רשימת הנושאים

 • פתיחתא
   

  "וכי ימוך אחיך ונמכר מאחוזתו" (ויקרא כה כה). זהו שהכתוב אומר: "אל תגזָל דל כי דל הוא ואל תדכא עני בשער כי ה' יריב ריבם וקבע את קֹבעיהם נפש" (משלי כב כב – כג). אמר הקב"ה לישראל, אל תגזל דל כי דל הוא, שאני עשיתי אותו דל, ומי שהוא גוזלו או מלעיג עליו חֵרף עושהו, כאילו עלי הוא מלעיג, שנאמר: "לועג לרש חֵרף עושהו" (משלי יז ה). מהו "אל תגזָל דל" (משלי כב כב), וכי יש אדם גוזל דלים, מהו גוזל ממנו והוא דל, אלא אם היית למוד לפרנסו וחזרת בך ואמרת עד מתי אני מספיק לו, ואתה מונע שלא ליתן לו, דע כי אתה גוזלו, הוי "אל תגזל דל" (משלי כב כב), אלא הוי מפרנסו שאין לו מקום אחר, "ואל תדכא עני בשער" (משלי כב כב), שלא אעצור בשבילך [את] השמים שאף הן נקראו שער, שנאמר: "וזה שער השמים" (בראשית כח יז), "כי ה' יריב ריבם" (משלי כב כג), רב אני אותך שאני עשיתי אותו עני ואתה עשיר, אני הופך מנגנון שלי, ואעשה אותו עשיר ולך עני, שנאמר: "עשיר ורש נפגשו עושה כֻלם ה'" (משלי כב ב), למה, "כי ה' יריב ריבם" (משלי כב כג), למה, שנפשו אתה מחסרו, שאם אין אתה מפרנסו, לפיכך "וקבע את קובעיהם נפש" (משלי כב כג).

  (מדרש תנחומא פרשת בהר סימן ה)

 • מועד
  מיקום בלוח השנה 

  בשנים פשוטות תהיה מחוברת לבחֻקותי, ולעולם תהיה נפרדת בשנה מעוברת. פרשת בהר נפרדת חלה תמיד בשבוע שלפני ל"ג בעומר.

 • הפטרה
   

  ההפטרה לפרשת בהר אצל האשכנזים והספרדים היא בירמיה מפרק לב פסוק ו ("ויֹאמר ירמיהו היה דבר ה' אלי לאמֹר") עד פסוק כז ("הממני יִפלא כל דבר"). התימנים קוראים בירמיה פרק טז פסוק יט ("ה' עֻזי ומעֻזי") עד פרק יז פסוק ד ("הושיעני ואושעה כי תהלתי אתה")

 • פיוט
   

  ארי נמכר גאולה תהיה לו הבן הבכור בוא יבוא גואלו

  ברך ה' חילו ובנה בית זבולו הטה אזנך כי יחנן קולו

  גֹרַש גם גלה ובשֻלחן אב איננו אויב לעיניך בפרך ירדנו

  דָּרֹש תדרשנו ונחם תנחמנו כלו עיניו עד דודו יגאלנו

  האב חיב בבנו לפדותו ולמה זה שכחתו הלא תשוב לקחתו

  ולך משפט הגאֻלה שנית לקנותו ועליך שמירתו להעמידו על חזקתו

  זכר נפלאותיך באזנינו שמענו כשמע מצרים לעינינו תראנו

  חדש כבראשונה וחנם קננו גאֻלת עולם תהיה לנו

  (זולת לפרשת בהר, ברוך בר שמואל)

 •