רשימת הנושאים

 • פתיחתא
   

  "ויקהל עליהם קרח" (במדבר טז יט), אמר להם: "כל העדה כולם קדושים" (במדבר טז ג), וכולם שמעו בסיני: "אנכי ה' אלהיך" (שמות כ ב), "ומדוע תתנשאו על קהל ה'" (במדבר טז ג); אלמלא אתם שמעתם לבדכם והם לא שמעו הייתם אומרים עכשיו כולם שמעו, ומדוע תתנשאו. מיד נזדעזע משה מפני המחלוקת, מפני שכבר היה בידן סרחון רביעי. משל לבן מלך שסרח על אביו ופייס עליו אוהבו פעם שתים ושלש כשסרח רביעית נתרשלו ידי אוהבו של מלך, אמר: כמה פעמים אטריח את המלך, אף כאן משה. חטאו בעגל: "ויחל משה" (שמות לב יא), "ויהי העם כמתאוננים" (במדבר יא א): "ויתפלל משה" (במדבר יא ב), במרגלים: "ויאמר משה אל ה' ושמעו מצרים" (במדבר יד יג). במחלוקתו של קרח אמר, כמה אוכל להטריח את המקום לפיכך "וישמע משה ויפול על פניו" (במדבר טז ד).

  (במדבר רבה, פרשה יח פסקה ו)

 • מועד
  מיקום בלוח השנה 

  למעט במקרים נדירים – תהיה זו השבת האחרונה של חודש סיוון, ולכן תהיה או שבת

  מברכים או שבת ור"ח תמוז

 • הפטרה
   

  הפטרת חידוש המלוכה בימי שמואל "ויאמר שמואל אל העם" (שמ"א יא יד – שמ"א יב כב)

 • פיוט
   

  אגודה אחת נעשו מטות שנים עשר / ומטה שם משרת בתווך נאסר

  באורך ברוחב היו מידה אחת / כנסורים מקורה אחת

  גלומים גלופים חקוקים רשומים / חרוטים חרותים כתובים חתומים

  דעת ולהכיר כל אחד מטהו / פן יליז ויאמר מטה אחר הוא

  הן כל מטה היה בעליו / קורא ומכיר בכתב ידו עליו

  ודומם ומשיך תלונות לבו / ואומר אהרֹן נבחר בו / ברוך הבוחר בו

  זה האיש משה החכים לבטות / ומטה אח שם במעי מטות

  חורשי רע פן יֹאמרו מטינה הפריח / וחורשי און פן יֹאמרו מטל הפריח

  טובים לוא היו / ונדמו וחיו / ניני אהרן / למטה אהרֹן

  ילידי אהרֹן באו חיים ויצאו מתים / ומטה אהרֹן הובא מת ויצא חי

  לעולם

  (קרובה לפרשת קרח, פיוטי יניי, עמ' קצו)

 •