רשימת הנושאים

 • פתיחתא
   

  "ואלה שמות בני ישראל" (שמות א ה). על שם גאולת מצרים נזכרו כאן. ראובן, שנאמר: "ראה ראיתי את עני עמי [אשר במצרים]" (שמות ג ז). שמעון על שם: "וישמע אלהים את נאקתם" (שמות ב כד). לוי על שם שנתחבר להם הקב"ה בצרתן מתוך הסנה, לקיים מה שנאמר: "עמו אנכי בצרה" (תהלים צא טו). יהודה על שם שהודו להקב"ה. יששכר על שם שנתן להם הקב"ה שכר שעבודם ביזת הים ביזת מצרים, לקיים מה שנאמר: "ואחרי כן יצאו ברכֻש [גדול]" (בראשית טו יד). זבולון על שם שהשכין הקב"ה שכינתו, שנאמר: "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" (שמות כה ח), ואין זבולון אלא בית המקדש, שנאמר: "בנה בניתי בית זבל לך" (מלכים א' ח יג). בנימין על שם: "ימינך ה' נאדרי בכח" (שמות טו ו). דן על שם: "וגם את הגוי אשר יעבדו דן אנכי" (בראשית טו יד). נפתלי על שם תורה ומצות שכתוב בהם: "ומתוקים מדבש ונפת צופים" (תהלים יט יא). גד על שם המן שהאכילם, שנאמר: "והמן כזרע גד" (במדבר יא ז). אָשר על שהיו מאשרים אותם כל שומעי גאולתן וגדולתן, שנאמר: "ואִשרו אתכם כל הגוים" (מלאכי ג יב). יוסף על שם שעתיד להוסיף ולגאול אותם מכל המלכיות, כשם שגאל אותם ממצרים, כמה שאתה אומר: "והיה ביום ההוא יוסיף ה' שנית ידו [לקנות את שאר עמו]" (ישעיהו יא יא)…

  (שמות רבה, מהד' שנאן פרשה א)

 • מועד
  מיקום בלוח השנה 

  לפעמים, שבת מברכין חודש שבט.

 • הפטרה
   

  ההפטרה אצל האשכנזים היא בישעיה מפרק כז פסוק ו ("הבאים ישרש יעקב יציץ ופרח ישראל") עד פרק כח פסוק יג ("למען ילכו וכשלו אחור ונוקשו ונלכדו"), ולאחר מכן מוסיפים את פסוקים כב – כד ("לכן כה' אמר ה' אל בית יעקב" עד "והקדישו את קדוש יעקב ואת אלהי ישראל יעריצו").

  הספרדים קוראים בירמיה מפרק א ("דבריו ירמיהו בן חלקיהו") עד פרק ב פסוק ג ("קֹדש ישראל לה' ראשית תבואתֹה אֹכליו יאשמו רעה תבוא אליהם נאום ה'"). התימנים קוראים ביחזקאל פרק טז,  מתחילת הפרק ("ויהי דבר ה' אלי לאמֹר") עד פסוק יד  ("כי כליל הוא בהדרי אשר שמתי עליך נאום ה' אלֹהים").

 • פיוט
   

  אחר המדבר ציר נהג צאן – אחר המדבר הנהיג עמו כצאן

  בלא רגלים רץ והיריץ מרעיתו – ללכת למקום חזיון מראיתו

  גידולי [דש]א היו נבראים לפניו – ואחר כך היו נבלעים מלפניו

  דרך גדולה ליום אחד הילך – כי אוהב מישרים יישר לו הילך

  הר האלהים עת כי הוגע – מטרחו הונח ומיגיעו הורגע

  ותחלה נראלו כדמות מלאך – לעשות דמותו כדמות מלאך

  זה לפי דרכו חינכו לראות – להיות בקי בכל מראות

  חוזק לבו כשר לבת אש –  בעבור ללבבו בכל מיני אש

  ט[הור] בתוך טֻמאה יקרו הופיע – גבוה על סנה כבודו הודיע

  יען כי צרת עמו היא צרתו – [וי]שועתם היא ישועתו

  (קרובה לפרשת שמות, פיוטי יניי, עמ' עו).

   

 •