רשימת הנושאים

 • פתיחתא
   

  "וידבר ה' אל משה במדבר סיני" (במדבר א א), למה במדבר סיני, מכאן שנו חכמים, בשלשה דברים ניתנה התורה: באש, ובמים, ובמדבר. באש מנין, "והר סיני עשן כולו" (שמות יט יח), ובמים מנין, שנאמר: "גם שמים נטפו גם עבים נטפו מים" (שופטים ה ד), ובמדבר מנין, "וידבר ה' אל משה במדבר סיני" (במדבר א א). ולמה ניתנה בשלשה דברים הללו, אלא, מה אלו חנם לכל באי העולם, כך דברי תורה חנם הם, שנאמר: "הוי כל צמא לכו למים" (ישעיה נה א). דבר אחר, "וידבר ה' אל משה במדבר סיני", אלא כל מי שאינו עושה עצמו כמדבר הפקר, אינו יכול לקנות את החכמה והתורה לכך נאמר "במדבר סיני" (במדבר א א).

  (במדבר רבה פרשה א פסקה ז)

 • מועד
  מיקום בלוח השנה 

  חל ברוב השנים בשבת שלפני שבועות (שו"ע סימן תכ"ח …???), ולעתים תהיה שבת מברים חודש תמוז, ולעתים נדירות אף שבת ערב ר"ח. בשנים מעוברות (לעתים נדירות) תהיה פרשת נשא בשבת שלפני שבועות.

 • הפטרה
   

  מפטירים בהושע פרק ב

 • פיוט
   

  וידבר ה' אל משה במדבר / אוטר בקיטור מור

  בשנה השנית פיקודם לגמור

  לצאתם מארץ מצרים לאמֹר

  שאו את ראש / גזע סגולתם

  דיצת חשבון גילתם

  כל זכר לגֻלגלֹתם

  מבן כ' שנה / המונם תפקוד בכשרון

  ותשא שמותם היות לזכרון

  לצבאֹתם אתה ואהרן

  ואהרֹן יברכם ובברכה יחיו

  יחד לדָרשי יאתיו

  ישרים ואִתְּכם יהיו

  בעזרת קדוש

  ואִתְּכם יהיו / זמונים על דגליהו

  חתומים וחקוקים לשובבם לנוהו

  איש ראש לבית אבֹתיו הוא

  אלה קרואי העדה / טכוסים במניניהם

  יולדו ויֻחסו על שם אחיהם

  ראשי בני ישראל הם

  (יוצר לפרשת במדבר, פיוטי רבי יהודה בירבי בנימין, עמ' 232-233)

 •