רשימת הנושאים

 • פתיחתא
   

  כך דרש ר' תנחומא: "ויֹאמר ה' אל משה ואל אהרן בארץ מצרים לאמר, החדש הזה לכם ראש חדשים" (שמות יב א – ב). זהו שאמר הכתוב: "ענה דודי ואמר לי קומי לך רעיתי יפתי ולכי לך כי הנה הסתיו עבר" (שיר השירים ב י –  יא) "הנצנים נראו בארץ" (שיר השירים ב יב). ענה דודי על ידי משה, ואמר לי על ידי אהרן. קומי לך רעיתי, בתו של אברהם שריעה אותי בעולמי. יפתי, בתו של יצחק שייפה אותי בעולמי בשעה שעקדו אביו על גבי המזבח. ולכי לך, בתו של יעקב ששמע אל אביו ואל אמו, "וילך פדנה ארם" (בראשית כח ז). ר' עקיבא אומר: "קומי לך" [לכי] כתוב, יו"ד עשרה, בזכות יו"ד (עשר) דִברות שאתה עתיד לקבל בסיני. "קומי לך רעיתי יפתי" (שיר השירים ב י)… "כי הנה הסתיו עבר", אלו ארבע מאות שנה שנגזרו על אבותינו במצרים, הגשם חלף הלך לו, אלו מאתים ועשר שנים שעשו אבותינו במצרים. דבר אחר, "כי הנה הסתיו עבר", אילו רד"ו שנה שהיו אבותינו במצרים, "הגשם חלף הלך לו", אלו שמונים ושש שנים שחיזק השיעבוד על ישראל במצרים משנולדה מרים, לפיכך נקרא שמה מרים, על שם המירור. "הנצנים נראו בארץ" (שיר השירים ב יב), אלו הגואלים. "ועת הזמיר הגיע" (שיר השירים ב יב), הגיע זמנה של ערלה להיזמר, הגיע זמן שתעשה לי זמרה שנאמר עזי וזמרת יה (שמות טו ב). הגיע זמנה של תורה להינתן, שכתוב בה: "זמירות היו לי חֻקֶּיךָ" (תהלים קיט נד). "וקול התור נשמע בארצנו" (שיר השירים ב יב), ר' יוחנן אמר: קול התור זה משה, שנאמר: "ויֹאמר משה כה אמר ה' כחצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים" (שמות יא ד). "התאנה חנטה פגיה" (שיר השירים ב יג), אלו רשעי ישראל שמתו בשלשת ימי החשך, "והגפנים סמדר נתנו ריח" (שיר השירים ב יג), אילו הבינוניים שעשו תשובה ונתקבלו. אמר להם הקב"ה: מה אתם יושבים, קומי לך, מתו הרשעים והבינונים עשו תשובה, קומי לך, בחודש הזה אתם נגאלים.

  (מדרש תנחומא פרשת בא סימן ז)

 • מועד
  מיקום בלוח השנה 

  לרוב, השבת הראשונה של חודש שבט. לעתים רחוקות, באותם מקרים נדירים בהם חלה פרשת מקץ לאחר חנוכה, פרשת וארא תהיה השבת הראשונה בחודש שבט, ואז תחול פרשת בֹא בשבת שלפני ט"ו בשבט.

 • הפטרה
   

  האשכנזים והספרדים מפטירים בירמיה מו מפסוק יג ("הדבר אשר דבר ה' אל ירמיהו הנביא לאמר") עד סוף הפרק ("ויסרתיך למשפט ונקה לא אנקֶךָּ"). התימנים קוראים את ישעיה פרק יט ("משא מצרים הנה ה' רֹכב על עב קל") עד סופו ("ומעשה ידי אשור ונחלתי ישראל").

 • פיוט
   

  לישע עמך בחצי לַיִל יצאת / ובעצם היום אותם הוצאת

  הדן עַמו ביום ועמים בלילה / כי לך יום אף לך לילה

  לילה אשר בו נפדו ראשונים / שִמּורים נמת יהי לאחרונים

  ומה שהיה בראשונה הוא שיהיה באחרונה / כשמע מצרים תשמיע לצורים

  תצמח ותצנח / תצלח ותרכב / תתקע ותתקף / תצרח ותצוח

  על עם נורא מרום וקדוש

  (קרובה לפרשת בֹא, פיוטי יניי, עמ' צ)

   

 •