חנוכה | מחלקי המים

מועדי ישראל

חנוכה
טל ומטר
שמיני עצרת ושמחת תורה
קהלת
סוכות
יום הכיפורים
שבת שובה
ראש השנה
ט"ו באב
תשעה באב
מגילת רות
שבועות
יום ירושלים
ל״ג-בעומר
יום העצמאות
יום הזכרון לחללי מערכות ישראל
יום הזכרון לשואה ולגבורה
שביעי של פסח
שיר השירים
פסח
ליל הסדר
שבת הגדול
שבת החודש
שבת פרה
מגילת אסתר
פורים
שבת זכור
שבת שקלים
ט״ו בשבט
חנוכה
טל ומטר
שמיני עצרת ושמחת תורה
קהלת
סוכות
יום הכיפורים
שבת שובה
ראש השנה
ט"ו באב
תשעה באב
מגילת רות
שבועות
יום ירושלים
ל״ג-בעומר
יום העצמאות
יום הזכרון לחללי מערכות ישראל
יום הזכרון לשואה ולגבורה
שביעי של פסח
שיר השירים
פסח
ליל הסדר
שבת הגדול
שבת החודש
שבת פרה
פורים
מגילת אסתר
שבת זכור
שבת שקלים
ט״ו בשבט
חנוכה
טל ומטר
שמיני עצרת ושמחת תורה
קהלת
סוכות
יום הכיפורים
שבת שובה
ראש השנה
ט"ו באב
תשעה באב
מגילת רות
שבועות
יום ירושלים
ל״ג-בעומר
יום העצמאות
יום הזכרון לחללי מערכות ישראל
יום הזכרון לשואה ולגבורה
שביעי של פסח
שיר השירים
פסח
ליל הסדר
שבת הגדול
שבת החודש
שבת פרה
פורים
מגילת אסתר
שבת זכור
שבת שקלים
ט״ו בשבט
חנוכה
טל ומטר
שמיני עצרת ושמחת תורה
סוכות
קהלת
יום הכיפורים
שבת שובה
ראש השנה
ט"ו באב
תשעה באב
שבועות
מגילת רות
יום ירושלים
ל״ג-בעומר
יום העצמאות
יום הזכרון לחללי מערכות ישראל
שבת וראש חודש
יום הזכרון לשואה ולגבורה
שביעי של פסח
שיר השירים
ליל הסדר
פסח
שבת הגדול
שבת החודש
שבת פרה
מגילת אסתר
פורים
שבת זכור
שבת שקלים
ט״ו בשבט
חנוכה
טל ומטר
שמיני עצרת ושמחת תורה
קהלת
סוכות
יום הכיפורים
שבת שובה
ראש השנה
ט"ו באב
תשעה באב
מגילת רות
שבועות
יום ירושלים
ל״ג-בעומר
יום העצמאות
יום הזכרון לחללי מערכות ישראל
יום הזכרון לשואה ולגבורה
שביעי של פסח
ליל הסדר
שיר השירים
פסח
שבת הגדול
שבת וראש חודש
שבת החודש
שבת פרה
מגילת אסתר
פורים
שבת זכור
שבת שקלים
ט״ו בשבט
חנוכה
טל ומטר
שמיני עצרת ושמחת תורה
קהלת
סוכות
יום הכיפורים
שבת שובה
ראש השנה
ט"ו באב
תשעה באב
שבת וראש חודש
שבועות
מגילת רות
יום ירושלים
ל״ג-בעומר
יום העצמאות
יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל
יום הזכרון לשואה ולגבורה
שביעי של פסח
שיר השירים
ליל הסדר
פסח
שבת הגדול
שבת החודש
שבת פרה
מגילת אסתר
פורים
שבת זכור
שבת וראש חודש
שבת שקלים
ט״ו בשבט
חנוכה
טל ומטר
שמיני עצרת ושמחת תורה
קהלת
סוכות
יום הכיפורים
שבת שובה
ראש השנה
ט"ו באב
תשעה באב
מגילת רות
שבועות
יום ירושלים
ל״ג-בעומר
יום העצמאות
יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל
שבת וראש חודש
יום הזכרון לשואה ולגבורה
שביעי של פסח
שיר השירים
ליל הסדר
פסח
שבת הגדול
שבת החודש
שבת פרה
מגילת אסתר
פורים
שבת זכור
שבת שקלים
ט״ו בשבט
חנוכה
טל ומטר
שמיני עצרת ושמחת תורה
קהלת
סוכות
יום הכיפורים
שבת שובה
ראש השנה
ט"ו באב
תשעה באב

