רשימת הנושאים

 • פתיחתא
   

  אמר רבי יוחנן: מברכתו של אותו רשע אתה למד מה היה בלבו, ביקש לומר שלא יהו להם בתי כנסיות ובתי מדרשות – "מה טבו אהליך יעקב" (במדבר כד ה), לא תשרה שכינה עליהם – "ומשכנֹתיך ישראל" (במדבר כד ה), לא תהא מלכותן נמשכת – "כנחלים נטיו" (במדבר כד ו), לא יהא להם זיתים וכרמים – "כגנת עלי נהר" (במדבר כד ו), לא יהא ריחן נודף – "כאהלים נטע ה'" (במדבר כד ו), לא יהיו להם מלכים בעלי קומה – "כארזים עלי מים" (במדבר כד ו), לא יהיה להם מלך בן מלך – "יזל מים מדליו" (במדבר כד ז), לא תהא מלכותן שולטת באומות – "וזרעו במים רבים" (במדבר כד ז), לא תהא עזה מלכותן  – "וירֹם מאגג מלכו" (במדבר כד ז), לא תהא אימת מלכותן – "ותנשא מלכֻתוֹ" (במדבר כד ז). אמר רבי אבא בר כהנא: כולם חזרו לקללה, חוץ מבתי כנסיות ומבתי מדרשות.

  (תלמוד בבלי סנהדרין, קה ע"ב)

 • מועד
  מיקום בלוח השנה 

  פרשת בלק בד"כ תהיה השבת שלפני י"ז בתמוז. כאשר מטות ומסעי נפרדות, תהיה זו השבת שלפני התענית (שמכריזים בה על הצום), ולעתים נדירות תהיה השבת הראשונה של חודש תמוז.

 • הפטרה
   

  מפטירים בספר מיכה "והיה שארית יעקֹב בקרב עמים רבים" (פרק ה פסוק ו עד פרק ו פסוק ח).

 • פיוט
   

  נפשנו מלטתה כצפור / מפח רשת בלק בן צפור

  גומץ עץ לחפור / לצודנו כצפור / כשורו עם כענינת צפור

  וישלח ויקרא לבן בעור / לקלל ולקוב לנדות ולֵיאוֹר

  ומחשבתו לראשו השבתה נאור / המשיב חכמים אחור

  כצפור לנוד וכדרור לעוף חזקה לו קללה / ונוספה ברכה על ברוכיך

  קדוש

  (פיוטי יניי, קרובות לפרשת בלק, עמ' ריא)

   

 •