מועדי ישראל

חנוכה
טל ומטר
שמיני עצרת ושמחת תורה
קהלת
סוכות
יום הכיפורים
שבת שובה
ראש השנה
ט"ו באב
תשעה באב
מגילת רות
שבועות
יום ירושלים
ל״ג-בעומר
יום העצמאות
יום הזכרון לחללי מערכות ישראל
יום הזכרון לשואה ולגבורה
שביעי של פסח
שיר השירים
פסח
ליל הסדר
שבת הגדול
שבת החודש
שבת פרה
מגילת אסתר
פורים
שבת זכור
שבת שקלים
ט״ו בשבט
חנוכה
טל ומטר
שמיני עצרת ושמחת תורה
קהלת
סוכות
יום הכיפורים
שבת שובה
ראש השנה
ט"ו באב
תשעה באב
מגילת רות
שבועות
יום ירושלים
ל״ג-בעומר
יום העצמאות
יום הזכרון לחללי מערכות ישראל
יום הזכרון לשואה ולגבורה
שביעי של פסח
שיר השירים
פסח
ליל הסדר
שבת הגדול
שבת החודש
שבת פרה
פורים
מגילת אסתר
שבת זכור
שבת שקלים
ט״ו בשבט
חנוכה
טל ומטר
שמיני עצרת ושמחת תורה
קהלת
סוכות
יום הכיפורים
שבת שובה
ראש השנה
ט"ו באב
תשעה באב
מגילת רות
שבועות
יום ירושלים
ל״ג-בעומר
יום העצמאות
יום הזכרון לחללי מערכות ישראל
יום הזכרון לשואה ולגבורה
שביעי של פסח
שיר השירים
פסח
ליל הסדר
שבת הגדול
שבת החודש
שבת פרה
פורים
מגילת אסתר
שבת זכור
שבת שקלים
ט״ו בשבט
חנוכה
טל ומטר
שמיני עצרת ושמחת תורה
סוכות
קהלת
יום הכיפורים
שבת שובה
ראש השנה
ט"ו באב
תשעה באב
שבועות
מגילת רות
יום ירושלים
ל״ג-בעומר
יום העצמאות
יום הזכרון לחללי מערכות ישראל
שבת וראש חודש
יום הזכרון לשואה ולגבורה
שביעי של פסח
שיר השירים
ליל הסדר
פסח
שבת הגדול
שבת החודש
שבת פרה
מגילת אסתר
פורים
שבת זכור
שבת שקלים
ט״ו בשבט
חנוכה
טל ומטר
שמיני עצרת ושמחת תורה
קהלת
סוכות
יום הכיפורים
שבת שובה
ראש השנה
ט"ו באב
תשעה באב
מגילת רות
שבועות
יום ירושלים
ל״ג-בעומר
יום העצמאות
יום הזכרון לחללי מערכות ישראל
יום הזכרון לשואה ולגבורה
שביעי של פסח
ליל הסדר
שיר השירים
פסח
שבת הגדול
שבת וראש חודש
שבת החודש
שבת פרה
מגילת אסתר
פורים
שבת זכור
שבת שקלים
ט״ו בשבט
חנוכה
טל ומטר
שמיני עצרת ושמחת תורה
קהלת
סוכות
יום הכיפורים
שבת שובה
ראש השנה
ט"ו באב
תשעה באב
שבת וראש חודש
שבועות
מגילת רות
יום ירושלים
ל״ג-בעומר
יום העצמאות
יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל
יום הזכרון לשואה ולגבורה
שביעי של פסח
שיר השירים
ליל הסדר
פסח
שבת הגדול
שבת החודש
שבת פרה
מגילת אסתר
פורים
שבת זכור
שבת וראש חודש
שבת שקלים
ט״ו בשבט
חנוכה
טל ומטר
שמיני עצרת ושמחת תורה
קהלת
סוכות
יום הכיפורים
שבת שובה
ראש השנה
ט"ו באב
תשעה באב
מגילת רות
שבועות
יום ירושלים
ל״ג-בעומר
יום העצמאות
יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל
שבת וראש חודש
יום הזכרון לשואה ולגבורה
שביעי של פסח
שיר השירים
ליל הסדר
פסח
שבת הגדול
שבת החודש
שבת פרה
מגילת אסתר
פורים
שבת זכור
שבת שקלים
ט״ו בשבט
חנוכה
טל ומטר
שמיני עצרת ושמחת תורה
קהלת
סוכות
יום הכיפורים
שבת שובה
ראש השנה
ט"ו באב
תשעה באב

