בהעלותך את הנרות

Zikaron_76

עדכון אחרון: 09/05/2016

הערות שוליים

ראה המדרש על חורבן בית המקדש, מסכת תענית דף כט עמוד א: "תנו רבנן: משחרב הבית בראשונה נתקבצו כיתות כיתות של פרחי כהונה, ומפתחות ההיכל בידן, ועלו לגג ההיכל ואמרו לפניו: רבונו של עולם! הואיל ולא זכינו להיות גזברין נאמנים - יהיו מפתחות מסורות לך, וזרקום כלפי מעלה. ויצתה כעין פיסת יד וקיבלתן מהם".