רשימת הנושאים

 • פתיחתא
   

  "אמור אל הכהנים" (ויקרא כא א). ר' תנחום בר' חנילאי פתח: "אמרות ה' אמרות טהורות" (תהלים יב ז). אמרות ה' אמרות, אמרות בשר ודם אינן אמרות. בנוהג שבעולם, מלך בשר ודם נכנס למדינה ובני המדינה מקלסים אותו, אם יערב לו קילוסם אומר להם, למחר אני בונה לכם דימוסיות ומרחצאות, למחר אני מכניס לכם אמת המים, וישן לו ולא עמד, היכן הוא והיכן אמרותיו. אבל הקב"ה אינו כן, אלא: "וה' אלהים אמת" (ירמיה י י). מהו אמת, אמר ר' אבין: שהוא "אלהים חיים ומלך עולם (ירמיה י י).

  (ויקרא רבה פרשה כו פסקה א)

 • מועד
  מיקום בלוח השנה 

  בשנה פשוטה תחול תמיד לפני ל"ג בעומר, ובשנים מעוברות, לעתים תהיה השבת הראשונה של חודש אייר.

 • פיוט
   

  ויאמר ה' / אשר נתן לנו תורה זֹאת

  בכתר כהֻנִּה להכתיר אהרן בעליזות

  גיא צבי ליַשב בה מי זֹאת

  וגנותי על העיר הזֹאת

  [ברוך אתה ה' מגן אברהם]

  כי אם לשארו / דִבר להאזינו

  היות טהור כהימנו

  ובכהֻנַּת עולם השעינו

  כי רגע באפו חיים ברצונו

  [ברוך אתה ה' מחיה המתים]

  ולאחותו הבתולה / זכה ובחותמה חתומה

  חק לה ולכל קרוביו יִטַּמָּא

  טעם ישמיע בכל יום בנאימה

  לקדושים אשר בארץ המה

  [ונעריצך ונקדישך]

  (שבעתה לשבת פרשת אמֹר, המחזור הגדול, מתוך 'מחזורי שבעתות לסדרים לפרשות', בעריכת שולמית אליצור, עמ' 221)

 •