ברשות שמים | מחלקי המים

על רגל אחת

ברשות שמים

על רגל אחת, תשפ"ג

עדכון אחרון: 12/09/2023

מסכת ברכות דף נה עמוד א – הגון ומקובל לאדם ולשמים

אמר רבי יוחנן: שלושה דברים מכריז עליהם הקב"ה בעצמו, ואלו הן: רעב, ושובע, ופרנס טוב. … פרנס טוב – דכתיב: "וידבר ה' אל משה לאמר ראה קראתי בשם בצלאל וגו' ". אמר רבי יצחק: אין מעמידין פרנס על הצבור אלא אם כן נמלכים בצבור, שנאמר: "ראו קרא ה' בשם בצלאל" (שמות לה ל). אמר לו הקב"ה למשה: משה, הגון עליך בצלאל? אמר לו: ריבונו של עולם, אם לפניך הגון – לפני לא כל שכן!1 אמר לו: אף על פי כן, לך אמור להם. הלך ואמר להם לישראל: הגון עליכם בצלאל? אמרו לו: אם לפני הקב"ה ולפניך הוא הגון – לפנינו לא כל שכן?

בספר שבולי הלקט סדר ברכות סימן קמ (וכן בליקוטי הפרדס מרש"י ט ע"ב) מובא שגמרא זו היא המקור למנהג (שנוהגים הספרדים) לפנות לקהל: ברשותכם והם עונים: ברשות שמים. ואלה דבריו:

מצאתי בשם רב האי גאון זצ"ל: שנים שבאו לאכול כאחד, המברך נוטל רשות מחבירו דרך כבוד ואומר: ברשות רבי או ברשות מורִי. ואם הם שנים או יותר חוץ מן המברך, אומר: ברשות מורַי או ברשות רבותי והן עונין: ברשות שמים. שכך שנינו בברכות: ראה קראתי בשם בצלאל – אמר הקב"ה למשה: משה, הגון עליך בצלאל? והשיב לו משה: אם לפניך הגון ולפני ישראל הגון לפני לא כל שכן! וישראל השיבו למשה כשאמר להם ראו קרא ה' בשם בצלאל: אם לפני הקב"ה הגון ולפניך הגון לפנינו הגון הוא. בשעה שנתמנה על עבודת המשכן כולם הסכימו לגדלו על כך. וכן בסעודה כל בני הסעודה בוחרין להן הכהן או החשוב לברך ואומרים לו: ברך, כלומר אתה נאה והגון לפני הקב"ה לברך וכל שכן לנו. והוא אומר: ברשות רבותי, זה אני יודע אם אתם מסכימים שהקב"ה מסכים עמכם. והן משיבין: ברשות שמים כלומר, לכך אנו מסכימים שיסכימו מן השמים שנאה והגון אתה לפנינו ומברך ובוצע.

מה קבלנו ממנהג נאה זה? סגירת מעגל נאה. במדרש, הקב"ה מלמד את משה שצריך את הסכמת הקהל. ובמנהג הסעודה, המתכבד לברך (ומוציא את הרבים, שזה חלק חשוב בעניין) מבקש את רשות הקהל והם עונים לו: בהסכמת שמים. התנועה היא כפולה ומעגלית: מהשמים לציבור ומהציבור לשמים (ומנהיג כמשה בתווך). והרי זה הפסוק במשלי ג ד: "ומצא חן ושכל טוב בעיני אלהים ואדם". ואולי יש כאן גם מקור בחכמת ישראל לביטוי "קול המון כקול שדי" שמקורו בתרבות העולם הכללית.

 

ראו הרחבה בדברינו בצלאל – בצל אל בפרשת ויקהל. וכן, פרנס על הציבור בדפים המיוחדים.

הערות שוליים

  1. הקב"ה נמלך תחילה במשה, ומשה בצניעותו עונה לו: מה שהגון עלי, בוודאי שגם הגון עלי. אך מסתבר שכל זה היה מעין פתיח להמשך הדברים. זה שאני ואתה מסכימים, ממשיך הקב"ה ואומר למשה, זה לא מספיק. צריך לשאול את העם.

האתר פתוח לגלישה חופשית ואינו דורש רישום. נשמח לשמוע לקבל הערות והארות מכל המבקרים באתר.

בנוסף, דפי פרשת השבוע והמועדים המתחדשים נשלחים במייל לכל המעוניין ומועלים במקביל לאתר.

להצטרפות לרשימת התפוצה