מועדי ישראל

חנוכה
טל ומטר
שמיני עצרת ושמחת תורה
קהלת
סוכות
יום הכיפורים
שבת שובה
ראש השנה
ט"ו באב
תשעה באב
מגילת רות
שבועות
יום ירושלים
ל״ג-בעומר
יום העצמאות
יום הזכרון לחללי מערכות ישראל
יום הזכרון לשואה ולגבורה
שביעי של פסח
שיר השירים
פסח
ליל הסדר
שבת הגדול
שבת החודש
שבת פרה
מגילת אסתר
פורים
שבת זכור
שבת שקלים
ט״ו בשבט
חנוכה
טל ומטר
שמיני עצרת ושמחת תורה
קהלת
סוכות
יום הכיפורים
שבת שובה
ראש השנה
ט"ו באב
תשעה באב
מגילת רות
שבועות
יום ירושלים
ל״ג-בעומר
יום העצמאות
יום הזכרון לחללי מערכות ישראל
יום הזכרון לשואה ולגבורה
שביעי של פסח
שיר השירים
פסח
ליל הסדר
שבת הגדול
שבת החודש
שבת פרה
פורים
מגילת אסתר
שבת זכור
שבת שקלים
ט״ו בשבט
חנוכה
טל ומטר
שמיני עצרת ושמחת תורה
קהלת
סוכות
יום הכיפורים
שבת שובה
ראש השנה
ט"ו באב
תשעה באב
מגילת רות
שבועות
יום ירושלים
ל״ג-בעומר
יום העצמאות
יום הזכרון לחללי מערכות ישראל
יום הזכרון לשואה ולגבורה
שביעי של פסח
שיר השירים
פסח
ליל הסדר
שבת הגדול
שבת החודש
שבת פרה
פורים
מגילת אסתר
שבת זכור
שבת שקלים
ט״ו בשבט
חנוכה
טל ומטר
שמיני עצרת ושמחת תורה
סוכות
קהלת
יום הכיפורים
שבת שובה
ראש השנה
ט"ו באב
תשעה באב
שבועות
מגילת רות
יום ירושלים
ל״ג-בעומר
יום העצמאות
יום הזכרון לחללי מערכות ישראל
שבת וראש חודש
יום הזכרון לשואה ולגבורה
שביעי של פסח
שיר השירים
ליל הסדר
פסח
שבת הגדול
שבת החודש
שבת פרה
מגילת אסתר
פורים
שבת זכור
שבת שקלים
ט״ו בשבט
חנוכה
טל ומטר
שמיני עצרת ושמחת תורה
קהלת
סוכות
יום הכיפורים
שבת שובה
ראש השנה
ט"ו באב
תשעה באב
מגילת רות
שבועות
יום ירושלים
ל״ג-בעומר
יום העצמאות
יום הזכרון לחללי מערכות ישראל
יום הזכרון לשואה ולגבורה
שביעי של פסח
ליל הסדר
שיר השירים
פסח
שבת הגדול
שבת וראש חודש
שבת החודש
שבת פרה
מגילת אסתר
פורים
שבת זכור
שבת שקלים
ט״ו בשבט
חנוכה
טל ומטר
שמיני עצרת ושמחת תורה
קהלת
סוכות
יום הכיפורים
שבת שובה
ראש השנה
ט"ו באב
תשעה באב
שבת וראש חודש
שבועות
מגילת רות
יום ירושלים
ל״ג-בעומר
יום העצמאות
יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל
יום הזכרון לשואה ולגבורה
שביעי של פסח
שיר השירים
ליל הסדר
פסח
שבת הגדול
שבת החודש
שבת פרה
מגילת אסתר
פורים
שבת זכור
שבת וראש חודש
שבת שקלים
ט״ו בשבט
חנוכה
טל ומטר
שמיני עצרת ושמחת תורה
קהלת
סוכות
יום הכיפורים
שבת שובה
ראש השנה
ט"ו באב
תשעה באב
מגילת רות
שבועות
יום ירושלים
ל״ג-בעומר
יום העצמאות
יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל
שבת וראש חודש
יום הזכרון לשואה ולגבורה
שביעי של פסח
שיר השירים
ליל הסדר
פסח
שבת הגדול
שבת החודש
שבת פרה
מגילת אסתר
פורים
שבת זכור
שבת שקלים
ט״ו בשבט
חנוכה
טל ומטר
שמיני עצרת ושמחת תורה
קהלת
סוכות
יום הכיפורים
שבת שובה
ראש השנה
ט"ו באב
תשעה באב

