רשימת הנושאים

 • פתיחתא
   

  מה שנהגו הנשים שלא לעשות מלאכה בראש חדש, מפורש הטעם בברייתא דר' אליעזר: כשאמר אהרן "פרקו נזמי הזהב אשר באזני נשיכם" (שמות לב ב),שמעו הנשים ולא רצו ליתן נזמיהם, אלא אמרו להם: אתם רוצים לעשות פסל ומסכה שאין בו כח להציל, ונתן הקב"ה שכרן של נשים בעולם הזה, שהן משמרות ראשי חדשים יותר מן האנשים, ולעולם הבא הן עתידות להתחדש, שנאמר: "תתחדש כנשר נעוריכי" (תהלים קג ה)

  (שבלי הלקט, ענין ראש חודש, סימן קסט)

 • מועד
  מיקום בלוח השנה 

  ראש החדש הראשון בשנה הוא ר"ח מרחשוון, וחל תמיד לפני פרשת נֹח (א' תשרי אינו נכלל כמובן, שכן הוא ראש השנה, ועל מתעלמים מההיבט של ראש חודש בהקשר זה).

 • הפטרה
   

  כאשר חל ראש חודש בשבת בלבד מפטירים בישעיה פרק סו (הפרק החותם את הספר) מפסוק א ("כה אמר ה' השמים כסאי והארץ הדֹם רגלי") עד סוף הפרק ("והיו דראון לכל בשר").

  האשכנזים והספרדים נוהגים לחזור על הפסוק שלפני אחרון בפרק ("יבוא כל בשר להשתחוות לפני אמר ה'"), מפני שלא רוצים לסיים בפסוק האחרון שאינו חיובי, התימנים אינם חוזרים על הפסוק ומסיימים בפסוק האחרון.

 • פיוט
   

  אמונתך אמִתי רבה בסוד קדושי מתקדש

  בהציבך ציון ישע בעמוד השחר המתחדש

  גאולים יאמירוך ויאמרו מדי שבת וָחֹדֶש

  עדֹתיך נאמנו מאד לביתך נאוה קֹדש

  (זולת לשבת וראש חודש, חתום מאת מאיר בר' יצחק, בתוך סדר עבודת ישראל, עמ' 633)

   

 •