Sidra
צור קשר אודות סידרא רקע טבלת הסדרים סדר לדוגמא עמוד הבית
 
סדרי הקריאה

קריאת התורה נוהגת כיום  בתפוצות ישראל  על פי  מחזור

פרק ופסוק

   סדר

פרשה

א, א

1.  בראשית ברא אלהים

בראשית

ב, ד

2.  אלה תולדות השמים והארץ

 

ג, כב

3.  הן האדם היה כאחד ממנו

 

ה, א

4.  זה ספר תולדות האדם

 

ו, ט

5.  אלה תולדות נח

נח

ח, א

6.  ויזכור אלהים את נח

 

ח, טו

7.  צא מן התיבה

 

ט, יח

8.  ויהיו בני נח היוצאים מן התיבה

 

יא, א

9.  ויהי כל הארץ שפה אחת

 

יב, א

10לך לך מארצך וממולדתך

לך לך

יד, א

11ויהי בימי אמרפל מלך שנער

 

טו, א

12היה דבר ה' אל אברם במחזה

 

טז, א

13ושרי אשת אברם לא ילדה לו

 

יז, א

14ויהי אברם בן תשעים שנה

 

יח, א

15וירא אליו ה' באלוני ממרא

וירא

יט, א

16ויבאו שני המלאכים סדומה

 

כ, א

17ויסע משם אברהם ארצה נגב

 

כא, א

18וה' פקד את שרה כאשר אמר

 

כב, א

19והאלהים נסה את אברהם

 

כג, א

 

חיי שרה

כד, א

20ואברהם זקן בא בימים

 

כד, מב

21ואבוא היום אל העין

 

כה, א

22ויוסף אברהם ויקח אישה

 

כה, יט

23ואלה תולדות יצחק בן אברהם

תולדות

כז, א

24ויהי כי זקן יצחק

 

כז, כח

25ויתן לך האלהים מטל השמים

 

כח, י

26ויצא יעקב מבאר שבע

ויצא

כט, לא

27וירא ה' כי שנואה לאה

 

ל, כב

28ויזכור אלהים את רחל

 

לא, ג

29שוב אל ארץ אבותיך

 

לב, ג

30וישלח יעקב מלאכים לפניו

וישלח

לג, יח

31ויבוא יעקב שלם עיר שכם

 

לה, ט

32וירא אלהים אל יעקב

 

לז, א

33וישב יעקב בארץ מגורי אביו

וישב

לח, א

34ויהי בעת ההוא וירד יהודה

 

לט, א

35ויוסף הורד מצרימה

 

מ, א

36חטאו משקה מלך מצרים

 

מא, א

37ויהי מקץ שנתיים ימים

מקץ

מא, לח

38הנמצא כזה איש

 

מב, יח

39ויאמר אליהם יוסף

 

מג, יד

40ואל שדי יתן לכם רחמים

 

מד, יח

41ויגש אליו יהודה

ויגש

מו, כח

42ואת יהודה שלח לפניו

 

מז, כח

 

ויחי

מח, א

43ויאמר ליוסף הנה אביך חולה

 

מט, א

44ויקרא יעקב אל בניו

 

מט, כז

45בנימין זאב יטרף

 

  הקריאה הבבלי, המקיף את התורה כולה בשנה אחת. אולם בשיטה הקדומה, שנהגה בארץ ישראל בתקופת המשנה והתלמוד ועד לסוף תקופת הגאונים, נהגו לסיים את התורה בכשלוש שנים ומחצה (ובמדויק יותר: פעמיים בשבע שנים), במחזור המכונה "תלת שנתי". סביב קריאת התורה נוצר וגובש בארץ ישראל מפעל ספרותי עשיר ומגוון שכלל תרגום ארמי מיוחד, הפטרות ייחודיות לכל סדר, פיוט בתפילות השבת והמועדים, לצד הדרשה שנדרשה על ידי החכם בבית הכנסת אחרי קריאת התורה.
 
מטרת "סידרא" לפתוח לפני המעיין צוהר לפעילות המיוחדת והעשירה שהתקיימה בבית הכנסת הארץ ישראלי בשבת, ולהציג את המפעל הספרותי והליטורגי המפואר הזה במבט כולל: סדרי הקריאה, התרגום וההפטרות, ומבחר פיוטים ודרשות ארץ ישראליים קדומים
.

חזרה לדף קודם