מי אתם בני בארי

שבת שובה, תש"ף

עדכון אחרון: 29/09/2022

מים ראשונים: מי הם בני בארי ומה הקשר שלהם לשבת שובה? מה פשר הכתרת שבת זו כשמינית לנחמה? הכל בהמשך הדף. רמז: נביא התשובה.

פסיקתא רבתי (איש שלום) פיסקא כח, מדרש תהלים קלז – על נהרות בבל

… שהיה נבוכדנצר הרשע יושב בספינה הוא וכל גדוליו וכל שריו ועמהם כל מיני זמר … וכל מלכי יהודה מושלכים בשלשלאות של ברזל והולכים ערומים על שפת הנהר. נשא נבוכדנצר הרשע את עיניו וראה אותם אמר לעבדיו: מפני מה הולכים הללו בלא משאוי? מיד נטלו משאוי והניחו על כתיפם עד שנכפפות קומתם מפני המשאוי,…1 מיד ירדו, לא מלאכי השרת בלבד אלא אף הקב"ה נשא עמהם, אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו: "לְמַעַנְכֶם שִׁלַּחְתִּי בָבֶלָה" (ישעיהו מג יד).2 וכל ישראל באים הגולה יצאו לקראתם: בני בארי ובני מדינות אחרות והיו רואים אותם מוטלים בשלשלאות של ברזל, היו מתמהין ובוכים עליהם ואומרים: "עם ה' אלה ומארצו יצאו" (יחזקאל לו כ) דבוודאי דאילו הם.3 מה עשו בני בארי באותה שעה? הפשיטו את עבדיהם ואת שפחותיהם והקריבום דורון לנבוכדנצר.4 אמר להם: על מה אתם עושים כך? אמרו לו: אנו אומרים שמא מלך אוהב ערומים אתה. אמר להם: הואיל ואינו אלא דרך בזיון, לכו והלבישום לישראל.5

דברי הימים א פרק ה פסוק ו – גלות שבט ראובן

בְּאֵרָה בְנוֹ אֲשֶׁר הֶגְלָה תִּלְּגַת פִּלְנְאֶסֶר מֶלֶךְ אַשֻּׁר הוּא נָשִׂיא לָראוּבֵנִי:6

מדרש ספרי דברים שמז פרשת וזאת הברכה – גיבורי כח

"יחי ראובן ואל ימות ויהי מתיו מספר" – גבורים בכח גבורים בתורה. גבורים בכח, שנאמר: "מתיך בחרב יפולו וגבורותיך במלחמה" (ישעיה ג כה), גבורים בתורה, שנאמר: "גבורי כח עשי דברו" (תהלים קג כ). ואומר: "בארה בנו אשר הגלה תגלת פלאסר מלך אשור הוא נשיא לראובני" (דברי הימים א ה ו).7

בראשית רבה פב יא פרשת וישלח – ראובן הבכור

"בני לאה בכור יעקב ראובן" (בראשית לה כג).8 רבי יודן בשם רבי אחא: ראובן בכור לעיבור, בכור ללידה, בכור לבכורה, בכור לנחלה, בכור לעבודה, בכור לתשובה. ר' עזריה אמר: אף בכור לנבואה, שנאמר: "תחילת דבר ה' בהושע". (הושע א א).9

הושע פרק א פסוקים א-ב – הושע תחילת הנביאים

דְּבַר ה' אֲשֶׁר הָיָה אֶל הוֹשֵׁעַ בֶּן בְּאֵרִי בִּימֵי עֻזִּיָּה יוֹתָם אָחָז יְחִזְקִיָּה מַלְכֵי יְהוּדָה וּבִימֵי יָרָבְעָם בֶּן יוֹאָשׁ מֶלֶךְ יִשְׂרָאֵל: תְּחִלַּת דִּבֶּר ה' בְּהוֹשֵׁעַ וכו'.10

