רשימת הנושאים

 • פתיחתא
   

  תני ר' חייא: מלמד שפרשה זו נאמרה בהקהל. ומפני מה נאמרה בהקהל, מפני שרוב גופי תורה תלויין בה. ר' לוי אמר, מפני שעשרת הדיברות כלולין בתוכה. "אנכי ה' אלהיך" (שמות כ ב) וכתוב כאן "אני ה' אלהיכם" (ויקרא יט ב). "לא יהיה לך" (שמות כ ב) וכתוב כאן: "ואלהי מסכה לא תעשו לכם" (ויקרא יט ד). "לא תשא" (שמות כ ו) וכתוב כאן: "ולא תשבעו בשמי לשקר" (ויקרא יט יב). "זכור את יום השבת" (שמות כ ז) וכתוב כאן: "ואת שבתותי תשמֹרו" (ויקרא יט ג). "כבד את אביך ואת אמך" (שמות יא) וכתוב כאן: "איש אמו ואביו תיראו" (ויקרא יט ג). "לא תרצח" (שמות כ יא) וכתוב כאן: "לא תעמד על דם רעך" (ויקרא יט טז). "לא תנאף" (שמות כ יב) וכתוב כאן: "אל תחלל את בתך להזנותה" (ויקרא יט כט). "לא תגנֹב" (שמות כ יב) וכתוב כאן: "לא תגנֹבו ולא תכחשו" (ויקרא יט יא). "לא תענה" וכתוב כאן: "לא תלך רכיל בעמך" (ויקרא יט טז). "לא תחמֹד" וכתוב כאן: "ואהבת לרעך כמוך" (ויקרא יט יח).

  (ויקרא רבה פרשה כד פסקה ה)

 • מועד
  מיקום בלוח השנה 

  בשנים פשוטות תהיה תמיד מחוברת לאחרי-מות, ובשנים מעוברות – נפרדת תמיד. בשנים מעוברות, לרוב תהיה שבת מברכין (חודש אייר) ולעתים תהיה שבת ר"ח אייר. לגבי שנים פשוטות – ראה פרשת אחרי-מות.

 • הפטרה
   

  האשכנזים מפטירים בספר עמוס מפרק ט פסוק ז ("הלוא כבני כשיים אתם לי") עד סוף הספר ("ולא ינתשו עוד מעל אדמתם אשר נתתי להם אמר ה' אלהיךָ"), ואילו הספרדים והתימנים מפטירים ביחזקאל פרק כ (התימנים מתחילים בפסוק א, "ויהי בשנה השביעית בחמִשי בעשור לחֹדש", והספרדים בפסוק ב, "ויהי דבר ה' אלי לאמֹר"), עד פסוק כ ("והיו לאות ביני וביניכם לדעת כי אני ה' אלֹהיכם").

 • פיוט
   

  וידבר / אל יוצר יחידתי

  בקודש לקדש עדתי

  גודל קדושה להקדיש למנחילי דתי

  מגיני ובו חסיתי

  [ברוך אתה ה' מגן אברהם]

  דבר אל / דורשי שמי לסלד

  הדורים ומקֻדָּשים תהיו בחלד

  והנעימו לשֵׁם צמחים מיילד

  מימתים ידך ה' מימתים מחלד

  [ברוך אתה ה' מחיה המתים]

  איש אמו ואביו / זיהרתי אתכם

  חיים ארוכים להנחילכם

  טהורים קדשו לבוראכם

  כי קדוש אני ה' אלֹהיכם

  [ברוך אתה ה' האל הקדוש]

  אל תפנו אל האלילים / יום עונג זכרו

  כבדוהו בכסות נקיה ואותו יקרו

  להרכיבכם על במתי ארץ שביתתו תחקרו

  אך את שבתותי תשמֹרו

  [ברוך אתה ה' מקדש השבת]

  לא תגנובו / מסיני פיקדתי ליפה וברה

  נמתי להזהר במצוה קלה כחמורה

  סוד תשעים ושמונה ביארתי בין טומאה לטָהֳרה

  זבחי אלֹהים רוח נשברה

  [ברוך אתה ה' המחזיר שכינתו לציון]

  ולא תשבעו / עולה ושקר וכזב תדובבנו

  פיכם לא יכזב ואמת תאהבו

  צנעי לכת היו ולשמוע תֹאבו

  כי לקח טוב נתתי לכם תורתו אל תעזובו

  [ברוך אתה ה' הטוב שמך ולך נאה להודות]

  לא תלך רכיל / קמיך עליך בלי להחריד

  רעך לא תחמוד וקניינך לֹא אפריד

  שמור תורתי ואותך מכבודך לֹא אוריד

  ונתתי שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד

  [ברוך אתה ה' עושה השלום]

  (שבעתה לשבת פרשת קדושים, המחזור הגדול, מתוך 'מחזורי שבעתות לסדרים לפרשות', בעריכת שולמית אליצור, עמ' 219-220)

   

 •