רשימת הנושאים

 • פתיחתא
   

  "ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה" (בראשית כח י). ר' פנחס בשם רב חנינא בן פפא פתח: "אז תלך לבטח דרכך… אם תשכב לא תפחד". "אז תלך לבטח" – זה יעקב, שכתוב: "ויצא יעקב"; "אם תשכב לא תפחד" – מעשיו ולבן; ושכבת וערבה שנתך" – "וישכב במקום ההוא"

  (בראשית רבה פרשה סח פסקה א).

 • מועד
  מיקום בלוח השנה 

  לעתים השבת הראשונה של חודש כסלו, ולעתים השבת השנייה

 • הפטרה
   

  הפטרת פרשת היא, לפי הספרדים בהושע מפרק יא פסוק ז ("ועמי תלואים למשובתי ואל על יקראוהו") עד פרק יב פסוק יב ("גם מזבחותם כגלים על תלמי שדי"). התימנים מתחילים כמו הספרדים, ומסיימים בפסוק יד ("ובנביא העלה ה' את ישראל ובנביא נשמר"). האשכנזים מתחילים בפרק יב בפסוק יב ("ויברח יעקב שדה ארם") ומסיימים בסוף פרק יד, החותם את הספר ("כי ישרים דרכי ה' וצדיקים ילכו בם ופושעים יכשלו בם"). בחלק מן הקהילות מוסיפים את הפסוקים כו – כז בפרק ב בספר יואל ("ואכלתם אכול ושבוע והללתם של ה' אלֹהיכם" עד "ולא יבֹשו עמי לעולם").

 • פיוט
   

  מהרה באה השמש

  נקצרו עיתותי שמש

  סוטם איבה הדמים אמש

  על רודפו לאהוב כצאת השמש

  פגש חלק מקום מה נורא

  צבוע אשר סבל עול מורא

  קורבו ללון הסיג אברה

  רבץ שם והצהיר אורה

  שת תחתיו מאבני המקום

  שמרו עיניו בכל מקום

  תולדותיו חוסנו מאותו המקום

  תם בעת פגע במקום

  (יוצר לפרשת ויצא, פיוטי רבי שמעון בר מגס, עמ' 109)

 •