ויקרא רבה ו ו פרשת ויקרא – בארה היה נביא

אמר ר' סימון: שני פסוקים נתנבא בארה, ולא היה בהן כדי ספר וניטפלו בישעיה. אילו הן: "וְכִי יֹאמְרוּ אֲלֵיכֶם דִּרְשׁוּ אֶל הָאֹבוֹת וְאֶל הַיִּדְּעֹנִים הַמְצַפְצְפִים וְהַמַּהְגִּים הֲלוֹא עַם אֶל  אֱלֹהָיו יִדְרֹשׁ בְּעַד הַחַיִּים אֶל הַמֵּתִים: לְתוֹרָה וְלִתְעוּדָה אִם לֹא יֹאמְרוּ כַּדָּבָר הַזֶּה אֲשֶׁר אֵין לוֹ שָׁחַר" (ישעיה ח יט). אמר ר' יוחנן: כל נביא שנתפרש שמו ושם אביו נביא בן נביא, וכל שנתפרש שמו ולא שם אביו הוא נביא ולא בן נביא.11

מדרש אגדה (בובר) ויקרא טז פרשת אחרי מות – הקשר בין ראובן והושע12

ואמר ר' יוחנן: גדולה תשובה שמגעת עד כסא הכבוד, שנאמר: "שובה ישראל עד ה' אלהיך" (הושע יד ב).13 ותחילת מי שחזר בתשובה היה ראובן, שנאמר: "וישב ראובן אל הבור וגו' " (בראשית ל"ז כ"ט) – אל תקרי וישב אלא שעשה תשובה … אמר לו הקב"ה: אתה בקשת למחזרא ברא חביבא לאביו,14 חייך שבן בנך בא ומחזיר את ישראל למוטב, ומי היה? זה הושע בן בארי, וכתיב: "בארה בנו" (דברי הימים א ה ו), ולמה נקרא שמו בארה? שהיה בארה של תורה, ולמה מת בגולה? כדי שיחזרו עשרה שבטים בזכותו, והוא בן בנו של ראובן. ולמה נקרא שמו בארה? משום וישב ראובן אל הבור: 15

פסיקתא רבתי (איש שלום) הוספה א פיסקא ג שובה ישראל – מחזיר את עשרת השבטים

"שובה ישראל וגו' ". … ולמה מת בארה בגולה? כדי שיחזרו עשרת השבטים לירושלים. ולמה מת משה במדבר? כדי שיחזרו ויעמדו דור המדבר בזכותו. … אמר לו הקב"ה לראובן אתה פתחת בתשובה תחילה חייך הושע בן בארי בנך יבא ויפתח להם לישראל בתשובה, שנאמר: "שובה ישראל עד ה' אלהיך וגו' ".16

סוף דבר – מי אתם בני בארי?

בני בארי הם מצאצאי שבט ראובן שהיה משניים וחצי שבטי עבר הירדן המזרחי שגלו ראשונים. הם שמקדמים את פניהם של אחיהם בני יהודה (שבספר יהושע כמעט ויצאו עליהם למלחמה), ומקלים על סבלם. מסתבר שבמרוצת השנים השתלבו גולי שניים וחצי השבטים בין הבבלים ואף קנו להם מעמד אצל המלוכה עד שנבוכדנצר מתחשב בדעתם.17 הם צאצאי משפחת בארי או בארה משבט ראובן עליו נמנה גם הנביא הושע בן בארי שמחד גיסא הוכיח קשות את בני ישראל ומאידך גיסא הפך לנביא התשובה. ראו דברינו הושע נביא התשובה בשבת שובה וכן הושע פרק ב בפרשת במדבר. בני בארי המיוחסים מזהים את הגולים המושפלים: "עם ה' אלה ומארצו יצאו" ואינם מתכחשים להם. אפשר שמכאן ואילך חזרו והשתלבו אלה עם אלה וזו ההתחלה של גלות בבל המפוארת. ולא נותר אלא להרהר מי הם "בני מדינות אחרות" שסייעו לבני בארי והאם סיפור זה הוא קדימון לסיפור מגילת אסתר: הקרבה למלך, עמי הארץ המתייהדים ועוד.