וכן משה לִמֵד תורה לישראל והדריכן למצות ונתן להם סדרי תורה ופרשיות שקוראים בהם בכל שבת ובכל חודש וחודש ובכל מועד והם מזכירים אותו בכל פרשה ופרשה (מדרש תנחומא פרשת כי תשא סימן ג).
הקניא להם לישראל שיהו קורין בתורה בשבתות ובימים טובים ובראשי חדשים ובחולו של מועד, שנאמר: "וידבר משה את מועדי ה' אל בני ישראל". עזרא תיקן להם לישראל שיהיו קורין בתורה בשני ובחמישי ובשבת במנחה (מסכת סופרים פרק י הלכה א).
רבי יהושע בן לוי היה לַמּוּד לשמוע פרשה מבן בנו בכל ערב שבת. פעם אחת שכח ונכנס לרחוץ במרחצאות של טבריה. והיה מסתמך על כתפו של ר' חייא בר בא. נזכר שלא שמע פרשתו מבן בנו וחזר ויצא לו. מה היה? רבי דרוסאי אמר: כך היה. רבי לעזר בי רבי יוסי
אומר: מופשט בגדיו היה. אמר לו ר' חייא בר בא: ולא כן לימדתני רבי: אם התחילו במרחץ אין מפסיקים? אמר לו: חייא בני, קלה היא בעיניך שכל השומע פרשה מן בן בנו, כאילו הוא שומעה מהר סיני! ומה טעמא? "והודעתם לבניך ולבני בניך יום אשר עמדת לפני ה'
אלהיך בחורב". (תלמוד ירושלמי מסכת שבת פרק א הלכה ב)
"וישמעו את קול ה' אלהים מתהלך בגן לרוח היום" – יש מדרשי אגדה רבים וכבר סדרום רבותינו על מכונם בבראשית רבה (יט ז) ובשאר מדרשות. ואני לא באתי אלא לפשוטו של מקרא ולאגדה המיישבת דברי המקרא דבר דבור על אופניו (רש"י בראשית פרק ג פסוק ח).

שבת פרה

פתיחתא

דבר אחר. "פרה" (במדבר יט ב), אילו ישראל, שכתוב: "כי כפרה סוררה סרר ישראל" (הושע ד טז). "אדומה" (במדבר יט ב), אילו ישראל, שכתוב: "אדמו עצם מפנינים" (איכה ד ז). "תמימה" (במדבר יט ב), אילו ישראל, שכתוב: "אחת היא יונתי תמתי" (שיר השירים ו ט). "אשר אין בה מום" (במדבר יט ב), אילו ישראל, שכתוב: "כולך יפה רעייתי ומום אין בך" (שיר השירים ד ז). "אשר לא עלה עליה עול" (במדבר יט ב), זה דורו של ירמיה שלא קיבלו עליהם עולו של הקב"ה. "ונתתם אותה אל אלעזר הכהן" (במדבר יט ג), זה ירמיה, "מן הכהנים אשר בענתות" (ירמיה א א). "והוציא אותה אל מחוץ למחנה" (במדבר יט ג), "ועמה הגלי לבבל" (עזרא ה יב). "ושחט אותה לפניו" (במדבר יט ג), "ואת בני צדקיהו שחטו לעיניו" (מלכים ב' כה ז). "ושרף את הפרה לעיניו" (במדבר יט ה), "וישרף את בית ה' ואת בית המלך" (מלכים ב' כה ט). "את עורה ואת בשרה" (במדבר יט ה), "ואת כל בתי ירושלם ואת כל בית הגדול שרף באש" (מלכים ב' כה ט), ולמה הוא קורא אותו בית הגדול, אלא זה בית מדרשו של רבן יוחנן בן זכיי ששם היו מְתַנִּים גדולתו של הקב"ה. "ולקח" (במדבר יט ה), זה נבוכדנצר הרשע. "עץ ארז ואיזוב ושני תולעת" (במדבר יט ה), זה חנניה מישאל ועזריה. "והשליך אל תוך שריפת הפרה" (במדבר יט ה), "קטיל המון שביבא די נורא" (דניאל ג: כב). "ואסף" (במדבר יט ט), זה הקב"ה, "ונשא נס לגוים ואסף נדחי ישראל" (ישעיה יא יב). "איש" (במדבר יט ט), זה הקב"ה שכתוב בו "ה' איש מלחמה" (שמות טו ג). "טהור (במדבר יט ט), זה הקב"ה, שכתוב: "טהור עינים מראות ברע" (חבקוק א יג). "את אפר הפרה" (במדבר יט ט), אילו גָלֻיּוֹתיהן של ישראל. "והניח מחוץ למחנה במקום טהור" (במדבר יט ט), זה ירושלם שהיא טהורה. "והיתה לעדת בני ישראל למשמרת" (במדבר יט ט), לפי שבעולם הזה מטמאים ומטהרים מפי כהן אבל לעתיד לבא הקב"ה עתיד לטהרן, שכתוב: "וזרקתי עליכם מים טהורים" (יחזקאל לו כה).

מועד

פרשת פרה היא השלישית מבין ארבע הפרשיות. בשנה פשוטה ברוב המקרים תחול בפרשת כי תשא. אם ראש חֹדש ניסן חל בשבת, פרשת פרה תהיה בשבת פרשת ויקהל-פקודי. בשנה מעוברת בד"כ פרשת צו, ולעתים פרשת שמיני.

הפטרה

מפטירים ביחזקאל פרק לו פסוק טז "ויהי דבר ה' אלי לאמֹר". האשכנזים מסיימים בפסוק לו "אני ה' דברתי ועשיתי", והספרדים והתמנים מסיימים את הפרק "הערים החֳרבות מלאות צֹאן אדם וידעו כי אני ה'".

פיוט

ארבעה דברים

בסתם מדֻברים

באמירת פרה

במעשה נסים

היו נעשים

בגזירת פרה

גם לטהר ולטמא

ונם מי יתן טהור מִטָּמֶא

(פיוט לשבת פרשת פרה, מתוך פיוטי ר' פנחס הכהן, עמ' 646)

 

האתר פתוח לגלישה חופשית ואינו דורש רישום. נשמח לשמוע לקבל הערות והארות מכל המבקרים באתר.

בנוסף, דפי פרשת השבוע והמועדים המתחדשים נשלחים במייל לכל המעוניין ומועלים במקביל לאתר.

להצטרפות לרשימת התפוצה