רשימת הנושאים

 • פתיחתא
   

  "וימד שש שעורים וישת עליה" (רות ג טו). אמר ר' סימון: דרש בר קפרא בציפורין, וכי דרכה להנשא בשש סאין, או דרכו של מלך לישא בשש סאים? אמר ר' יודן בשם ר' סימון: בזכות ששה, יצאו ששה, ובכל אחד ששה, ונתברך בששה. דוד, חזקיה, יאשיה, דניאל, חנניא מישאל ועזריא, ומלך המשיח. דוד, "יודע נגן" (שמואל א' טז יח). חזקיה, "פלא יועץ" (ישעיה ט ה). יאשיה, "וכמֹהו לֹא היה לפניו" (מלכים ב' כג כה). דניאל, "די רוח יתירא" (דניאל ה יב). חנניא, מישאל, ועזריא לאחד נחשבו, "ילדים אשר אין בהם כל מום" (דניאל א ד). מלך המשיח, "ונחה עליו רוח ה'" (ישעיה יא ב).

  "וימד שש שעורים" (רות ג טו), נתברך בשש ברכות, שאמר ר' יצחק: כל הנותן פרוטה לעני מתברך בשש ברכות, שנאמר: "הלֹא פרוס לרעב לחמךָ" (ישעיהו נח ז). ועמדו ממנו ששה צדיקים, וכל אחד משש מידות: דוד וחזקיה, יאשיה, חנניא, מישאל ועזריא, דניאל, ומלך המשיח. דוד, "יודע נגן וגבור חיל" (שמואל א' טז יח). חזקיה, "פלא יועץ אל גבור אבי עד שר שלום למרבה המשרה" (ישעיה ט ה – ו)…

  (רות רבה פרשה ז פסקה ג)

 • מועד
  מיקום בלוח השנה 

  מגלת רות נקראת בחג השבועות

 •