האם זה אכן 'סוף דבר'? קליטתם של גולי בבל בארץ ממנה יצא אברהם למסעו "אל הארץ אשר אראך" וייסודה של קהילת בבל המפוארת? מגילת אסתר שמסמלת "רווח והצלה" במקום אחר? האם זו התשובה שהנביא הושע שחי בארץ ומתחבר למשה, קורא לה? תשובה דתית, תשובת היחיד בלבד, ללא השיבה של משה הקשורה בתשובה?

פסיקתא רבתי (איש שלום) פיסקא כח, מדרש תהלים קלז על נהרות בבל – שכרם של בני בארי

וכל מלכי יהודה מושלכים בשלשלאות של ברזל והולכים ערומים על שפת הנהר. … מיד נטלו משאוי והניחו על כתיפם עד שנכפפות קומתם מפני המשאוי … וכל ישראל באים הגולה יצאו לקראתם: בני בארי ובני מדינות אחרות … אמר להם: על מה אתם עושים כך? אמרו לו: אנו אומרים שמא מלך אוהב ערומים אתה. אמר להם: הואיל ואינו אלא דרך בזיון, לכו והלבישום לישראל.18

מה שכרן של בני בארי? נטה עליהם הקב"ה חסד מכל ארץ ישראל. ואין לך בארץ ישראל שהיו יפים ביותר אלא בני בארי, אמרו: כל אדם שנכנס לשם אינו מבקש לצאת בלא עבירה.19

שבת שלום

שנה טובה וגמר חתימה טובה

מחלקי המים

מים אחרונים: ומה פשר הנחמה השמינית בה הכתרנו דף זה? המדרש הראשון והאחרון, הפותח בגולי בבל ומסיים בנחלת בני בארי בארץ ישראל, מחבר אותנו לקשר בין תשובה לשיבה, מוטיב עליו הרחבנו כאמור בדברינו מתשובה לשיבה בפרשת נצבים. הקריאה בהפטרות עשרת השבועות האחרונים יוצרת קשר לדורות בין שלוש הפורענויות – שבע הנחמות – ועשרת ימי תשובה. תשובה שמתחברת לשיבה, בדמות בני בארי ושבי ציון בכל הדורות עד העולים בימינו, היא הנחמה השמינית.

