מועדי ישראל

חנוכה
טל ומטר
שמיני עצרת ושמחת תורה
קהלת
סוכות
יום הכיפורים
שבת שובה
ראש השנה
ט"ו באב
תשעה באב
מגילת רות
שבועות
יום ירושלים
ל״ג-בעומר
יום העצמאות
יום הזכרון לחללי מערכות ישראל
יום הזכרון לשואה ולגבורה
שביעי של פסח
שיר השירים
פסח
ליל הסדר
שבת הגדול
שבת החודש
שבת פרה
מגילת אסתר
פורים
שבת זכור
שבת שקלים
ט״ו בשבט
חנוכה
טל ומטר
שמיני עצרת ושמחת תורה
קהלת
סוכות
יום הכיפורים
שבת שובה
ראש השנה
ט"ו באב
תשעה באב
מגילת רות
שבועות
יום ירושלים
ל״ג-בעומר
יום העצמאות
יום הזכרון לחללי מערכות ישראל
יום הזכרון לשואה ולגבורה
שביעי של פסח
שיר השירים
פסח
ליל הסדר
שבת הגדול
שבת החודש
שבת פרה
פורים
מגילת אסתר
שבת זכור
שבת שקלים
ט״ו בשבט
חנוכה
טל ומטר
שמיני עצרת ושמחת תורה
קהלת
סוכות
יום הכיפורים
שבת שובה
ראש השנה
ט"ו באב
תשעה באב
מגילת רות
שבועות
יום ירושלים
ל״ג-בעומר
יום העצמאות
יום הזכרון לחללי מערכות ישראל
יום הזכרון לשואה ולגבורה
שביעי של פסח
שיר השירים
פסח
ליל הסדר
שבת הגדול
שבת החודש
שבת פרה
פורים
מגילת אסתר
שבת זכור
שבת שקלים
ט״ו בשבט
חנוכה
טל ומטר
שמיני עצרת ושמחת תורה
סוכות
קהלת
יום הכיפורים
שבת שובה
ראש השנה
ט"ו באב
תשעה באב
שבועות
מגילת רות
יום ירושלים
ל״ג-בעומר
יום העצמאות
יום הזכרון לחללי מערכות ישראל
שבת וראש חודש
יום הזכרון לשואה ולגבורה
שביעי של פסח
שיר השירים
ליל הסדר
פסח
שבת הגדול
שבת החודש
שבת פרה
מגילת אסתר
פורים
שבת זכור
שבת שקלים
ט״ו בשבט
חנוכה
טל ומטר
שמיני עצרת ושמחת תורה
קהלת
סוכות
יום הכיפורים
שבת שובה
ראש השנה
ט"ו באב
תשעה באב
מגילת רות
שבועות
יום ירושלים
ל״ג-בעומר
יום העצמאות
יום הזכרון לחללי מערכות ישראל
יום הזכרון לשואה ולגבורה
שביעי של פסח
ליל הסדר
שיר השירים
פסח
שבת הגדול
שבת וראש חודש
שבת החודש
שבת פרה
מגילת אסתר
פורים
שבת זכור
שבת שקלים
ט״ו בשבט
חנוכה
טל ומטר
שמיני עצרת ושמחת תורה
קהלת
סוכות
יום הכיפורים
שבת שובה
ראש השנה
ט"ו באב
תשעה באב
שבת וראש חודש
שבועות
מגילת רות
יום ירושלים
ל״ג-בעומר
יום העצמאות
יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל
יום הזכרון לשואה ולגבורה
שביעי של פסח
שיר השירים
ליל הסדר
פסח
שבת הגדול
שבת החודש
שבת פרה
מגילת אסתר
פורים
שבת זכור
שבת וראש חודש
שבת שקלים
ט״ו בשבט
חנוכה
טל ומטר
שמיני עצרת ושמחת תורה
קהלת
סוכות
יום הכיפורים
שבת שובה
ראש השנה
ט"ו באב
תשעה באב
מגילת רות
שבועות
יום ירושלים
ל״ג-בעומר
יום העצמאות
יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל
שבת וראש חודש
יום הזכרון לשואה ולגבורה
שביעי של פסח
שיר השירים
ליל הסדר
פסח
שבת הגדול
שבת החודש
שבת פרה
מגילת אסתר
פורים
שבת זכור
שבת שקלים
ט״ו בשבט
חנוכה
טל ומטר
שמיני עצרת ושמחת תורה
קהלת
סוכות
יום הכיפורים
שבת שובה
ראש השנה
ט"ו באב
תשעה באב

