רשימת הנושאים

 • פתיחתא
   

  "לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמים" (קהלת ג א), זמן היה לנח ליכנס לתיבה, שנאמר: "בֹא אתה וכל ביתך אל התיבה" (בראשית ז א), וזמן היה לו שיצא ממנה, שנאמר: "צא מן התיבה" (בראשית ח טז), משל לפרנס שיצא מן המקום והושיב אחר תחתיו. כיון שבא, אמר לו: צא ממקומך. משל לסופר שיצא למקום אחר והושיב אחר תחתיו. כיון שבא, אמר לו: צא ממקומך. כך נח: "צא מן התיבה" (בראשית ח טז), ולא קיבל עליו לצאת, אמר: אצא ואהיה פרה ורבה למארה, עד שנשבע לו המקום שאינו מביא מבול לעולם עוד, שנאמר: "כי מי נח זאת לי אשר נשבעתי מעבור מי נח" (ישעיה נד ט).

  (בראשית רבה פרשה לד, פסקה ו)

 • מועד
  מיקום בלוח השנה 

  שבת פרשת נח תמיד תחול לפני יום שאילת גשמים (ז' מרחשוון), ולעתים גם תהיה שבת ראש חודש חשוון.

 • הפטרה
   

  הפטרת פרשת נח לפי האשכנזים היא בישעיה מפרק נד פסוק א ("רני עקרה לא ילדה"). עד פרק נה פסוק י ("ולקדוש ישראל כי פארך"). התימנים מתחילים גם הם בתחילת פרק נד, ומסיימים בפרק נה פסוק ג ("ואכרתה לכם ברית עולם חסדי דוד הנאמנים"). הספרדים מתחילים גם כן בפרק נד פסוק א, ומסיימים בפסוק י ("וברית שלומי לא תמוט אמר מרחמך ה'").

 • פיוט
   

  וגם את נח באהבה זכרת ותפקדהו בדבר ישועה ורחמים

  בהביאך את מי המבול לשחת כל בשר מפני רע מעלליהם

  על זכרונו בא לפניך ה' אלהינו

  להרבות זרעו כעפרות תבל וצאצאיו כחול הים

  ככתוב בתורתך:

  "ויזכר אלהים את נח ואת כל הבהמה אשר אתו בתבה ועבר אלהים רוח על הארץ וישכו המים" (בראשית ח א)

  (מתוך ברכת זכרונות, מוסף של ר"ה)

 •