רשימת הנושאים

 • פתיחתא
   

  דרש רבי סימאי: בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע, באו ששים ריבוא של מלאכי השרת, לכל אחד ואחד מישראל קשרו לו שני כתרים, אחד כנגד נעשה ואחד כנגד נשמע. וכיון שחטאו ישראל, ירדו מאה ועשרים ריבוא מלאכי חבלה, ופירקום, שנאמר: "ויתנצלו בני ישראל את עדים מהר חורב" (שמות לג ו). אמר רבי חמא ברבי חנינא: בחורב טענו, בחורב פרקו. בחורב טענו – כדאמרן, בחורב פרקו – דכתיב: "ויתנצלו בני ישראל את עדים" (שמות לג ו). אמר רבי יוחנן: וכולן זכה משה ונטלן, דסמיך ליה: "ומשה יקח את האהל" (שמות לג ז). אמר ריש לקיש: עתיד הקדוש ברוך הוא להחזירן לנו, שנאמר: "ופדויי ה' ישבון ובאו ציון ברנה ושמחת עולם על ראשם" (ישעיה לה י), שמחה שמעולם על ראשם.

  (תלמוד בבלי שבת פח א)

 • מועד
  מיקום בלוח השנה 

  ברוב השנים הפשוטות שבת שקלים ומברכין (אדר); לעתים רחוקות בשנים פשוטות רק שבת מברכין (אדר) ולעתים רחוקות בשנים פשוטות שבת שקלים ור"ח אדר ובשנים מעוברות – ברוב השנים שבת מברכין ר"ח אדר א', ולפעמים שבת ר"ח אדר א'.

 • פיוט
   

  איש אשר הונהו מוכי משפטים / מי שמך עלינו כמו שופטים

  בו בלשון נתעלה במשפטים / והקשיב אשר תשים לפני שבטים

  גם על שלשת הדברים האלה / נתן נפשו עליהם בכל אלה

  דת והעם אלה / ומשפטים אלה / ושלשתן נקראו לשמו בעידות אלה

  הן גם שלושה דברים בעולם / ושלשתן מעמידים עולם

  וודיי אמת אשר הוא חותם ידו / ומשפט אשר הוא בידו / ושלום אשר מידו

  זכות משפט אם נעשה / הנה האמת/ ואמת אם נועש / הן שלום ושכר אמת

  חוסן משפט לאלהים הוא / על משפטי צדקו לעולם בריתו ברוך הוא

  טענות משפט / נשפט יישנה / פן שופט משפט / דבר ישַנה

  יסביר פנים / ולא יכיר פנים / וישנה שתי הפנים / כמו הפנים לַפָּנים

  (קרובה לפרשת משפטים, פיוטי יניי, עמ' קה)

   

 •