מועדי ישראל

חנוכה
טל ומטר
שמיני עצרת ושמחת תורה
קהלת
סוכות
יום הכיפורים
שבת שובה
ראש השנה
ט"ו באב
תשעה באב
מגילת רות
שבועות
יום ירושלים
ל״ג-בעומר
יום העצמאות
יום הזכרון לחללי מערכות ישראל
יום הזכרון לשואה ולגבורה
שביעי של פסח
שיר השירים
פסח
ליל הסדר
שבת הגדול
שבת החודש
שבת פרה
מגילת אסתר
פורים
שבת זכור
שבת שקלים
ט״ו בשבט
חנוכה
טל ומטר
שמיני עצרת ושמחת תורה
קהלת
סוכות
יום הכיפורים
שבת שובה
ראש השנה
ט"ו באב
תשעה באב
מגילת רות
שבועות
יום ירושלים
ל״ג-בעומר
יום העצמאות
יום הזכרון לחללי מערכות ישראל
יום הזכרון לשואה ולגבורה
שביעי של פסח
שיר השירים
פסח
ליל הסדר
שבת הגדול
שבת החודש
שבת פרה
פורים
מגילת אסתר
שבת זכור
שבת שקלים
ט״ו בשבט
חנוכה
טל ומטר
שמיני עצרת ושמחת תורה
קהלת
סוכות
יום הכיפורים
שבת שובה
ראש השנה
ט"ו באב
תשעה באב
מגילת רות
שבועות
יום ירושלים
ל״ג-בעומר
יום העצמאות
יום הזכרון לחללי מערכות ישראל
יום הזכרון לשואה ולגבורה
שביעי של פסח
שיר השירים
פסח
ליל הסדר
שבת הגדול
שבת החודש
שבת פרה
פורים
מגילת אסתר
שבת זכור
שבת שקלים
ט״ו בשבט
חנוכה
טל ומטר
שמיני עצרת ושמחת תורה
סוכות
קהלת
יום הכיפורים
שבת שובה
ראש השנה
ט"ו באב
תשעה באב
שבועות
מגילת רות
יום ירושלים
ל״ג-בעומר
יום העצמאות
יום הזכרון לחללי מערכות ישראל
שבת וראש חודש
יום הזכרון לשואה ולגבורה
שביעי של פסח
שיר השירים
ליל הסדר
פסח
שבת הגדול
שבת החודש
שבת פרה
מגילת אסתר
פורים
שבת זכור
שבת שקלים
ט״ו בשבט
חנוכה
טל ומטר
שמיני עצרת ושמחת תורה
קהלת
סוכות
יום הכיפורים
שבת שובה
ראש השנה
ט"ו באב
תשעה באב
מגילת רות
שבועות
יום ירושלים
ל״ג-בעומר
יום העצמאות
יום הזכרון לחללי מערכות ישראל
יום הזכרון לשואה ולגבורה
שביעי של פסח
ליל הסדר
שיר השירים
פסח
שבת הגדול
שבת וראש חודש
שבת החודש
שבת פרה
מגילת אסתר
פורים
שבת זכור
שבת שקלים
ט״ו בשבט
חנוכה
טל ומטר
שמיני עצרת ושמחת תורה
קהלת
סוכות
יום הכיפורים
שבת שובה
ראש השנה
ט"ו באב
תשעה באב
שבת וראש חודש
שבועות
מגילת רות
יום ירושלים
ל״ג-בעומר
יום העצמאות
יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל
יום הזכרון לשואה ולגבורה
שביעי של פסח
שיר השירים
ליל הסדר
פסח
שבת הגדול
שבת החודש
שבת פרה
מגילת אסתר
פורים
שבת זכור
שבת וראש חודש
שבת שקלים
ט״ו בשבט
חנוכה
טל ומטר
שמיני עצרת ושמחת תורה
קהלת
סוכות
יום הכיפורים
שבת שובה
ראש השנה
ט"ו באב
תשעה באב
מגילת רות
שבועות
יום ירושלים
ל״ג-בעומר
יום העצמאות
יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל
שבת וראש חודש
יום הזכרון לשואה ולגבורה
שביעי של פסח
שיר השירים
ליל הסדר
פסח
שבת הגדול
שבת החודש
שבת פרה
מגילת אסתר
פורים
שבת זכור
שבת שקלים
ט״ו בשבט
חנוכה
טל ומטר
שמיני עצרת ושמחת תורה
קהלת
סוכות
יום הכיפורים
שבת שובה
ראש השנה
ט"ו באב
תשעה באב

