רשימת הנושאים

 • פתיחתא
   

  דבר אחר. "פרה" (במדבר יט ב), אילו ישראל, שכתוב: "כי כפרה סוררה סרר ישראל" (הושע ד טז). "אדומה" (במדבר יט ב), אילו ישראל, שכתוב: "אדמו עצם מפנינים" (איכה ד ז). "תמימה" (במדבר יט ב), אילו ישראל, שכתוב: "אחת היא יונתי תמתי" (שיר השירים ו ט). "אשר אין בה מום" (במדבר יט ב), אילו ישראל, שכתוב: "כולך יפה רעייתי ומום אין בך" (שיר השירים ד ז). "אשר לא עלה עליה עול" (במדבר יט ב), זה דורו של ירמיה שלא קיבלו עליהם עולו של הקב"ה. "ונתתם אותה אל אלעזר הכהן" (במדבר יט ג), זה ירמיה, "מן הכהנים אשר בענתות" (ירמיה א א). "והוציא אותה אל מחוץ למחנה" (במדבר יט ג), "ועמה הגלי לבבל" (עזרא ה יב). "ושחט אותה לפניו" (במדבר יט ג), "ואת בני צדקיהו שחטו לעיניו" (מלכים ב' כה ז). "ושרף את הפרה לעיניו" (במדבר יט ה), "וישרף את בית ה' ואת בית המלך" (מלכים ב' כה ט). "את עורה ואת בשרה" (במדבר יט ה), "ואת כל בתי ירושלם ואת כל בית הגדול שרף באש" (מלכים ב' כה ט), ולמה הוא קורא אותו בית הגדול, אלא זה בית מדרשו של רבן יוחנן בן זכיי ששם היו מְתַנִּים גדולתו של הקב"ה. "ולקח" (במדבר יט ה), זה נבוכדנצר הרשע. "עץ ארז ואיזוב ושני תולעת" (במדבר יט ה), זה חנניה מישאל ועזריה. "והשליך אל תוך שריפת הפרה" (במדבר יט ה), "קטיל המון שביבא די נורא" (דניאל ג: כב). "ואסף" (במדבר יט ט), זה הקב"ה, "ונשא נס לגוים ואסף נדחי ישראל" (ישעיה יא יב). "איש" (במדבר יט ט), זה הקב"ה שכתוב בו "ה' איש מלחמה" (שמות טו ג). "טהור (במדבר יט ט), זה הקב"ה, שכתוב: "טהור עינים מראות ברע" (חבקוק א יג). "את אפר הפרה" (במדבר יט ט), אילו גָלֻיּוֹתיהן של ישראל. "והניח מחוץ למחנה במקום טהור" (במדבר יט ט), זה ירושלם שהיא טהורה. "והיתה לעדת בני ישראל למשמרת" (במדבר יט ט), לפי שבעולם הזה מטמאים ומטהרים מפי כהן אבל לעתיד לבא הקב"ה עתיד לטהרן, שכתוב: "וזרקתי עליכם מים טהורים" (יחזקאל לו כה).

 • מועד
  מיקום בלוח השנה 

  פרשת פרה היא השלישית מבין ארבע הפרשיות. בשנה פשוטה ברוב המקרים תחול בפרשת כי תשא. אם ראש חֹדש ניסן חל בשבת, פרשת פרה תהיה בשבת פרשת ויקהל-פקודי. בשנה מעוברת בד"כ פרשת צו, ולעתים פרשת שמיני.

 • הפטרה
   

  מפטירים ביחזקאל פרק לו פסוק טז "ויהי דבר ה' אלי לאמֹר". האשכנזים מסיימים בפסוק לו "אני ה' דברתי ועשיתי", והספרדים והתמנים מסיימים את הפרק "הערים החֳרבות מלאות צֹאן אדם וידעו כי אני ה'".

 • פיוט
   

  ארבעה דברים

  בסתם מדֻברים

  באמירת פרה

  במעשה נסים

  היו נעשים

  בגזירת פרה

  גם לטהר ולטמא

  ונם מי יתן טהור מִטָּמֶא

  (פיוט לשבת פרשת פרה, מתוך פיוטי ר' פנחס הכהן, עמ' 646)

 •