רשימת הנושאים

 • פתיחתא
   

  "וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב באל שדי ושמי ה' לא נודעתי להם" (שמות ו ג). אמר לו הקב"ה: חבל על דאבדין ולא משתכחין הרבה. כמה פעמים נגליתי על אברהם יצחק ויעקב באל שדי ולא הודעתי להם ששמי ה' כשם שאמרתי לך ולא הרהרו אחר מדותי. אמרתי לאברהם: "קום התהלך בארץ לארכה ולרחבה כי לך אתננה" (בראשית יג יז). בקש מקום לקבור את שרה ולא מצא עד שקנה בדמים מרובים, בארבע מאות שקל כסף, ולא הרהר אחר מדותי. אמרתי ליצחק: "גור בארץ הזֹאת ואהיה עמך ואברכך כי לך ולזרעך אתן את כל הארצֹת האל" (בראשית כו ג). בקש מים לשתות ולא מצא, שנאמר: "ויריבו רעי גרר עם רעי יצחק לאמר לנו המים" (בראשית כו כ), ולא הרהר אחר מדותי. אמרתי ליעקב: "הארץ אשר אתה שכב עליה לך אתננה" (בראשית כח יג). בקש לנטוע אהלו ולא מצא עד שקנה במאה קשיטה ולא הרהר אחר מדותי, שלא שאלוני מה שמי כשם ששאלת אתה. ואתה, תחלת שליחותי שאלת: מה שמך, ולבסוף אמרת: "ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך הרע לעם הזה" (שמות ה כג)! ועליהם נאמר: "וגם הקמתי את בריתי אתם לתת להם את ארץ כנען" (שמות ו ד). שנשא אותם במה שאמר שיתן להם את הארץ ולא הרהרו אחריו.

  (שמות רבה פרשה ו פסקה ד)

 • מועד
  מיקום בלוח השנה 

  לרוב שבת מברכין חודש שבט ולעתים שבת ראש חודש שבט. לעתים נדירות, השבת הראשונה של חודש שבט (אך לא שבת וראש חודש).

 • הפטרה
   

  הפטרת הפרשה היא ביחזקאל מפרק כח פסוק כה ("כה אמר ה' אלֹהים בְּקַבְּצִי את בית ישראל מן העמים") עד סוף פרק כט ("ולך אתן פתחון פה בתוכם וידעו כי אני ה'"). התימנים מתחילים את ההפטרה בפסוק כד ("ולֹא יהיה עוד לבית ישראל סִלּוֹן ממאיר וקוץ מכאִב").

 • פיוט
   

  אשר ברשעו לבו הקשה

  בזרוע קשה הלך אליו ממים מֻמְשֶה

  וידבר אלֹהים אל משה

  משה

  גם רועה נתתיך לידידיי

  דע [כי שמי] לא הודעתי לשלשה יסודיי

  וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקֹב באל שדי

  באל שדי הקדמתי אהבתם

  ועל לב עוררתי חבתם

  וגם הקימותי את בריתי אתם

  (יוצר לפרשת וארא, פיוטי רבי אלעזר בירבי קליר, עמ' 193)

   

 •