וכן משה לִמֵד תורה לישראל והדריכן למצות ונתן להם סדרי תורה ופרשיות שקוראים בהם בכל שבת ובכל חודש וחודש ובכל מועד והם מזכירים אותו בכל פרשה ופרשה (מדרש תנחומא פרשת כי תשא סימן ג).
הקניא להם לישראל שיהו קורין בתורה בשבתות ובימים טובים ובראשי חדשים ובחולו של מועד, שנאמר: "וידבר משה את מועדי ה' אל בני ישראל". עזרא תיקן להם לישראל שיהיו קורין בתורה בשני ובחמישי ובשבת במנחה (מסכת סופרים פרק י הלכה א).
רבי יהושע בן לוי היה לַמּוּד לשמוע פרשה מבן בנו בכל ערב שבת. פעם אחת שכח ונכנס לרחוץ במרחצאות של טבריה. והיה מסתמך על כתפו של ר' חייא בר בא. נזכר שלא שמע פרשתו מבן בנו וחזר ויצא לו. מה היה? רבי דרוסאי אמר: כך היה. רבי לעזר בי רבי יוסי
אומר: מופשט בגדיו היה. אמר לו ר' חייא בר בא: ולא כן לימדתני רבי: אם התחילו במרחץ אין מפסיקים? אמר לו: חייא בני, קלה היא בעיניך שכל השומע פרשה מן בן בנו, כאילו הוא שומעה מהר סיני! ומה טעמא? "והודעתם לבניך ולבני בניך יום אשר עמדת לפני ה'
אלהיך בחורב". (תלמוד ירושלמי מסכת שבת פרק א הלכה ב)
"וישמעו את קול ה' אלהים מתהלך בגן לרוח היום" – יש מדרשי אגדה רבים וכבר סדרום רבותינו על מכונם בבראשית רבה (יט ז) ובשאר מדרשות. ואני לא באתי אלא לפשוטו של מקרא ולאגדה המיישבת דברי המקרא דבר דבור על אופניו (רש"י בראשית פרק ג פסוק ח).

שיר השירים

פתיחתא

"שיר השירים" (שיר השירים א א). זה שאמר הכתוב: "לב חכם ישכיל פיהו" (משלי טז כג). לבו של חכם מלא חכמה, מי ישכיל עליו ומי מחכים עליו פיהו, פיו מחכים עליו, פיו מורה עליו "ועל שפתיו יוסיף לקח" (משלי טז כג), מתוך שהוא מוציא דברי תורה מלבו, מוסיף על לקחה של תורה. משלו משל, למה הדבר דומה, לחבית שהיא מלאה אבנים טובות ומרגליות ומוקפת צמיד פתיל והיא נתונה בזוית אחת ואין אדם יודע מה בתוכה בא אחד ופנה אותה וידעו הכל מה בתוכה. כך, לבו של שלמה היה מלא חכמה ולא היה יודע אדם מה בתוכה, כיון ששרתה עליו רוח הקודש ואמר שלשה ספרים, ידעו הכל חכמתו. "ועל שפתיו יוסיף לקח" (משלי טז כג), לקח שהוסיף על דברי תורה עילהו, שנאמר: "ונתתי את לבי לדרוש ולתור בחכמה" (קהלת א יג); מהו "ולתור", להעשות תייר בחכמה, זהו שכתוב: "ויתורו את ארץ כנען" (במדבר יג ב), מי שקרא יפה נלך  אצלו, מאן ששנה יפה נלך אצלו, שנאמר: "לתור בחכמה" (קהלת א יג).

דבר אחר: "לדרוש ולתור" (קהלת א יג), לתור – ולהותיר: פייטן זה, כאשר עושה אל"ף בי"ת, לעתים משלימו ולעתים אינו משלימו, אך שלמה עשה אל"ף בי"ת וחמשה נוספים עליו, שכתוב: "ויהי שירו חמשה ואלף", ויהי שיורו של אלף חמשה. ולא על דברי תורה בלבד תייר שלמה, אלא על כל אשר נעשה תחת השמש, כגון, היאך ממתיקין את החרדל, היאך ממתיקין את התורמסין, אמר לו הקב"ה: אחר דברי תורה איללת, חייך שאין אני מקפח שכרך, הריני משרה עליך רוח הקודש. מיד שרתה עליו רוח הקודש ואמר ג' ספרים הללו משלי, קהלת, ושיר השירים.

(שיר השירים רבה פרשה א פסקה ז)

מועד

נאמרת בשבת חוה"מ פסח. אם אין שבת חוה"מ, כלומר או כאשר יו"ט ראשון של פסח או שביעי של פסח חלים בשבת, קוראים ביו"ט שחל בשבת (יו"ט ראשון, או שביעי של פסח).

פיוט

שיר / אשירה נא לידידי

ישקני / בכרמי עין גדי

לריח / כופר נרדי

מָשכיני / לקירית מועדי

שחורה אני / ואתה מגן בעדי

[ברוך אתה ה' מגן אברהם]

אל תראוני / ביום מאסי

הגידה לי / חלקי וכוסי

אם / תכפר ותפר כעסי

לסוסתי / השישי עושי

נאוו / לתחייה טללי רסיסי

[ברוך אתה ה' מחיה המתים]

תורֵי / גיל נשמע בארצנו

עד / בית חיינו להריצינו

צרור המור / ימלא חפצינו

אשכול הכופר / ירצינ

הנך יפה / יֹאמר מעריצנו

[ברוך אתה ה' האל הקדוש ]

(שבעתא לפסח, שבעה שיר השירים, פיוטי יניי, עמ' רסח)

 

האתר פתוח לגלישה חופשית ואינו דורש רישום. נשמח לשמוע לקבל הערות והארות מכל המבקרים באתר.

בנוסף, דפי פרשת השבוע והמועדים המתחדשים נשלחים במייל לכל המעוניין ומועלים במקביל לאתר.

להצטרפות לרשימת התפוצה