מכת פרושים | מחלקי המים

על רגל אחת

מכת פרושים

על רגל אחת, תשפ"ג

עדכון אחרון: 12/09/2023

נוסח הבבלי מסכת סוטה דף כב עמוד ב – הפרושים המתחזים

תנו רבנן:1 שבעה פרושין הן: פרוש שיכמי, פרוש נקפי, פרוש קיזאי, פרוש מדוכיא, פרוש מה חובתי ואעשנה, פרוש מאהבה, פרוש מיראה.

פרוש שיכמי – זה העושה מעשה שכם. 2

פרוש נקפי – זה המנקיף את רגליו.3

פרוש קיזאי – א"ר נחמן בר יצחק: זה המקיז דם לכתלים,4

פרוש מדוכיא – אמר רבה בר שילא: דמשפע כי מדוכיא.5

פרוש מה חובתי ואעשנה …6

פרוש מאהבה, פרוש מיראה7 … אמר רב נחמן בר יצחק: דמטמרא מטמרא, ודמגליא מגליא, בי דינא רבה ליתפרע מהני דְחָפוּ גוּנְדֵי.8

אמר לה ינאי מלכא לדביתיה: אל תתיראי מן הפרושין ולא ממי שאינן פרושין, אלא מן הצבועין שדומין לפרושין, שמעשיהן כמעשה זמרי ומבקשין שכר כפנחס.9

נוסח הירושלמי מסכת ברכות פרק ט הלכה ה – לא כולם שליליים

עשה מאהבה ועשה מיראה עשה מאהבה שאם באת לשנוא דע כי אתה אוהב ואין אוהב שונא … שבעה פרושין הן: פרוש שיכמי. ופרוש ניקפי. ופרוש קיזאי. פרוש מה הנכיי. פרוש אדע חובתי ואעשנה פרוש יראה פרוש אהבה. פרוש שיכמי טעין מצוותא על כיתפא,10 פרוש ניקפי אקיף לי ואנא עביד מצוה,11 פרוש קיזאי עביד חדא חובה וחדא מצוה ומקזז חדא בחדא,12 פרוש מה הנכייה מאן דאית לי מה נא מנכי עביד מצוה,13 פרוש אדע חובתי ואעשה הי דא חובתה עבדית דאעבד מצוה כוותה.14

פרוש יראה כאיוב, פרוש אהבה כאברהם. אין לך חביב מכולם אלא פרוש אהבה כאברהם.15

מחלקי המים

הערות שוליים

 1. המשנה במסכת סוטה פרק ג משנה ד מסיימת במשפט הבא: "חסיד שוטה ורשע ערום ואשה פרושה ומכות פרושין הרי אלו מכלי עולם", ועל כך באה ברייתא זו שמפרטת את שבעה מיני הפרושים שהם בבחינת 'מכה', מְכָלֵי או מָבְלֵי עולם.
 2. רש"י שם: "שֶׁמָלּוּ שלא לשם שמים אף זה מעשיו להנאתו שיכבדוהו בני אדם ולא לשם שמים".
 3. רש"י שם: "מהלך בשפלות עקב בצד גודל ואינו מרים רגליו מן הארץ ומתוך כך מנקף אצבעותיו באבנים", וכל זה על מנת להיראות צנוע ועניו (שטיינזלץ שם).
 4. שטיינזלץ שם: "מתוך שעוצם עיניו, לכאורה מתוך פרישות וצניעות, ומתוך כך מכה ראשו בכותל, וזב ממנו דם".
 5. רש"י שטיינזלץ שם: שהולך כפוף כמו הבוכנה שבתוך העלי (החלק התחתון של העלי או תחתית המכתש?)
 6. הגמרא שואלת שם שלכאורה זו אמירה חיובית, והיא מתקנת שהפרוש אומר: איזו עוד חובה יש לי לעשות, שזה נשמע כאילו כבר קיים את הכל ומחפש אילו עוד מצוות ומעשים טובים אני יכול לעשות.
 7. שמקיים את המצוות מאהבת שכרן או מיראת העונש. על זה מקשה הגמרא שאין זה דבר שלילי שהרי קיים הכלל: "לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצות אפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה". ולפיכך באה להלן תשובתו של רב נחמן בר יצחק.
 8. תרגום: הנסתר – נסתר והגלוי – גלוי. בית הדין הגדול (שבשמים) ייפרע מהלובשים גלימות של פרושים ומתחזים כפרושים. ראו פירוש רש"י שם: "הנסתרות נסתרות מבני אדם והגלויות גלויות. ומכל מקום, לבית דין הגדול כולם גלויות והוא יפרע מן המתכסים בטליתות ומראין עצמן כפרושין ואינן פרושין."
 9. סוף הסוגיה שם הם דברי אלכסנדר ינאי לשלומציון אשתו ערב מותו: "אל תתיראי מן הפרושין ולא ממי שאינן פרושין, אלא מן הצבועין שדומין לפרושין, שמעשיהן כמעשה זמרי ומבקשין שכר כפנחס". ראו דברינו בין זמרי לפנחס בפרשת פנחס.
 10. מראה לבריות שהוא טעון מצוות על כתפו.
 11. כשבאים לבקש ממנו דבר מה הוא דוחה בטענה שהוא עסוק במצוות.
 12. עושה חשבון המצוות והעבירות שלו ומקזז אותם.
 13. פירוש פני משה: "מהמיעוט שיש לי איזה דבר מה, אנא מנכה לעשות ממנה מצוה?".
 14. פירוש פני משה: "הגידו לי איזו עבירה עשיתי ואעשה מצוה כנגדה. וכולן להתראות ולהתגדר בהן".
 15. התלמוד הירושלמי מבין את שבעת הפרושים בשונה מהבבלי ומביא את הברייתא בהקשר אחר לגמרי. לא כולם שליליים. העושה מיראה ובוודאי העושה מאהבה הוא פרוש חיובי. ראו דברינו עשה מאהבה עשה מיראה בפרשת עקב. והרוצים להרחיב במכות פרושים מוזמנים לעיין בירושלמי סוטה ג ד על העצה ליתומים לקפח את כתובת האלמנה ובירושלמי פאה ח ז איך תלמידיו של רבי ניסו למנוע ממנו לתת מעשר עני לתלמיד נזקק. וכל זה לצד "חסיד שוטה ורשע ערום" שבמשנה (הערה 1 לעיל).

האתר פתוח לגלישה חופשית ואינו דורש רישום. נשמח לשמוע לקבל הערות והארות מכל המבקרים באתר.

בנוסף, דפי פרשת השבוע והמועדים המתחדשים נשלחים במייל לכל המעוניין ומועלים במקביל לאתר.

להצטרפות לרשימת התפוצה