עשיית פרה אדומה

 

מסכת זבחים דף קיג עמוד א

… אמר לו רבי יוחנן: והלא כל א"י בדוקה היא. במאי קמיפלגי? מר סבר: ירד מבול לא"י, ומר סבר: לא ירד. אר"נ בר יצחק, ושניהם מקרא אחד דרשו: "בן אדם אמר לה את ארץ לא מטוהרה היא לא גושמה ביום זעם" (יחזקאל כב )  – רבי יוחנן סבר: אתמוהי מתמה קרא, א"י מי לא מטוהרה את? כלום ירדו עליך גשמים ביום זעם? ור"ל סבר: כפשטיה, ארץ לא מטוהרה את, מי לא ירדו עליך גשמים ביום זעם?

איתיביה ר"ל לר' יוחנן: חצירות היו בירושלים בנויות על הסלע ותחתיהן חלול, מפני קבר התהום, ומביאין נשים מעוברות ויולדות ומגדלות שם בניהם לפרה, ומביאין שוורים ועל גביהן דלתות, ותינוקות יושבין עליהן וכוסות של אבן בידן, ומלאו וישבו במקומן!1 אמר רב הונא בריה דרב יהושע: מעלה עשו בפרה.

איתיבי' רבי יוחנן לריש לקיש: פעם אחד מצאו עצמות בלשכת דיר העצים, ובקשו לגזור טומאה על ירושלים, עמד רבי יהושע על רגליו ואמר: לא בושה וכלימה היא לנו שנגזור טומאה על עיר אבותינו? איה מתי מבול? איה מתי נבוכדנצר? מדקאמר הכי, לאו למימרא דלא הוו! ולטעמיך, הרוגי נבוכדנצר הכי נמי דלא הוו? אלא הוו ופנינהו, הכא נמי הוו ופנינהו. ואי אפנו הא איפני! נהי דאיפני מירושלים, מכולה א"י לא איפני. איכא דאמרי, איתיביה ר"ל לרבי יוחנן: איה מתי מבול? איה מתי נבוכדנאצר? מאי לאו מדהני הוו, הני נמי הוו! מידי אירי'? הא כדאיתיה והא כדאיתיה.

 

 

שבת שלום וקיץ טוב

מחלקי המים

 

 

עדכון אחרון: 02/06/2015

הערות שוליים

  1. ראה משנה ותוספתא במסכת פרה ....