רשימת הנושאים

 • פתיחתא
   

  "[ו]אלה פקודי המשכן" (שמות לח כא), כך פתח ר' תנחומא בר אבא: "איש אמונות רב ברכות" (משלי כח כ). אתה מוצא, כל מי שהוא נאמן, הקב"ה מביא ברכות על ידיו, מי שאינו נאמן, "ואץ להעשיר לא ינקה" (משלי כח כ). "איש אמונות", זה משה שהוא נאמנו של הקב"ה, שנאמר: "לא כן עבדי משה בכל ביתי נאמן הוא" (במדבר יב ז), הוי: "איש אמונות רב ברכות" (משלי כח כ), שכל הדברים שהיה גזבר עליהם היו מתברכים לפי שהוא נאמן, "ואץ להעשיר לא ינקה" (משלי כח כ), זה קֹרח שהיה לוי ובקש ליטול כהונה גדולה, ומה היה סופו, "ותפתח הארץ את פיה" (במדבר טז לב).

  דבר אחר, "איש אמונות", זה משה שנעשה גזבר על מלאכת המשכן. שנו רבותינו: אין ממנין שררה על הצבור בממון פחות משנים, והרי אתה מוצא שהיה משה גזבר לעצמו, וכאן אתה אומר אין ממנין פחות משנים? אלא, אע"פ שהיה משה גזבר לעצמו, הוא קורא לאחרים ומחשב על ידיהם, שנאמר: "אלה פקודי המשכן אשר פקד משה" אין כתוב כאן, אלא: "אשר פקד ע"פ משה ע"י משה ביד איתמר" (שמות לח כא).

  (שמות רבה פרשה נא, פסקה א)

 • מועד
  מיקום בלוח השנה 

  בפשוטה – או פרשת פרה או פרשת החודש

  בפשוטה – פרשת פרה; במעוברת – ברוב השנים פרשת שקלים ומברכין (אדר ב'), לפעמים רק שבת מברכין (אדרב') ולעתים גם זה לא.

  במעוברת – או פרשת שקלים וערב ר"ח אדר ב', או פרשת שקלים ור"ח אדר ב', או הפסקה.

 • הפטרה
   

  ההפטרה היא, לאשכנזים במלכים א פרק ז פסוק נא ("ותשלם כל המלאכה אשר עשה המלך שלֹמֹה"), עד "ואשִם שם מקום לארון" (מלכים א ח, כא), ואילו הספרדים והתמנים מתחילים בפסוק מ ("ויעש חירום את הכירות"), ומסיימים בפסוק נ ("לדלתי הבית להיכל זהב").

 • פיוט
   

  אלה פקודי / אֹהל מועדי

  בן אהרֹן קם על עבודתו כְּסח דודי

  גאולה תמהר לגונני לחזק רפיון ידי

  ואתה ה' מגן בעדי

  [ברוך אתה ה' מגן אברהם]

  ובצלאל / דבר פיקוד ממנו לא נעלם

  הוא עשה כנם אֱלֹהי עולם

  ועבר הוא ודורות הרבה מן העולם

  ואתה מחיה את כֻלָּם

  [ברוך אתה ה' מחיה המתים]

  ואתו אהליאב / זֻמנו בחָכמה

  חֻברו שניהם להתחכמה

  טִכְּסו המשכן בתולעת שני וָשש להקימה

  לקדושת אשר בארץ המה

  [ונעריצך ונקדישך]

  כל הזהב / יפיהו בחיבת

  כלולים כחזוהו חידשו שיר למנחילם משיבת

  להתענג עליו השמיעם באהבת

  לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת

  (פיוט לשבת פרשת פקודי, המחזור הגדול, מתוך 'מחזורי שבעתות לסדרים לפרשות', בעריכת שולמית אליצור, עמ' 205-206)

 •