רשימת הנושאים

 • פתיחתא
   
  אמר רב שמואל בר יצחק: כמאן מצלינן האידנא (כמו מי אנו מתפללים היום) "זה היום תחילת מעשיך זיכרון ליום ראשון"? כמאן? – כרבי אליעזר דאמר: בתשרי נברא העולם. (מסכת ראש השנה כז ע"א)
 • מועד
  מיקום בלוח השנה 
  ראש השנה, חל בימים א' וב' בתשרי. יומו הראשון של החג לעולם יחול באחד מהימים ב', ג', ה' או שבת, על פי הכלל "לא אד"ו ראש", דהיינו, ראש השנה לא יחול בימים א', ד' וו' 
 • הפטרה
  הפטרת ראש השנה 

  הפטרת יום הראשון של ראש השנה היא בשמואל א' מפרק א פסוק א ("ויהי איש מן הרמתים צופים") עד פרק ב פסוק י ("וירם קרן משיחו")

  הפטרת היום השני היא בירמיה פרק לא מפסוק א ("כה אמר ה' מצא חן במדבר") עד פסוק יט ("הבן יקיר לי אפרים אם ילד שעשֻעים")

 • פיוט
  פיוטים לראש השנה 

  גדול המדבר בצדקה

  תשפוט בצדק זרע הצדקה

  מלך מכון כסאך שתה חסד וצדקה

  חלילה לך מעשות משפט בלא צדקה

  ותֻגבה במשפט ותֻקדש בצדקה

  [ברוך אתה ה' האל הקדוש]

  (שבעתא לליל ר"ה, מתוך פיוטי יניי קל, עמ' שיט)

   

 •