וכן משה לִמֵד תורה לישראל והדריכן למצות ונתן להם סדרי תורה ופרשיות שקוראים בהם בכל שבת ובכל חודש וחודש ובכל מועד והם מזכירים אותו בכל פרשה ופרשה (מדרש תנחומא פרשת כי תשא סימן ג).
הקניא להם לישראל שיהו קורין בתורה בשבתות ובימים טובים ובראשי חדשים ובחולו של מועד, שנאמר: "וידבר משה את מועדי ה' אל בני ישראל". עזרא תיקן להם לישראל שיהיו קורין בתורה בשני ובחמישי ובשבת במנחה (מסכת סופרים פרק י הלכה א).
רבי יהושע בן לוי היה לַמּוּד לשמוע פרשה מבן בנו בכל ערב שבת. פעם אחת שכח ונכנס לרחוץ במרחצאות של טבריה. והיה מסתמך על כתפו של ר' חייא בר בא. נזכר שלא שמע פרשתו מבן בנו וחזר ויצא לו. מה היה? רבי דרוסאי אמר: כך היה. רבי לעזר בי רבי יוסי
אומר: מופשט בגדיו היה. אמר לו ר' חייא בר בא: ולא כן לימדתני רבי: אם התחילו במרחץ אין מפסיקים? אמר לו: חייא בני, קלה היא בעיניך שכל השומע פרשה מן בן בנו, כאילו הוא שומעה מהר סיני! ומה טעמא? "והודעתם לבניך ולבני בניך יום אשר עמדת לפני ה'
אלהיך בחורב". (תלמוד ירושלמי מסכת שבת פרק א הלכה ב)
"וישמעו את קול ה' אלהים מתהלך בגן לרוח היום" – יש מדרשי אגדה רבים וכבר סדרום רבותינו על מכונם בבראשית רבה (יט ז) ובשאר מדרשות. ואני לא באתי אלא לפשוטו של מקרא ולאגדה המיישבת דברי המקרא דבר דבור על אופניו (רש"י בראשית פרק ג פסוק ח).

חנוכה

פתיחתא

ילמדנו רבינו: נר של חנוכה מאימתי היא מצותו. שנו רבותינו: משתשקע החמה עד שתסלק רוב הרגל מן השוק. ולהיכן הן מדליקין, היה דר בעלייה ובה חלון נוטה לרשות הרבים מדליק ובשעת הסכנה מדליק בתוך ביתו [ואסור לעשות לאורו מלאכה. ר' אסי אמר] אסור לראות לאורו, ולמה מדליק נרות בחנוכה, אלא בשעה שנצחו בניו של חשמונאי הכהן הגדול למלכות יון, שנאמר: "ועוררת בניך ציון על בניך יון" (זכריה ט יג) נכנסו לבית המקדש מצאו שם שמונה שפודין של ברזל וקבעו אותם והדליקו בתוכם נרות, ולמה קורין את ההלל מפני שכתב: "אל ה' ויאר לנו" (תהלים קיח כז), ולמה אין קורין בפורים כתב: "להשמיד להרוג ולאבד [את כל חיל עם ומדינה הצרים אותם וגו']" (אסתר ח יא). ואין קורין אלא על מפלתה של מלכות ומלכות. של אחשורוש הייתה קיימת לכן אין קורין, אבל במלכות של יון שכילה אותה הקב"ה התחילו נותנים הימנון ושבח ואומרים: לשעבר היינו עבדים לפרעה, עבדים ליון ועכשיו עבדיו של הקב"ה אנו: "הללו עבדי ה'" (תהלים קיג א). וכמה חנוכות הם, שבע חנוכות הם ואילו הן: חנוכת שמים וארץ, שנאמר: "ויכֻלו השמים והארץ" (בראשית ב א). ומה חנוכה היה שם, "ויתן אותם אלהים ברקיע השמים להאיר" (בראשית א יז). וחנוכת החומה, שנאמר: "ובחנוכת חומת ירושלים" (נחמיה יב כז), וחנוכת של [עולי] גולה, שנאמר: "והקריבו לחנוכת בית אלהינו דנא" (עזרא ו יז), וחנוכת הכהנים, זו שאנו מדליקין, וחנוכת העולם הבא, שנאמר: "אחפש ירושלים בנרות" (צפניה א יב), וחנוכת הנשיאים: "זאת חנוכת המזבח" (במדבר ז פד) וחנוכת המקדש, מה שקראו בענין "מזמור שיר חנוכת הבית לדוד" (תהלים ל א).

(פסיקתא רבתי פרשה ב)

מועד

שמונת הימים שבין כ"ה בכסלו לב' בטבת (או ג' בטבת, אם כסלו חסר, כלומר יש בו 29 ימים בלבד). מכיוון שבחנוכה שמונה ימים, בכל שנה תהיה לפחות שבת אחת בתוך חג החנוכה (ולעתים שתים). פרשת השבוע של שבת חנוכה היא כמעט תמיד מקץ (לעתים נדירות, פרשת וישב), וכאשר חלים בחג שתי שבתות, הפרשות הן וישב ומקץ (כפי שמבואר בנפרד בנוגע לפרשות וישב ומקץ עצמן).

הפטרה

הפטרת שבת חנוכה היא בזכריה מפרק ב פסוק יד ("רָנִּי ושמחי בת ציון") עד פרק ד פסוק ז ("והוציא את האבן הראשה תשֻאות חן חן לה"). התימנים ממשיכים עד פסוק ט ("וידעת כי ה' צבאות שלחני אליכם").

אם ישנן שתי שבתות בחג החנוכה, הפטרה זו שבספר זכריה תהיה ההפטרה בשבת הראשונה, ובשבת השנייה ההפטרה תהיה במלכים א' פרק ז מפסוק מ ("ויעש חירום את הכירות ואת היעים ואת המזרקות") עד פסוק נ ("לדלתי הבית להיכל זהב").

פיוט

תיממו הלל לגמור שמונה

תוכן נרות להעלות ברננה

תמיד בכל שנה ושנה

תואמו היום שבת וחנוכה

תפואר מעניינם מענוגה ורכה

תעידך נצח כי לך המלוכה

(יוצר לשבת שבת ראשונה של חנוכה)

 

 

האתר פתוח לגלישה חופשית ואינו דורש רישום. נשמח לשמוע לקבל הערות והארות מכל המבקרים באתר.

בנוסף, דפי פרשת השבוע והמועדים המתחדשים נשלחים במייל לכל המעוניין ומועלים במקביל לאתר.

להצטרפות לרשימת התפוצה