הערות שוליים

 1. המדרש מאריך שם בתיאור הסבל הקשה של גולי בבל בעת שבייתם והגלייתם כעבדים לבבל. קצרנו על מנת להגיע לנושא שלנו.
 2. ראו איכה רבה פתיחתא לד שגם ירמיהו נשא בעול עם הגולים וכאב את כאבם: "והיה ירמיה רואה כת של בחורים נתונים בקולרין ונותן את ראשו עמהם ונבוזראדן בא ומעבירו מהן, וחוזר ורואה כת של זקנים שלולים בשלשלאות ונותן את צוארן עליהם וכו' ". הרי לנו המלאכים, ירמיהו ואף הקב"ה בכבודו ובעצמו נושאים בעול. מי עוד יכול להקל בסבלם של הגולים השבויים? (ולגבי הקב"ה שנושא עמהם, ראו דברינו אילמלי מקרא כתוב אי אפשר לאומרו בדפים המיוחדים, שם הרחבנו והבאנו דוגמאות נוספות לשימוש בביטוי מיוחד זה)
 3. בתחילה בני בארי "ובני מדינות אחרות" תמהים לנוכח שיירת העבדים השחוחים המובאים כעבדים לבבל. כלום לא ראו מחזות כאלה בעבר לנוכח כיבושיה של האימפריה הבבלית השליטה? האם משהו שונה ומיוחד בגולים האלה צד את עינם עד שידעו לזהות את הגולים ולומר עליהם את הפסוק מספר יחזקאל: "עם ה' אלה ומארצו יצאו"? (פסוק שנאמר שם לשלילה). כך או כך, בשלב מסוים מתקרבים בני בארי אל הגולים ומזהים אותם בברור: "בוודאי אילו הם" ו"בני מדינות אחרות" מסתלקים ונעלמים.
 4. השווה עם בני ישמעאל מהם ציפו הגולים לעזרה אך הם  קדמו אותם בפת מלוחה ונאדות נפוחים ריקים, כמתואר במדרש תנחומא יתרו סימן ה, מדרש תהלים פרק ה ועוד.
 5. מי אתם בני בארי שגיליתם חמלה על גולי בבל המוכים והנאנקים תחת משאם ולעגם של נבוכדנצר ושריו השטים בספינה על נהר הפרת? מי אתם בני בארי שיש לכם מעמד מכובד בפני נבוכדנצר הרשע והשפעה עליו לשנות את דעתו ולהקל מסבלם והשפלתם של הגולים??
 6. פסוק זה מביא אותנו להגליית שבטי עבר הירדן המזרחי, ליתר דיוק, להגליית שבט ראובן. ראו שם בראש הפרק בדברי הימים איך מתוארות תולדות שבט ראובן בתמצית מראובן בכור בני יעקב שאיבד את הבכורה ליוסף ואת ההנהגה ליהודה, דרך כשבעה דורות עד שהוא מגיע אל אדם בשם בארה שהיה נשיא שבט ראובן בעת שהוגלו ע"י פלנאסר מלך אשור. וכבר הרחבנו בנושא גלות שבטי עבר הירדן המזרחי כצעד ראשון של גלות עשרת השבטים (ממלכת ישראל) בדברינו שבטי עבר הירדן המזרחי – 2 בפרשת מטות. כאן יש לנו קצה חוט ראשון בדבר זהותם של בני בארי שהם מצאצאי שבט ראובן שגלה ראשונה.
 7. מדרש ספרי דברים מרחיב בקבלה של ראובן ע"י משה, בניגוד ליעקב ש"ברכתו" לראובן אינה אלא תוכחה אחת גדולה (אבל עדיין קורא לו "בכורי"). המדרש משבח את גיבורי שבט ראובן שאמנם היו גיבורים בכח ממש, אבל עיקר גבורתם הייתה בתורה. וכל זה אימתי? בגלות החרש והמסגר שקדמה לגלות ממלכת יהודה שנזכרה לעיל. נראה שמדרש קצר וסתום זה יתבאר ע"י המקבילה בספרי דברים פרשת האזינו פיסקא שכא: "וכי מה גבורה עושים בני אדם ההולכים בגולה? ומה מלחמה עושים בני אדם זקוקים בזיקים והנתונים בשלשלאות? אלא