נספח ג לקדיש דאגדתא – סיומי מסכתות הירושלמי | מחלקי המים

מיוחדים

נספח ג לקדיש דאגדתא – סיומי מסכתות הירושלמי

דפים מיוחדים, תשפ"ד

עדכון אחרון: 14/09/2023

מים ראשונים: נספח זה וכן נספחים א ו-ג שכניו, הם השלמה לדף קדיש דאגדתא. מומלץ לעיין בו תחילה.

7 מסכתות שמסתיימות באגדתא בשישה סדרים בתלמוד הירושלמי.

31 מסכתות שלא מסתיימות באגדתא בשישה סדרים בתלמוד הירושלמי.

 

סדר זרעים

3 מסכתות שמסתיימות באגדתא:

ברכות

"למנצח על השמינית מזמור לדוד" (תהלים י"ב), אמר רבי אלעזר בשם רבי חנינא: תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. מה טעם? "וכל בניך למודי ה' ורב שלום בניך" (ישעיה נד יג).

פאה

ר' אחא בשם ר' חנינא כיני מתני' כל מי שהוא צריך ליטול ואינו נוטל הרי זה שופך דמים ואסור להתרחם עליו, על נפשיה לא חייס על חורנין לא כ"ש? וכל מי שאינו צריך ליטול ונוטל, אינו מת מן הזקנה עד שיצטרך לבריות, וכל מי שהוא צריך ליטול ואינו נוטל אינו מת מן הזקנה עד שיפרנס לאחרים, על זה נאמר: "ברוך הגבר אשר יבטח בה' והיה ה' מבטחו" (ירמיה י"ז).

ביכורים

תני המוכר ס"ת של אביו אינו רואה סימן ברכה לעולם. וכל המקיים ס"ת בתוך ביתו עליו הכתוב אומר: "הון ועושר בביתו וצדקתו עומדת לעד" (תהלים קי"ב).

7 מסכתות שלא מסתיימות באגדתא:

דמאי, כלאים, שביעית, תרומות, מעשרות, מעשר שני, חלה.

סדר מועד

2 מסכתות שמסתיימות באגדתא:

יומא

ר' עקיבה מי גרם להם? אני שהרביתי להם כסף וזהב, למה? שאין חמור נוהק אלא מתוך כפיפה של חרובין, כתיב: "מקוה ישראל ה' " וגו' (ירמיה י"ז), מה המקוה מטהר את הטמאים אף הקדוש ברוך הוא מטהר את ישראל, וכן אומר: "וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם מכל טמאותיכם ומכל גלוליכם אטהר אתכם" (יחזקאל ל"ו).

תענית

וכן הוא אומר: "צאינה וראינה בנות ציון במלך שלמה בעטרה שעטרה לו אמו ביום חתונתו", זו מתן תורה "וביום שמחת לבו" (שיר השירים ג) זה בנין בית המקדש שיבנה במהרה בימינו אמן.

10 מסכתות שלא מסתיימות באגדתא

שבת, עירובין, פסחים, שקלים, סוכה, ראש השנה, ביצה, מגילה, חגיגה, מועד קטן.

 סדר נשים

2 מסכתות שמסתיימות באגדתא:

סוטה

ר' יעקב בר אידי בשם ר' יהושע ב"ל: מעשה שנכנסו זקנים לעלייה בית גדיא ביריחו ויצאת בת קול ואמרה להן יש ביניכם שנים ראוין לרוח הקודש והלל הזקן אחד מהן, ונתנו עיניהן בשמואל הקטן. ושוב נכנסו זקינים לעליה ביבנה ויצאה בת קול ואמרה להן יש ביניכם שנים ראויין לרוח הקודש ושמואל הקטן אחד מהן ונתנו עיניהן בר' אליעזר בן הורקנוס והיו שמחין שהסכימה דעתן לדעת המקום.

נזיר

אמר רבי ינאי כתיב: "וכל ההרים אשר במעדר יעדרון לא תבוא שמה יראת שמיר ושית" (ישעיהו ז'), מה הדין ביזרא דחיל מן הדין פרזלא אף הדין סערה דחיל מן הדין פרזלא.

5 מסכתות שלא נגמרות באגדתא:

יבמות, כתובות, נדרים, גיטין, קידושין.

סדר נזיקין

כל המסכתות בסדר זה לא נגמרות באגדתא:

בבא קמא, בבא מציעא, בבא בתרא, סנהדרין, מכות1, שבועות, ע"ז, הוריות.

סדר טהרות

נידה – לא נגמרת באגדתא.

 

ערך: הלל חכם.

הערות שוליים

  1. במסכת מכות לא נמצאה גמרא ירושלמית בפרק אחרון, ופרק ב' אינו נגמר באגדתא.

האתר פתוח לגלישה חופשית ואינו דורש רישום. נשמח לשמוע לקבל הערות והארות מכל המבקרים באתר.

בנוסף, דפי פרשת השבוע והמועדים המתחדשים נשלחים במייל לכל המעוניין ומועלים במקביל לאתר.

להצטרפות לרשימת התפוצה