רשימת הנושאים

 • פתיחתא
   

  "ויעש לאביו אבל שבעת ימים" (בראשית נ י) – ולמה עושים שִבְעה? כנגד שבעת ימי המשתה. אמר להם הקב"ה: בעולם נצטערתם עם הצדיק הזה ושמרתם לו אבל שבעת ימים, לעולם הבא אני מחזיר אותו האבל לשמחה, שנאמר: "והפכתי אבלם לששון ונִחמתים ושִמחתים מיגונם" (ירמיה לא יב); כשם שאני מנחם אֶתכם, כך אני מנחם לציון ולכל חָרבותיה, כענין שנאמר: "כי נִחַם ה' ציון נִחַם כל חָרבֹתיה וישם מדברה כעדן וערבתה כגן ה' ששון ושמחה יִמָּצא בה תודה וקול זמרה" (ישעיה נא ג)

  (בראשית רבה פרשה ק, פסקה יג)

 • מועד
  מיקום בלוח השנה 

  למחרתו מתחילים ימי שובבי"ם של המקובלים.

 • הפטרה
   

  הפטרת פרשת ויחי היא מלכים א' פרק ב מפסוק א ("והמלך דוד זקן בא בימים") עד פסוק יב ("ושלמה ישב על כסא דוד אביו וַתִּכֹּן מלכותו מאֹד").

 • פיוט
   

  ויחי

  איש רד לגושנה

  במניין שׂבר חייו שבע עשרה שנה

  וארבעים ומאת שנה

  ויקרבו ימי / גר בארם נהרים

  דרך זו כפגע ציוה אפרים

  אל נא תקברני במצרים

  ושכבתי עם אבותי / המכונים הַדורֶיך

  ועשה כציוויי ואל תשלך אחריך

  ויֹאמר אנֹכי אעשה כדבריך

  כדבריך יהי וטעמך לא יומר

  יהי צילך בחיים ולעד תושמר

  יחיד כהקשיב פץ ויאמר

  קדוש

  ויֹאמר השבעה לי / זֹאת בלי להמעיטה

  חפוץ במילולי וברכות תועטה

  וישתחו ישראל על ראש המטה

  ויהי אחרי הדברים / טורח אב בחלי מעיים

  יושר עלי עיין ולקח עמו אחים שניים

  את מנשה ואת אפרים

  ויגד ליעקֹב / כגל עיניו להביטה

  להגיד כי שולח לפליטה

  וישב על המִטָּה

  על המִטָּה הסכים דעתו ואמר

  כי כל אדם סופו לגמר

  הישיב לגיניו ויֹאמר

  קדוש

  (יוצר לפרשת ויחי, פיוטי רבי יהודה בירבי בנימין, עמ' 126-127)

   

 •