רשימת הנושאים

 • פתיחתא
   

  "ויעש בצלאל", וכי בצלאל לעצמו עשה, שכל פעם ופעם הוא אומר "ויעש בצלאל", אלא על ידי ששם נפשו הרבה על מלאכת המשכן, לפיכך לא קיפח הקב"ה שכרו, והוא מפרסמו בכל פעם "ויעש בצלאל".

  (תנחומא פרשת ויקהל סימן יא ד"ה יא)

 • מועד
  מיקום בלוח השנה 

  פרשת ויקהל תחול ברוב השנים בשבת שקלים, וברוב המקרים תהיה מחוברת לפקודי. בשנים מעוברות ייתכן מצב שבנוסף להיותה שבת פרשת שקלים תהיה שבת מברכין (אדר ב'), או רק שבת מברכין. במקרים מסוימים לא תהיה זו אלא שבת רגילה.

 • הפטרה
   

  ההפטרה "ויעש חירום את הכירות" במל"א ז מ – נ נאמרת ע"י האשכנזים, בעוד שהספרדים והתימנים אומרים את החלק הראשון של הפרק (שניהם מתחילים בפסור יג "וישלח המלך שלמה", הספרדים מסיימים בפסוק כב "ותתֹם מלאכת העמודים" והתימנים ממשיכים עוד ארבעה פסוקים (פסוקים כג – כו).

 • פיוט
   

  ויקהל משה / אזורים בתאותם

  בינת אמרי חֹק לצוותם

  אשר צוה ה' לעשות אֹתם

  ששת ימים / גזרת מלאכתם תועמת

  דת שביעי שֹמריו לא יוצמת

  כל העושה בו מלאכה יומת

  ויאמר משה אל / הוגי דת לשמור

  והטו אֹזן דבריו לגמור

  אשר צוה ה' לאמֹר

  לאמֹר יושר חקרון לב

  יחד להביא בנדוב לב

  יקרים וכל חכם לב

  לקדוש

  וכל חכם לב / זריז בבניני

  חוקר ודורש סוד נבוני

  יבֹאו ויעשו את כל אשר צוה ה'

  (יוצר לפרשת ויקהל, פיוטי רבי יהודה בירבי בנימין, עמ' 176-177)

   

 •