הדלקה בשמן זית – שיטת רבי טרפון | מחלקי המים

על רגל אחת

הדלקה בשמן זית – שיטת רבי טרפון

על רגל אחת, תשפ"ג

עדכון אחרון: 12/09/2023

מסכת שבת דף כד עמוד ב – במה מדליקין, מחלוקת ר' טרפון

משנה שבת פרק ב: במה מדליקין ובמה אין מדליקין …. רבי ישמעאל אומר: אין מדליקין בעטרן, מפני כבוד השבת. וחכמים מתירין בכל השמנים; בשמן שומשמין, בשמן אגוזים, בשמן צנונות, בשמן דגים, בשמן פקועות, בעטרן ובנפט. רבי טרפון אומר: אין מדליקין אלא בשמן זית בלבד.

גמרא שבת דף כו עמוד א: … רבי טרפון אומר: אין מדליקין אלא בשמן זית בלבד. עמד רבי יוחנן בן נורי על רגליו ואמר: מה יעשו אנשי בבל שאין להם אלא שמן שומשמין,1 ומה יעשו אנשי מדי שאין להם אלא שמן אגוזים, ומה יעשו אנשי אלכסנדריא שאין להם אלא שמן צנונות, ומה יעשו אנשי קפוטקיא שאין להם לא כך ולא כך אלא נפט? אלא, אין לך אלא מה שאמרו חכמים אין מדליקין.2

מדרש תנחומא (בובר) פרשת בהעלותך סימן א – ר' טרפון לא מוותר

אמר להם רבי טרפון: הרי מצינו שחיבב הקב"ה שמן זית מכל השמנין בנר, וְיֶתֵר מכל מנחות הנקרבות. תדע, שהרי כל המנחות לא נאמר בהן אלא: ונתת עליה שמן, ובהדלקת הנר כתיב: שמן זית זך … ואנו מוצאין כי בכמה מקומות הזהיר הקב"ה על הנרות להדליק בשמן זית זך וכו'.3

ויקרא רבה לא י פרשת אמור – מי הביא אור לעולם לאחר המבול  

"ויקחו אליך שמן זית זך" (ויקרא כד ב). שׁוֹנֶה ר' חִיָה: שמן זית – ולא שמן שומשמין ולא שמן אגוזים ולא שמן צנונות ולא שמן שקדים. אלא, שמן זית – מזיתים.4 אמר ר' אבין: משל למלך שמרדו בו לגיונותיו, ולגיון אחד משלו לא מרד בו. אמר המלך: אותו לגיון שלא מרד בי, ממנו יעשו דוכסים ואֶפָּרְכִים ואִסְטְרָטֵילָטִים.5 כך אמר הקב"ה: הזית הזה הביא אורה לעולם בימי נח, זהו שכתוב: "ותבוא אליו היונה לעת ערב והנה עלה זית טרף בפיה" (בראשית ח יא) … ר' אבא בר כהנא אמר: מהר הַמִּשְׁחָה הביאתה אותו. ר' לוי אמר: משבטוטי ארץ ישראל הביאה אותו.6

 

להרחבת הנושא, ראו דברינו שמן הזית בפרשת תצוה.

מחלקי המים

הערות שוליים

  1. עמידה בבית המדרש היא פעולה שיש בה אמירה ברורה, ראו בגמרא בבא קמא קיז א כיצד רב כהנא נעמד על רגליו, רבן גמליאל בגמרא בבא מציעא נט ע"ב (בספיחי מחלוקת תנורו של עכנאי), קהלת רבה יא א על הפקיד הרומי שעמד לפני בר קפרא ואולי עוד. ולעניין השמן, ראו ברייתא בגמרא נדרים דף נג עמוד א: "תניא: הנודר מן השמן בארץ ישראל - מותר בשמן שומשמין ואסור בשמן זית, ובבבל - אסור בשמן שומשמין ומותר בשמן זית".
  2. ראו קטע זה בתוספתא שבת פרק ב הלכה ג, שמסיים: "אין לך אלא מה שאמרו", וכך גם בירושלמי פרק ב הלכה ב שמסיים: "אלא אין לך מה שהתירו ראשונים בלבד" (אולי אמירה כללית שלא לאסור ולהחמיר במה שהתירו והקלו הראשונים). לר' יוחנן בן נורי יש טיעון חזק שנשמע יותר מציאותי וגם תואם לכלל "התורה חסה על ממונם של ישראל". מה יענה לו ר' טרפון?
  3. עפ"י מדרש מאוחר זה, רבי טרפון לא מוותר ומתעקש על שמן זית לנר שבת. האם רצה לקדם את יצוא שמן הזית מארץ ישראל וציפה שבני הגולה יהדרו אחרי שמן זית בהדלקת נרות שבת ומתוך כך יעלו את זכר מנורת המקדש וארץ ישראל בכל הדלקת נרות בשבת? ראו דברינו אבל הנרות לעולם בפרשת בהעלותך, שם ניסינו להראות שנרות שבת הם זכר לנרות המקדש.
  4. אלא שמן זית ממה? אולי הכוונה מזיתים משובחים דווקא המיוחדים לשמן ולא לזיתי מאכל. ובמילתא דבדיחותא: שמן מזיתים, כמו שאמר אותו כורם צרפתי כששאלו אותו לסוד יינו המשובח: גם מענבים אפשר לעשות יין.
  5. בעלי משרות שונים בתקופת רומא.
  6. ההידור בשמן זית במנורת המקדש יש בו זכר למבול ומתן כבוד לעץ הזית שהיה הראשון לגידולי האדמה לאחר המבול. ולא סתם זית הופיע ראשון, אלא זית מארץ ישראל שעפ"י המדרש: "אדמת ארץ ישראל לא לקתה במי המבול". דרשתו של ר' אבין על משנתו של ר' חייא אמנם מתייחסת למנורת המקדש שם יש דין של "זירוז מיד ולדורות" בשל חסרון הכיס שיש בדבר (ספרא אמור פרשה יג), אך אולי יכולה לשמש סיוע לר' טרפון שאומר: "אין מדליקין אלא בשמן זית בלבד", בשל האור שהועלה מחדש אחרי המבול. ובפרט בארץ ישראל כזכר להבטחה: "וְלֹא יִהְיֶה עוֹד מַבּוּל לְשַׁחֵת הָאָרֶץ" (בראשית ט יא). עוד מסייעת לר' טרפון, דרשתו של ר' אבא בר כהנא שהזית שהביאה היונה היה מהר המשחה – הוא הר הזיתים ככינויו בימינו – הוא ההר שצופה פני הר הבית שם עמדה מנורת הזהב במקדש בה הדליקו בשם זית בלבד. הדלקה בשמן זית תהיה תזכורת, דווקא לאנשי חו"ל על המבול, על ארץ ישראל שלא לקתה, ועל מנורת בית המקדש שכבתה ונזכה שישוב אורה במהרה.

האתר פתוח לגלישה חופשית ואינו דורש רישום. נשמח לשמוע לקבל הערות והארות מכל המבקרים באתר.

בנוסף, דפי פרשת השבוע והמועדים המתחדשים נשלחים במייל לכל המעוניין ומועלים במקביל לאתר.

להצטרפות לרשימת התפוצה