רשימת הנושאים

 • פתיחתא
   

  ואמר רבי יהושע בן לוי: בשעה שירד משה מלפני הקדוש ברוך הוא, בא שטן ואמר לפניו: רבונו של עולם, תורה היכן היא? אמר לו: נתתיה לארץ. הלך אצל ארץ, אמר לה: תורה היכן היא? אמרה לו: "אלהים הבין דרכה והוא ידע את מקומה" (איוב כח כג). הלך אצל ים ואמר לו: אין עמדי. הלך אצל תהום, אמר לו: אין בי, שנאמר: "תהום אמר לא בי היא וים אמר אין עמדי" (איוב כח יד), "אבדון ומות אמרו באזנינו שמענו שמעה" (איוב כח כב). חזר ואמר לפני הקדוש ברוך הוא: רבונו של עולם, חיפשתי בכל הארץ ולא מצאתיה. אמר לו: לך אצל בן עמרם. הלך אצל משה, אמר לו: תורה שנתן לך הקדוש ברוך הוא היכן היא? אמר לו: וכי מה אני שנתן לי הקדוש ברוך הוא תורה? אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה: משה, בדאי אתה? – אמר לפניו: רבונו של עולם, חמודה גנוזה יש לך שאתה משתעשע בה בכל יום. אני אחזיק טובה לעצמי? – אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה: הואיל ומיעטת עצמך, תקרא על שמך, שנאמר: "זכרו תורת משה עבדי וגו'" (מלאכי ג כב).

  (תלמוד בבלי שבת פט א)

 • מועד
  מיקום בלוח השנה 

  ו' בסיוון הוא המועד של חג השבועות. בד"כ לאחר שבת פרשת במדבר, ובמקרים נדירים – לאחר שבת פרשת נשֹא.

 • פיוט
   

  אלהיך אש אוכלה והחטאים ילהט בסבך

  לכן הכון לקראתי והחדל לטמֹן עוֹן בחובך

  הנה תורתי לעדה תהיה בלבך

  שמע עמי ואעידה בך

  בך הקימותי עדות ליחדני שתים ביום ולדבקה בי ולעבדני באמת תחת נסכי אלים

  להשבע בשמו ולקדש ולאהבה וליראה שוכן זבולים

  (פתיחה לפיוט 'אלהיך אש' לשבועות, מתוך פיוטי הקודש לר' שלמה אבן גבירול, חלק ב' עמ' 372-373)

 •