רשימת הנושאים

 • פתיחתא
   

  "והיה בהניח ה' אלֹהיך לך מכל אויביך מסביב בארץ אשר ה' אלֹהיך נֹתן לך נחלה לרשתה תמחה את זכר עמלך מתחת השמים לא תשכח" (דברים כה יט). ר' עזריה ר' יודה בר' סימון בשם ר' יוד' בר' אלעיי, על שלֹשה דברים נצטוו ישר' בכניסתן לארץ, לְמַנות עליהם מלך, ולבנות להם בית הבחירה, "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" (שמות כה ח), ולמחות את זכר עמלק.

  (פסיקתא דרב כהנא, פרשת

 • מועד
  מיקום בלוח השנה 

  שבת זכור היא השבת לפני חג פורים (ע"ש הקריאה במפטיר "זכֹר את אשר עשה לך עמלק".

 • הפטרה
   

  מפטירים במלחמת שאול בעמלק, שבשמואל א פרק טו. האשכנזים מתחילים בפסוק ב ("כה אמר ה' צבאות פקדתי את אשר עשה עמלק לישראל", הספרדים בפסוק א "ויאמר שמואל אל שאול", והתימנים בפסוק האחרון של פרק יד "ותהי המלחמה חזקה על פלשתים", ומוסיפים את הפסוק "וילך שמואל".

 • פיוט
   

  את מלחמות ה' בהנקמו לי אחזה

  בקראו הידד על צוררי ונצחם על בגדי אזה

  גת דרך לבן עמלק בן המרצח הזה

  יום בשורה היום הזה

  (ר' יהודה הלוי, קדושתא לפרשת זכור – מופיע אצל פליישר "שירת הקודש העברית בימי הבינים, עמ' 374) 

 •