מזונותיו בריוח ומתוך כך יהיה גדול ויראוי ומאויים בעיניהם. כדאשכחן בכהן גדול דכתיב ביה הגדול מאחיו, ודרשו חכמים [יומא י"ח ע"א] גדלהו מאחיו, שיהיו אחיו הכהנים מעשירים אותו משלהן. וחכמים הראשונים שהיו נמנעים מזה, מדת חסידות היתה בהם, אבל לא מן הדין".
 33. את ספרו משנה תורה כתב הרמב"ם בשנותיו המאוחרות יותר ומשום שזהו ספר הלכה, הנוסח כאן הוא קצר וברור: "כל המשים על לבו שיעסוק בתורה ולא יעשה מלאכה ויתפרנס מן הצדקה וכו' ". בחיי קהילה (ואומה) יש צורך במלמדים, דיינים וגם רבנים ומורי הוראה. חריגים שכבר ראינו בפירוש למשנה לעיל. כאן מדובר במי שלכתחילה לא לומד מקצוע (לימודי ליבה?) ולא חושב ממה יתפרנס, אלא מראש הולך בנתיב שסופו ליפול על הציבור! ואם כך, אז אולי המשנה "כל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלה וגוררת עון" (אבות פרק ב משנה ב) רלוונטית אפילו יותר. "המשים על לבו שיעסוק בתורה ולא יעשה מלאכה", סופו שיעשה עוונות. מהו העוון? "מלסטם את הבריות"! ראו פירוש ברטנורא על משנה זו "וכל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלה, לפי שאי אפשר לו בלא מזונות, ומלסטם את הבריות ומשכח תלמודו". העוני יביא לידי גניבה כפשוטה וממילא גם לימוד התורה ייעלם. אך אולי "מלסטם את הבריות" שכתב הרמב"ם, איננו שהולך וגונב בידיים, אלא בעצם העובדה שהאדם מפיל את עצמו על הציבור (בשם התורה) יש גזל הרבים. הוא כופה על הציבור להפריש לו כסף שמיועד לצדקה ולרווחה של עניים, אלמנות ויתומים.
 34. כדרכו של הרמב"ם לסיים תמיד בטוב, גם כאן, הסיום כאילו אומר: די לנו בדיבורים קשים על הדרך השלילית, ראו שוב לעיל בפירוש המשנה שהוא מהסס אם להתווכח עם "לרוב הגדולים בתורה" - אותם שכבר נהגו היתר בעניין זה. בואו נשבח ונרומם את מי שבחר שלא לעשות את התורה קרדום לחפור בה ולא עטרה לראשו והוא מתפרנס ממעשה ידיו ומקדיש עתים לתורה.
 35. ראו שולחן יורה דעה סימן רמו והערות הרמ"א שם.
 36. ואחריו, רבים וטובים כמו רשב"ץ (תשב"ץ חלק א סימן קמז), ים של שלמה חולין פרק ג סימן ט .... אבל היו גם מי שלפחות ברמה העקרונית הצדיקו את דברי הרמב"ם כגון אורחות חיים לר' אהרון ב"ר יעקב מנרבונה. איזון מעניין מצוי בטור יורה דעה סימן רמו שמביא את לשון הרמב"ם: "כל המשים על לבו שיעסוק בתורה ולא יעשה מלאכה וכו' ", אבל מתיר שכר מלמדים ומזכיר את העדפת תלמיד חכם בעסקים. ויש לשים לב שחלק מהחולקים על הרמב"ם מנמקים זאת בכלל: "עת לעשות לה' הפרו תורתך" שהוא משפט עם 'טוויסט' פנימי. על מנת לקיים לימוד התורה, אנחנו מפרים (ולא רק כמצוות שעה) את האיסור להתפרנס ממנה. וכידוע, יש שקוראים אמירה זו בכיוון ההפוך: משום שהפרו תורתך – יש לעשות לה'. ראו הדף עת לעשות לה' הפרו תורתך במגילת רות.
 37. עוד נראה לומר שיש להבחין במספר דרגות של לימוד תורה בשכר. הראשונה היא השמת מלמדים ומורים בשכר, שהרי לא כל אב ואם יכולים ופנויים ללמד את בניהם ובנותיהם תורה כדבעי ופשיטא שהמלמדים צריכים להתפרנס. וכך גם דיינים ומורי הוראה ושאר משמשים בקודש, בדומה לכהנים בתורה שהיו מופקדים על לימוד התורה והוראתה ונהנו ממתנות כהונה. דרגה שנייה היא שאדם בעל אמצעים מבקש לכבד תלמיד חכם לארח אותו (כאלישע) האם מותר לתלמיד החכם לקבל, האם יש בכך שימוש בכתרה של תורה. דרגה שלישית היא העדפה בעסקים של תלמיד חכם שגם עוסק בפרנסה כמו זכות מכירה ראשונה בשוק, קיצור שעות העבודה וכו'. דרגה רביעית היא שאדם בעל אמצעים או קהילה באים ביוזמתם לתלמידי חכמים שיקיימו בית מדרש ומקום תורה ותפילה של קבע בקהילה (עשרה בטלנים). הדרגה החמישית היא שאדם בוחר ביוזמתו לא ללמוד מקצוע שיפרנס אותו ונופל לכתחילה על כתפי הציבור ואומר: פרנסו אותי שאני לומד תורה. ועוד "מזכה" את האחרים להיות "זבולון" שלו. למרות דבריו התקיפים של הרמב"ם על כל שימוש שנעשה בכתרה של תורה, המילים "כל המשים על לבו שיעסוק בתורה ולא יעשה מלאכה ויתפרנס מן הצדקה וכו' " מצביעות לענ"ד בברור על הדרגה החמישית.

האתר פתוח לגלישה חופשית ואינו דורש רישום. נשמח לשמוע לקבל הערות והארות מכל המבקרים באתר.

בנוסף, דפי פרשת השבוע והמועדים המתחדשים נשלחים במייל לכל המעוניין ומועלים במקביל לאתר.

להצטרפות לרשימת התפוצה