רשימת הנושאים

 • פתיחתא
   

  "טוב שכן קרוב מאח רחוק" (משלי כז י). "טוב שכן קרוב" הוא יתרו שהיה רחוק לישראל מן עשו אחיו של יעקב. ביתרו מה כתוב, "ויאמר שאול אל הקיני לכו סֻרו רדו מתוך עמלקי פן אוסיפך עמו ואתה חסד עם כל בני ישראל בעלותם ממצרים" (שמואל א' טו ו), בעשו כתוב, "זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים" (דברים כה יז). אתה מוצא דברים רבים כתובים בעשו לגנאי וכתובים ביתרו לשבח, בעשו כתוב: "נשים בציון ענו" (איכה ה יא), וביתרו כתוב: "ויתן את צפורה בתו למשה" (שמות ב כא). בעשו כתוב: "אוכלי עמי אכלו לחם" (תהלים יד ד), וביתרו כתוב: "קראן לו ויאכל לחם" (שמות ב כ). בעשו כתוב: "ולא ירא אלהים" (דברים כה יח), וביתרו כתוב: "וצוך אלהים ויכלת עמֹד" (שמות יח כג). עשו בטל את הקרבנות, וביתרו כתוב: "ויקח יתרו חותן משה עולה וזבחים לאלהים" (שמות יח יב). עשו שמע ביציאתן של ישראל ונלחם עמהם, שנאמר: "ויבא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים" (שמות יז ח), יתרו שמע בשבחן של ישראל ובא ונדבק עמהם, שנאמר: "וישמע יתרו" (שמות יח א).

  (שמות רבה פרשה כז פסקה א)

 • מועד
  מיקום בלוח השנה 

  לעתים רחוקות, שבת מברכין חודש אדר.

 • הפטרה
   

  הפטרת פרשת יתרו אצל הספרדים היא ישעיה פרק ו ("בשנת מות המלך עֻזִּיה ואראה את ה' יֹשב על כסא רם ונשא" עד "זרע קֹדש מצבתהּ"). האשכנזים ממשיכים עד פסוק ו בפרק ז ("נעלה ביהודה ונקיצנה ונבקִענה אלינו ומנליך מלך בתוכה את בן טָבאל"), ומוסיפים את הפסוקים ה – ו בפרק ט ("כי ילד יֻלַּד לנו בן נִתָּן לנו ותהי המשרה על שכמו"), עד ("קנאת ה' צבאות תעשה זאת"). התימנים קוראים גם הם קטע זה שבפרק ט (אך אינם מוסיפים את הפסוקים הנוספים בפרק ז).

 • פיוט
   

  וישמע יתרו / את נס אשר נעשה לעם קרובו

  בעת הוציאם ממצרים השם עבים רכובו

  גם מכל תלאה הציל זרע אברהם אהובו

  מגן הוא לכל החוסים בו

  [ברוך אתה ה' מגן אברהם]

  ויקח יתרו / דרושה ופרחיה והלך למולו

  הוא רץ אצל עמו לקבלו

  ונתגדל בכתר כהונה אשר ניתן לו

  חיים שאל ממך נתתה לו

  [ברוך אתה ה' מחיה המתים]

  ואת שני / זכים לקח להוביליהם

  חדה על כל הטובה אשר עשה להם

  טפי צדיק דומים היו כאביהם

  קדושים יהיו לאלהיהם

  [ברוך אתה ה' האל הקדוש]

  ושם האחד אליעזר / יה עזרו ממרומו

  כהצילו מחרב פרעה ומזעמו

  לעד לא יִטֹּש ה' את עמו

  הניח ה' אלהי ישראל לעמו

  [ברוך אתה ה' מקדש השבת]

  (שבעתה לשבת פרשת יתרו, המחזור הגדול, מתוך 'מחזורי שבעתות לסדרים לפרשות', בעריכת שולמית אליצור, עמ' 193-194)

 •