גבורים אלו גבורי תורה כענין שנאמר: ברכו ה' מלאכיו גבורי כח עושי דברו (תהלים קג כ). עושי מלחמה, שהיו נושאים ונותנים במלחמתה של תורה, שנאמר: על כן יאמר בספר מלחמות ה' (במדבר כא יד). ואומר: והחרש והמסגר אלף (מלכים ב כד טז). חרש אחד מדבר והכל שותקים. והמסגר, הכל יושבים לפניו ולמדים הימנו אחד פותח ואחד סוגר". ראו דרשה זו גם בסדר עולם רבה (ליינר) פרק כה. גלות החרש והמסגר הייתה בימי יהויכין וע"י בבל. קדמה לה גלות שנים וחצי השבטים ולאחריהם שאר עשרת השבטים. הם היהודים הראשונים שהתיישבו בבקעת אשור היא בבל היא עירק של היום (היא מולדתו של אברהם אבי האומה, ראו פסחים פז ע"ב מדוע הוגלו בני ישראל לבבל). הם שמקבלים כעת את גולי יהודה. אנחנו כעת מבינים מי הם בני בארי ומה הקשר שלהם לגולי בבל ואיך זיהו אותם. אך עדיין, מה לכל זה ולפרשת שובה?
 8. שים לב למיקום פסוק זה מיד לאחר מעשה ראובן ובלהה. על כך בא מדרש זה ובעקבותיו אחרים.
 9. למרות חטאו במעשה בלהה, ראובן הוא הבכור לדברים הרבה. מכולם חשובה לנו הבכורה לתשובה. כיצד? משום שהושע שהוא תחילת הנביאים (מוסבר להלן) הוא משבט ראובן.  את ייחוסו לשבט ראובן למדנו משמו בן בארי ומהפסוק בדברי הימים שראינו בשני המקורות הקודמים שמעידים על כך. (בארה בנו היה נשיא ראובן בעת הגלות ע"י אשור). ומה עם מעמדו של הושע בראש הנביאים (שיש להם ספר בשמם)? כיצד הוא "ראש לנבואה"?
 10. בסדר הספרים שבידינו נכרך הושע עם שנים עשר הנביאים שהאחרונים שבהם הם מתחילת תקופת בית שני בעוד שהוא עומד אי שם באמצע בית ראשון וקודם לישעיהו ולירמיהו כפי שעולה בברור משמות המלכים שבתקופתם ניבא: "עֻזִּיָּה יוֹתָם אָחָז יְחִזְקִיָּה מַלְכֵי יְהוּדָה וּבִימֵי יָרָבְעָם בֶּן יוֹאָשׁ מֶלֶךְ יִשְׂרָאֵל". ראו גמרא פסחים פז ע"א: "בפרק אחד נתנבאו ארבעה נביאים, וגדול שבכולן הושע, שנאמר תחילת דבר ה' בהושע. ... אמר רבי יוחנן: תחילה לארבעה נביאים שנתנבאו באותו הפרק, ואלו הן: הושע, ישעיה, עמוס, ומיכה". ראו עניין זה ביתר פירוט בגמרא בבא בתרא יד ע"ב שדנה בסדר ספרי התנ"ך (כ"ד ספרים) ומחבריהם: "תנו רבנן: סדרן של נביאים: יהושע ושופטים, שמואל ומלכים, ירמיה ויחזקאל, ישעיה ושנים עשר. מכדי הושע קדים, דכתיב: תחילת דבר ה' בהושע ... וא"ר יוחנן: שהיה תחילה לארבעה נביאים שנתנבאו באותו הפרק, ואלו הן: הושע וישעיה, עמוס ומיכה". ראו שם ההסבר לגבי כינוסו של ספר הושע לבסוף בתוך תרי עשר בשל הקשר שיש לו עם נביאי בית שני. קשר שהמפרשים שם לא פירשו ולפי דברינו להלן יתברר היטב. לעניינינו, הנה התקדמנו עוד צעד, התחברנו דרך בני בארי (שקרויים על שמו של בארה הנשיא שהוא אביו או בנו של הושע) אל הושע שהוא בכור לתשובה.
