רשימת הנושאים

 • פתיחתא
   

  אמר ר' יודן: "שוב אל ארץ אבותיך ולמולדתך" (בראשית לא ג), "ויירא יעקב מאד וייצר לו" (בראשית לב ח), מיכן שאין הבטחה לצדיק בעולם הזה. ר' הונא בשם ר' אחא: "הנה אנכי עמך" (בראשית כח כ), "אם יהיה אלהים עמדי" (בראשית כח כ) – מכאן שאין הבטחה לצדיק בעולם הזה.

  ר' הונא בשם ר' אחא: "ויֹאמר כי אהיה עמך" (שמות ג יב) ואין דבר רע מזיקך, "ויהי בדרך במלון ויפגשהו ה' ויבקש המיתו" (שמות ד כד) – מכאן שאין הבטחה לצדיק בעולם הזה.

  ר' פינחס בשם ר' חנן: "ויען בניהו בן יהוידע את המלך ויֹאמר אמן כן יאמר ה' אלהי אדני המלך" (מלכים א' א לו), לא כבר נאמר "הנה בן נולד לך והוא יהיה איש מנוחה" (דברי הימים א' כב ט), אלא אמר: הרבה קטיגורים יעמדו מכאן ועד גיחון.

  (בראשית רבה פרשה עו פסקה ז)

 • מועד
  מיקום בלוח השנה 

  לרוב תחול בשבוע שאחרי שבת פרשת וישלח ההילולה של חב"ד  (י"ט כסלו)

 • הפטרה
   

  הפטרת פרשת וישלח היא פרק א בעובדיה ("חזון עובדיה"), שזהו בעצם הספר כולו

 • פיוט
   

  בצאתו ובבֹאו בורך יעקב / אשר בשמו תבורך אלהי יעקב

  מזכירים שמו / ומברכים שמך // כי הזכרת שמו / בזכרון שמך

  בשכינת הוד / נראיתָ עוד // ובירכתו למאוֹד / בלי למעוד

  כי אתה תברך / וצדיק יתברך // ברוך ה' אלֹהי ישראל

  כי בשם ישראל תתברך

  ברוך וקדוש

  (קרובה לפרשת וישלח, פיוטי יניי, עמ' מח)

   

   

   

 •