רשימת הנושאים

 • פתיחתא
   

  "ויקרא אל משה" (ויקרא א א). ר' תנחום בר' חנילאי פתח: "ברכו ה' מלאכיו גיבורי כח עושי דברו לשמ' קול דברו" (תהלים קג כ). במה הכתוב מדבר, אם בעליונים הכתוב מדבר, והלא כבר נאמר: "ברכו ה' כל צבאיו" (תהלים קג כא), אם בתחתונים הכתוב מדבר, והלא כבר נאמר: "ברכו ה' מלאכיו" (תהלים קג כ). אלא עליונים, על ידי שהן יכולין לעמוד בתפקודיו שלהקב"ה לכך נאמר: "ברכו ה' כל צבאיו" (תהלים קג כא), אבל בתחתונים על ידי שאין יכולין לעמוד בתפקודיו של הקב"ה לכך נאמר: "ברכו ה' מלאכיו" (תהלים קג כ), ולא כל מלאכיו.

  דבר אחר: נקראו הנביאים מלאכים. זהו שכתוב: "וישלח מלאך ויוציאנו ממצרים" (במדבר כ טז), וכי מלאך היה, והלא משה היה, ולמה קורא אותו מלאך, אלא מכאן שנקראו הנביאים מלאכים.

  (ויקרא רבא פרשה א פסקה א, מהד' מרגליות עמ' א)

 • מועד
  מיקום בלוח השנה 

  בפשוטה לעולם שבת ראשונה של חודש ניסן, וכשראש חודש ניסן בשבת אז הוא לעולם שבת החודש (ויקרא). במעוברת – או הפסקה או שבת זכור.

 • הפטרה
   

  ההפטרה היא "עם זו יצרתי לי תהלתי יספרו"; לספרדים ולאשכנזים, ישעיה מג, כא עד מד, כג – "כי גאל ה' יעקב ובישראל יתפאר". התמנים מסיימים באותו פרק בפסוק ו "אני ראשון ואני אחרון ומבלעדי אין אלהים".

 • פיוט
   

  ויקרא אל משה / השם עבים רכובו

  בדברו מאֹהל הקשיבו

  גישת קָרבן הורהו ללמדו לגוי קרובו

  מגן הוא לכל החוסים בו

  [ברוך אתה ה' מגן אברהם]

  דבר אל בני / דגלים יב

  האיש אשר יקריב יעשה כדת מוסר

  ויערב ריח קרבני מזגו בל יחסר

  אלֹהי הרוחות לכל בשר

  [ברוך אתה ה' מחיה המתים]

  אם עֹלה / זובח פניך לחלות

  חֻוסן לכהונה אותו לעלות

  טהור בעת תושיעהו יקדישך בגדולות

  ואתה קדוש יושב תהלות

  (פיוט לשבת פרשת ויקרא, המחזור הגדול, מתוך 'מחזורי שבעתות לסדרים לפרשות', בעריכת שולמית אליצור, עמ' 207)

   

 •