 11. הושע שנבחר לנביא התשובה (דברינו הושע נביא התשובה בשבת שובה) הוא נביא בן נביא. גם אביו בארה היה נביא שקרא לעם לזנוח את האמונה בבעלי אוב ושאר מיני ידעונים למיניהם ולדבוק בתורה ובתעודה, ומשום מה נטפלה נבואתו הקצרה לישעיהו ולא לבנו הושע. הוא ישעיהו שאת שבע נבואותיו קראנו בשבע שבתות הנחמה שאחר כתלנו ובאה שבת שובה בה אנו קוראים בהושע בן בארה דווקא. ונראה לחדש שבארה היה לא רק אביו של הושע אלא גם בנו, מה שאולי מתאים יותר לסדר הדורות.
 12. מקור מדרש זה הוא פסיקתא דרב כהנא (מנדלבוים) פיסקא כד – שובה סימן ט שם, שלוש הדרשות של ר' אליעזר, ר' יהושע, ודרשת רבנן: "אמר לו הקב"ה: אתה ביקשתה למחזריה ברא חביבא לאבוי, חייך שבן בנך מחזיר את ישראל לאביהם שבשמים. ואיזה זה? זה הושע וכו' ". בחרנו להביא דרשה זו מנוסח מדרש אגדה בובר.
 13. שהם ממש מילותיו של משה בפרשת התשובה שקראנו בשבת פרשת נצבים: "ושבת עד ה' אלהיך". קשר זה למשה יחזור להלן.
 14. תרגום: אתה בקשת להחזיר הבן האהוב לאביו. הוא יוסף, שראובן אומר לאחיו, בראשית לז כא-כב: "וַיִּשְׁמַע רְאוּבֵן וַיַּצִּלֵהוּ מִיָּדָם וַיֹּאמֶר לֹא נַכֶּנּוּ נָפֶשׁ: וַיֹּאמֶר אֲלֵהֶם רְאוּבֵן אַל תִּשְׁפְּכוּ דָם הַשְׁלִיכוּ אֹתוֹ אֶל הַבּוֹר הַזֶּה אֲשֶׁר בַּמִּדְבָּר וְיָד אַל  תִּשְׁלְחוּ בוֹ לְמַעַן הַצִּיל אֹתוֹ מִיָּדָם לַהֲשִׁיבוֹ אֶל אָבִיו".
 15. "בארה" מתקשר אל הבאר (בור) אליה הושלך יוסף בעצתו של ראובן שאמנם היה מעשה קשה, אך סופו הצלה ליוסף וראובן ששב אל הבור במטרה לתקן את הצעתו ולהחזירו ליעקב, הוא הבכור לתשובה. שם נולדה תכונת התשובה של משפחת בארי מצאצאי ראובן (במילה "בארה" אולי שומעים גם את צליל השם "ראובן" בחילוף אותיות). משבט ראובן הבכור לתשובה יצא הנביא הושע בן בארי שמחזיר את ישראל בתשובה. אלא שתשובה זו אינה מצטמצמת בתשובת היחיד ונמשכת אל השיבה לארץ. ראו דברינו מתשובה לשיבה בפרשת נצבים. עשרת השבטים ובראשם בני בארי, שקבלו ברחמים ובאהבה את אחיהם הגולים לבבל, עתידים לחזור לארץ. אולי גם להמשיך את תשובתו של ראובן שניסה לתקן את חטא שנאת האחים בעטיה גלו למצרים (ושוב בבית שני) ולא זכה להשלים. והכל גם בזכות אביו או שמא בנו של הושע נביא התשובה, שהיה ממשפחת בארי משבט ראובן שגלה ראשון.
 16. מדרש פסיקתא רבתי חוזר על פסיקתא דרב כהנא ומדרש אגדה בובר הנ"ל, אבל מוסיף את משה ויוצר קשר מעניין בין משה אבי הנביאים והושע "תחילה לארבעה נביאים". ראשית, באנלוגיה של התשובה או השיבה "עד ה' אלהיך". שנית, בחיבור של שני האובדים של עם ישראל: דור המדבר ועשרת השבטים. שלישית, אם נשלב כאן את מדרש במדבר רבה יט יג (בדברינו כי לא תעבור את הירדן הזה בפרשת ואתחנן) שמסביר שמשה נקבר במדבר כדי שבזכותו יחזור דור המדבר לארץ, נבין כעת גם את פשר הדרשה שבזכות בארה יחזרו עשרת השבטים לארץ. הוא עתיד לחזור איתם (הם בזכותו והוא בזכותם) בדומה למשה ודור המדבר. ורביעית, הקשר עם משה מזכיר שהתשובה שבתורה היא גם ובעיקר