רשימת הנושאים

 • פתיחתא
   

  "וידבר ה' וגו' עשה לך שתי חצוצרות כסף" (במדבר י א – ב), זהו שאמר הכתוב:  "שאו שערים ראשיכם [והנשאו פתחי עולם]" (תהלים כד ז). בשעה שהכניס שלמה את הארון לבית המקדש, התחיל לומר שאו שערים ראשיכם, שהיו הפתחים שפלים, [ואמר]: "והנשאו פתחי עולם ויבא מלך הכבוד" (תהלים כד ז), אמרו לו השערים: "מי הוא זה מלך הכבוד" (תהלים כד י), מיד בקשו השערים לבלעו, אילולי שאמר "ה' צבאות הוא מלך הכבוד סלה" (תהלים כד י), חזר ואמר "ה' עזוז וגבור" (תהלים כד ח), אמר להם: התגדלו, שמלך הכבוד בא עליכם, מיד חלקו לו כבוד, ונשאו לו כבוד, ונשאו את עצמן, ונכנס הארון, אמר להם הקב"ה אתם חלקתם לי כבוד, כשאחריב את ביתי, אין אדם שולט בכם, תדע שכל כלי בהמ"ק גלו לבבל, שנאמר: "ויתן ה' בידו את יהויקים מלך יהודה [ומקצת כלי בית האלהים ויביאם ארץ שנער]" (דניאל א ב), אבל שערי בהמ"ק במקומן נגנזו, שנאמר: "טבעו בארץ שעריה" (איכה ב ט).

 • מועד
  מיקום בלוח השנה 

  בד"כ השבת השלישית בחודש סיוון. באותם מקרים נדירים שבהם פרשת נשֹא חלה לפני שבועות, תהיה זו השבת הראשונה לאחר החג.

 • הפטרה
   

  מפטירים בזכריה פרק ב פסוק יד "רני ושמחי בת ציון". האשכנזים מסיימים בפרק ד פסוק ז ("והוציא את האבן הראשה תשֻאות חן חן לה"), והתימנים ממשיכים עד פסוק ט ("וידעת כי ה' צבאות שלחני אליכם").

 • פיוט
   

  וזה מעשה המנורה / יבהיק כהלכה

  כלולה תהיה סדורה וערוכה

  לכוונה בשעת מנחה עליה לברכה

  ששת ימים תֵּעשה מלאכה

  וידבר / ממשלתו במדור ובדור

  נבחרים בלויה לפניו לסדור

  סגנים אשר שימושם יתדור

  זרע יעבדנו יסֻפָּר לה' לדור

  קח את הלוויים / ערוך להם סדורך

  פניהם להאיר אשר להםנערך

  צבאותי אברכה בחברך

  טוב עין הוא יבורך

  וכרתי להם / קודם במקדשי כעינייניי

  רחוץ לכבס בגדיהם נתייפה בו לפניי

  שימעתי תמתי האהובה ואין בה דופי וגניי

  חסדי מאתך לא ימוש וברית שלומי לא תמוט אמר מרחמך ה'

  (שבעתה לשבת פרשת בהעלתך, המחזור הגדול, מתוך 'מחזורי שבעתות לסדרים לפרשות', בעריכת שולמית אליצור, עמ' 231-232)

 •