רשימת הנושאים

 • פתיחתא
   

  "ואלה תולדות יצחק בן אברהם" (בראשית כה יט). זהו שאמר הכתוב: "עטרת זקנים בני בנים ותפארת בנים אבותם" (משלי יז ו). מי גרם לאברהם שנתגדל, יעקב, שנאמר: "כה אמר ה' אל בית יעקב אשר פדה את אברהם" (ישעיה כט כב), ולמה, שאם זכה אדם שיהא בן תורה הוא ובנו ובן בנו, שוב אינה פוסקת ממנו עולמית, שנאמר: "והודעתם לבניך ולבני בניך יום אשר עמדת לפני ה' אלהיך בחורב" (דברים ד י), מה יום מתן תורה אינו בטל, כך הלמד תורה לבנו ובן בנו שוב אינה פוסקת ממנו. וכך, כשראה הקב"ה לאברהם שהיה עוסק בתורה, מנין, שנאמר: "עקב אשר שמע אברהם בקולי וישמֹר משמרתי מצוֹתי חֻקותי ותורֹתי" (בראשית כו ה), וכתוב: "כי ידעתיו למען אשר יצוה" (בראשית יח יט), ועמד יעקב ולא זז מן התורה, שנאמר: "ויעקב איש תם יושב אוהלים" (בראשית כה כז). מה התנה הקב"ה עמהם, "לא ימוש ספר התורה הזה" (יהושע א ח). וכתוב: "בן חכם ישמח אב" (משלי י א), זה יצחק, שנאמר: "כי ביצחק יקרא לך זרע" (בראשית כא יב)…

  (מדרש תנחומא פרשת תולדות סימן א)

 • מועד
  מיקום בלוח השנה 

  לעתים תהיה זו שבת ראש חודש כסלו

 • הפטרה
   

  ההפטרה אצל האשכנזים והספרדים היא במלאכי מפרק א ("משא דבר ה' אל ישראל ביד מלאכי") עד פרק ב פסוק ז ("כי מלאך ה' צבאות הוא"). התימנים מסיימים בפרק ג פסוק ד ("וערבה לה' מנחת יהודה וירושלים כימי עולם וכשנים קדמֹניות").

 • פיוט
   

  [ויעתר יצחק לה' לנוכח אשתו]

  אשתו את לבה שפכה פני אדון האדונים

  עת זכרה רחום משמי מעונים

  נמה הנה נחלת ה' בנים

  נם קדוש

  זֻמנוּ שנים בקרבה

  חסיד ורשע נתרוצצו להכאיבהּ

  ויתרוצצו הבנים בקרבה

  בקרבה טוכסו והֻקשבה אל תדמע עינך…

  ויֹאמר ה' לה שני גוים בבטנך

  בבטנך כוונו מותאמים

  להנחיל אחד… שני עולמים

  וימלאו ימיה ללדת והנה שני תומים

  (יוצר לפרשת תולדות, פיוטי ר' יצחק בירבי קליר, עמ' 166-167)

   

 •