השיבה לארץ, כפסוקים שקראנו בשבת פרשת נצבים, דברים ל ב-ד: "וְשַׁבְתָּ עַד ה' אֱלֹהֶיךָ וְשָׁמַעְתָּ בְקֹלוֹ כְּכֹל אֲשֶׁר אָנֹכִי מְצַוְּךָ הַיּוֹם אַתָּה וּבָנֶיךָ בְּכָל לְבָבְךָ וּבְכָל נַפְשֶׁךָ: וְשָׁב ה' אֱלֹהֶיךָ אֶת שְׁבוּתְךָ וְרִחֲמֶךָ וְשָׁב וְקִבֶּצְךָ מִכָּל הָעַמִּים אֲשֶׁר הֱפִיצְךָ ה' אֱלֹהֶיךָ שָׁמָּה: אִם יִהְיֶה נִדַּחֲךָ בִּקְצֵה הַשָּׁמָיִם מִשָּׁם יְקַבֶּצְךָ ה' אֱלֹהֶיךָ וּמִשָּׁם יִקָּחֶךָ". ומה שלא זכו דור המדבר ועשרת השבטים זכו הדורות האחרונים שקבעו פסוקים אלה בתפילה לשלום המדינה.
 17. אפשר אפילו שבני בארי סייעו למלכי בבל לבסס את שלטונם אחרי כיבוש אשור, כפי שאירע בממלכת פרס: נחמיה, דניאל, מרדכי ועוד, ובמרוצת הדורות בגלויות ישראל השונות על פני תבל. יהודים יועצי חצר נכבדים, מפתחי כלכלה ומסחר המסייעים לביסוס השלטון. ראו שיר השירים רבה פרשה ה על הפסוק: קמתי אני לפתוח לדודי, כיצד כורש עוצר את הרשות שנתן ליהודים לעלות כשגילה שהכלכלה נעצרה: "יצא כורש לטייל במדינה וראה המדינה שוממת אמר מה טיבה של מדינה זו שוממת, איכן הם הזהבים, איכן הם הכספים, אמרי ליה ולאו את הוא דגזרת ואמרת כל יהודאין יפקון ויבנון בית מקדשא מנהון דהבים ומנהון כספים הא דסלקין למבנא מקדשא, בההיא שעתא גזר ואמר דעבר פרת עבר דלא עבר לא יעבור".
 18. עד כאן חזרה בתמצית של המדרש בו פתחנו. שם השמטנו במכוון את סיומת המדרש וכעת נשלים.
 19. נסיים במדרש בו פתחנו, בחלק המסיים שהשמטנו במכוון לעיל וכעת הגיעה שעתו. יש לשוב ולקרוא את המדרש בשלמותו, כמו שמצוי גם במקבילה במדרש תהלים (שוחר טוב; בובר) מזמור קלז: "מיד ירדו מלאכי השרת ונטלו המשאוי מעליהם, ולא מלאכי השרת בלבד, אלא אף הקב"ה נשא בעצמו ... והיו רואין אותן ערומים. מה עשו בני בארי? הפשיטו את עבדיהם ואת שפחותיהם והקריבום דורון לפני נבוכדנצר, אמרו לו: שמא מלך אוהב ערומים אתה. אמר להם: לכו והלבישו את בני ישראל. מה שכרן של בני בארי? נטה הקב"ה עליהם חסד מכל ארץ ישראל, והם יפים יותר. אמרו: כל אדם שנכנס שם אינו מבקש לצאת בלא עבירה". השכר שקבלו בני בארי (או בארה) על מעשה החסד שלהם עם גולי בבל שהובאו בשלשלאות לבבל הוא נחלה טובה ונאה בארץ ישראל, אולי אי שם בנחלת שבט ראובן בעבר הירדן המזרחי (יש עדויות מחז"ל ומספר מקבים א על התיישבות יהודית בעבר הירדן המזרחי בימי בית שני, בפרט בתקופת החשמונאים כולל נחלת ראובן). כל אדם שנכנס לתחום מושבם של בני בארי היה מבקש לצאת "בלא עבירה". זה כוחם של בני בארי שהושע נביא התשובה הוא נציגם בשבת זו ונבחר כנביא התשובה לעם ישראל.

האתר פתוח לגלישה חופשית ואינו דורש רישום. נשמח לשמוע לקבל הערות והארות מכל המבקרים באתר.

בנוסף, דפי פרשת השבוע והמועדים המתחדשים נשלחים במייל לכל המעוניין ומועלים במקביל לאתר.

להצטרפות לרשימת התפוצה