וכן משה לִמֵד תורה לישראל והדריכן למצות ונתן להם סדרי תורה ופרשיות שקוראים בהם בכל שבת ובכל חודש וחודש ובכל מועד והם מזכירים אותו בכל פרשה ופרשה (מדרש תנחומא פרשת כי תשא סימן ג).
הקניא להם לישראל שיהו קורין בתורה בשבתות ובימים טובים ובראשי חדשים ובחולו של מועד, שנאמר: "וידבר משה את מועדי ה' אל בני ישראל". עזרא תיקן להם לישראל שיהיו קורין בתורה בשני ובחמישי ובשבת במנחה (מסכת סופרים פרק י הלכה א).
רבי יהושע בן לוי היה לַמּוּד לשמוע פרשה מבן בנו בכל ערב שבת. פעם אחת שכח ונכנס לרחוץ במרחצאות של טבריה. והיה מסתמך על כתפו של ר' חייא בר בא. נזכר שלא שמע פרשתו מבן בנו וחזר ויצא לו. מה היה? רבי דרוסאי אמר: כך היה. רבי לעזר בי רבי יוסי
אומר: מופשט בגדיו היה. אמר לו ר' חייא בר בא: ולא כן לימדתני רבי: אם התחילו במרחץ אין מפסיקים? אמר לו: חייא בני, קלה היא בעיניך שכל השומע פרשה מן בן בנו, כאילו הוא שומעה מהר סיני! ומה טעמא? "והודעתם לבניך ולבני בניך יום אשר עמדת לפני ה'
אלהיך בחורב". (תלמוד ירושלמי מסכת שבת פרק א הלכה ב)
"וישמעו את קול ה' אלהים מתהלך בגן לרוח היום" – יש מדרשי אגדה רבים וכבר סדרום רבותינו על מכונם בבראשית רבה (יט ז) ובשאר מדרשות. ואני לא באתי אלא לפשוטו של מקרא ולאגדה המיישבת דברי המקרא דבר דבור על אופניו (רש"י בראשית פרק ג פסוק ח).

שבת החודש

פתיחתא

דבר אחר: "החדש הזה לכם" (שמות יב ב). זהו שכתוב: "אשרי הגוי אשר ה' אלהיו" (תהלים לג יב), משבחר הקב"ה בעולמו, קבע בו ראשי חדשים ושנים, וכשבחר ביעקב ובניו קבע בו ראש חֹדש של גאולה שבו נגאלו ישראל ממצרים ובו עתידים ליגאל, שנאמר: "כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות" (מיכה ז טו), ובו נולד יצחק ובו נעקד, ובו קבל יעקב את הברכות ובו רמז להם לישראל שהוא ראש להם לתשועה, שנאמר: "ראשון הוא לכם לחדשי השנה" (שמות יב ב), משל למלך שהוציא את בנו מבית האסורין אמר עשו אותו יום טוב לכל הימים, שבו יצא בני מחֹשך לאור, מעול ברזל לחיים, מעבדות לחירות ומשעבוד לגאולה. כך הוציא הקב"ה לישראל מבית האסורים, שנאמר: "מוציא אסירים בכושרות" (תהלים סח ח), מחשך וצלמות, שנאמר: "ויוציאם מחשך וצלמות" (תהלים קז יד), מעול ברזל לעול תורה; מעבדות לחירות, שנאמר: "בנים אתם לה' אלהיכם" (דברים יד א), משעבוד לגאולה, שנאמר: "גואלם חזק ה' צבאות שמו" (ירמיה נ לד); לכך קבע להם שמחה שהוא נפרע מאויביהם עליהם, שנאמר: "ואתן אדם תחתיך ולאֻמים תחת נפשך" (ישעיה מג ד).

 

 (שמות רבה פרשה טו פסקה יא)

מועד

פרשת החודש בזכות אברהם שהקריב תור וגוזל מה כתיב אחריו התאנה חנטה פגיה אלו הצדיקים והישרים, והגפנים סמדר נתנו ריח אלו הבינונים שעשו תשובה, מכאן ואילך קומי לך רעיתי יפתי ולכי לך, כשיצאו ישראל ממצרים אמר להם הקב"ה אין לכם חדש אחר גדול מזה לפיכך נקרא ראשון שנאמר ראש חדשים, ד"א ראשון הוא לכם כביכול הקב"ה שנקרא

הפרשה הרביעית בין ארבע הפרשיות, ושבת פרשת החודש תחול תמיד בשבת האחרונה של חודש אדר (או אדר ב' בשנה מעוברת), או בשבת ר"ח ניסן.

הפטרה

מפטירים ביחזקאל מה: התימנים מתחילים מפסוק ט "כה אמר ה' אלקים רב לכם נשיאי ישראל חמס" ומסיימים "ושמן הין לאיפה" (מו יא). האשכנזים מתחילים בפסוק טז "כל העם הארץ יהיו אל התרומה הזאת לנשיא בישראל" ומסיימים ב"למען אשר לא יפוצו עמי איש מאחזתו" (מו יח), ואילו הספרדים מתחילים בפסוק יח "כה אמר ה' אלקים בראשון באחד לחודש תקח פר בן בקר תמים וחטאת את המקדש" ומסיימים בפסוק טו (בבקר בבקר עולת תמיד).

פיוט

ראשון אִמַּצת לפרח שושנים אמוץ לעורר מרדם ישנים בזכרך ברית ראשונים

בצפון חדשים גם ישנים גלותו בדת שִנּונים גזר ראש לארבעה שנים

ארבעה ראשי שנים במחזה בארת זה מזה לחוזה

כאשר שמענו כן נחזה גוננו במגן בחֹדֶש הזה

[ברוך אתה ה' מגן אברהם]

(קרובות למוסף שבת פרשת החודש לרבי יוסי בר יוסי, בתוך 'סידור עבודת ישראל', עמ' 701)

 

האתר פתוח לגלישה חופשית ואינו דורש רישום. נשמח לשמוע לקבל הערות והארות מכל המבקרים באתר.

בנוסף, דפי פרשת השבוע והמועדים המתחדשים נשלחים במייל לכל המעוניין ומועלים במקביל לאתר.

להצטרפות לרשימת התפוצה